Navigácia Navigácia

Zelená hliadka II Zelená hliadka II

Názov projektu: Zelená hliadka II
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Projekt Zelená hliadka II je priamym pokračovateľom projektu Zelená hliadka, v rámci ktorého sa zakúpil materiál využívaný na boj s odpadom v uliciach Bratislavy a nelegálnym skládkam odpadu na území mesta. Tento projekt nadväzuje na tento úspešný koncept zakúpením nového materiálu umožňujúci rozšíriť aktivity, ktoré môžu občania v rámci neho realizovať, o kosenie trávnatých porastov či úpravu verejných sídliskových záhrad. Od tohto si projekt sľubuje zvýšenie občianskej participácie na území mesta v prospech zvyšovania kvality spoločných verejných priestorov. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie interaktívneho portálu, ktorého jadrom bude "sklad nástrojov", z ktorého si môžu rôzne formálne i neformálne občianske iniciatívy zapožičať nástroje na realizáciu verejnoprospešných aktivít na území mesta. Zároveň bude portál vytvárať priestor na mapovanie aktivít, v rámci ktorých sa zapožičané nástroje využijú, a virtuálny priestor dostupný pre miestne iniciatívy. Súčasťou projektu je len materiál, ktorý musí byť zakúpený spolu s čiastkou určenou na propagáciu tejto služby.
 
 
2. Problém
(Opíšte    problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality    samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o   ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
Mesto Bratislava a jednotlivé mestské časti sa v rámci svojich finančných a kapacitných možností starajú o kvalitu verejných priestorov či už z pohľadu kvality zelene alebo verejnej čistoty. Množiace sa stažnosti na stav ulíc a námestí Bratislave prispievajú k obrovskému zásobníku podnetov, ktoré občania dlhé roky zasielajú na samosprávy. Tie žiadajú o veľmi podobné...tu treba pokosiť trávnik, tu treba vyzbierať nelegálnu skládku. Tieto podnety zostávajú nevypočuté či už kvôli administratívnym, legislatívnym, finančným či iným dôvodom prečo "sa to nedá".
 
Množstvo nedostatkov či podnetov si vyžadujú nenáročné práce bez potreby odborných znalostí. Zapojiť sa môže ktokoľvek ako nám ukazujú mnohé občianske iniciatívy ako napríklad Pressburg Embassy, Zelená hliadka, Upratovanie Petržalky a podobne. Prostredníctvom tohto projektu dáme obyvateľom mesta do ruky nástroje, aby mohli podnety zo svojho okolia riešiť vlastnými silami, lacnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie a často aj lepšie ako samosprávou platení zamestnanci.
 
3. Východisková situácia
(Opíšte    na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.    aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
Dlhodobo sa v Bratislave zakonzervovala pasivita obyvateľov mesta k svojmu okoliu. Spoliehame sa "tých druhých", alebo čakáme, že sa o to "samospráva postará, lebo veď dostáva na to financie". Tento spôsob chceme prostredníctvom tohto projektu nabúrať! Bratislava má dnes oficiálne približne 450 000 potenciálnych dobrovoľníko a množstvo prisťahovalcov s trvalým pobytom mimo mesta Bratislava. Každý jeden z nich môže priložiť ruku k dielu, urýchliť odstránenie problémov vo verejnom priestore, ušetriť verejné prostriedky, spraviť niečo pre svoje okolie a hlavne spraviť niečo sám pre seba. Tento projekt vytvára priestor na to, aby obyvatelia získali nástroje k práci a nič im nestálo v ceste k svojpomocnému odstráneniu problémov či nedostatkov vo svojom okolí. 
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte    konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách,   skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových    koordinátorov)
 
Koordinátor projektu bude zodpovedný za zabezpečenie materiálu, ktorý bude na projekt určený. Zároveň bude zabezpečovať komunikačnú kampaň smerom k aktívnej i pasívnej verejnosti.
 
Administrátor webstránky, ktorý sa bude starať o rozvoj webstránky, na ktorej bude umiestnený sklad nástrojov.
 
Terénni pracovníci, ktorí budú zodpovední za samotné aktivity realizované v teréne s aktívnymi dobrovoľníkmi. 
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
Cieľom projektu je vytvoriť infraštruktúru a podmienky, ktoré budú slúžiť k stimulácií obyvateľov mesta zaujímajúcim sa o zlepšovanie kvality verejných priestranstiev a na koordináciu ich aktivít. Vznikne interaktívna mapa, na ktorú bude možné umiestňovať informácie o nedostatkoch vo verejnom priestore. Popri mape sa zároveň začne vytvárať databáza jednotlivcov a organizácií, ktoré budú mať záujem nedostatky mapovať, komunikovať so zodpovednými mestskými organizáciami a zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. Pre potreby dobrovoľníckej práce, ktorou sa občania zapoja do procesu sanácie nedostatkov vo verejných priestoroch, sa zakúpia nevyhnutné pracovné nástroje a materiál. Pripravovaná mediálna kampaň vytvorí povedomie o dobrovoľníctve a možnostiach, ktoré poskytuje projekt. Zlepšia sa tak možnosti pre dobrovoľníctvo, občiansku participáciu a aktivizáciu v oblasti verejných priestorov v Bratislave.
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia a návštevníci mesta Bratislava. Výsledkom projektu by mala byť zvýšená kvalita starostlivosti o verejné priestory, čím sa zvýši kvalita verejného priestoru a životného prostredia, v ktorom sa obyvatelia a návštevníci mesta pohybujú.
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
Projekt je vytváraný z ohľadom na dlhodobú udržateľnosť, ktorá bude založená na dopyte po riešení problémov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v mestskom priestore. Dlhodobá udržateľnosť bude dosiahnutá vďaka nízkym nákladom na realizáciu budúcich aktivít a tiež vytvorenie priestoru na podporu projektu zo strany spoločensky zodpovedných firiem, jednotlivcov či verejných inštitúcií. Podpora bude môcť byť finančná i nefinančná. V ďalších rokoch sa podľa záujmu a aktivity zapojených občanov projekt môže uchádzať o podporu zo zdrojov mesta k zakúpeniu ďalších nástrojov a materiálu, ktoré povedú k skvalitneniu a  existujúcich a rozšíreniu ďalších aktivít projektu. 
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
Zakúpenie náradia a materiálu pre dobrovoľníkov (júl 2012)
 
Organizácia a koordinácia dobrovoľníkov, komunikácia so zodpovednými organizáciami (júl - august 2012)
 
Mediálna kampaň využívajúca tlačené médiá, webové služby a sociálne siete (júl – september 2012)
 
Realizácia pilotných terénných aktivít (september – október 2012)
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
  
Zakúpenie nástrojov a materiálu: 2200 eur
(1 ks. prívesný vozík, 4 ks. výsávač na lístie, 1000 ks. plastové vrecia, 100 ks. pracovné rukavice, 2 ks. záhradný fúrik, 1 ks. elektrocentrála, 40 ks. kliešte na odpadky) 
Mediálna kampaň: 1000 eur
 
Spolu: 3200 eur