Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazené verzie projektov sú ich aktuálnou verziou. Komentovať a rozpracovávať je ich možné po zapojení sa do príslušnej participatívnej komunity. Návod na prihlásenie sa nájdete po kliknutí na odkaz Ako sa môžem zapojiť. K pracovnej verzii projektu a diskusii o projekte sa dostanete klinknutím na odkaz Komunitný priestor.

Aktuálna verzia projektu Aktuálna verzia projektu

Názov projektu: Zelená hliadka
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre vznik pravidelnej občianskej služby, ktorá bude pomocou masovej spolupráce (crowdsoucing)vytvárať podmienky pre angažovanie sa občanov v prospech celej komunity. Spolupráca medzi občanmi má totiž potenciál viesť nielen k pasívnemu navrhovaniu spôsobu riešenia problémov, ale aj k ich sanácií samotnými občanmi. Zároveň tu môže vzniknúť priestor na to, aby sa samotní občania zaujímali o to aké firmy sú zodpovedné za riešenie ich problému a z akého dôvodu problémy pretrvávajú. Služba by mala reprezentovať efektívny a proaktívny spôsob ako monitorovať starostlivosť o mestskú zeleň a ostatné verejné priestory, ich ochranu, údržbu a čistotu. Na mnohých verejných miestach sa nachádza voľne pohodený odpad, neudržiavaná verejná zeleň, poškodený mobilár mesta či zastávky MHD. Služba problémové miesta zdokumentuje, zaznačí na interaktívnej mape mesta a samotná alebo v spolupráci s úradníkmi mesta alebo zodpovednými organizáciami bude postupne pracovať na ich odstránení. 
 
2. Problém
(Opíšte  problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality  samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
Mesto sa stará o čistotu verejných priestorov a udržiava ich. Vzhľadom k obmedzenému množstvu prostriedkov a komplikovaným byrokratickým proceson vznikajú na verejných priestranstvách nedostatky v podobe zanedbanej zelene, hromadiacich sa odpadkov alebo poškodeného mobilára mesta. Niektoré z týchto nedostatkov sa dajú veľmi jednoducho odstrániť bez hlbších odborných znalostí. Na jednej strane projekt ráta s proaktívnym mapovaním prostredníctvom masovej spolupráce dobrovoľníkov. Pomocou nej je možné zhromaždiť informácie o konkrétnych nedostatkoch vo verejnom priestore omnoho rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie, ako keď situáciu monitoruje zodpovedná mestská organizácia. Zároveň už dnes v meste vyvíjajú aktivity skupiny občanov, ktorí sa na mapovaní a odstraňovaní nedostatkov vo verejnom priestore zúčastňujú sami a vo svojom voľnom čase. Zakúpením nástrojov a materiálu pre dobrovoľníkov a začatím spolupráce s mestom a zodpovednými inštitúciami by bolo možné zlepšiť činnosť samotných týchto inštitúcií a stimulovať dobrovoľnícku činnosť obyvateľov mesta.
 
3. Východisková situácia
(Opíšte  na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.  aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
V minulosti sa obyvatelia mesta zapájali či organizovali rôzne nepravidelné a vzájomne neskoordinované dobrovoľnícke aktivity, ktoré odstraňovali drobné nedostatky vo verejnom pristore – od čistenia verejného priestoru od nánosov lístia, cez starostlivosť o drobnú zeleň či odstraňovanie drobných skládok odpadu až po drobné opravy poškodeného mobilára. Tieto aktivity je možné mapovať, spájať a vytvárať podmienky pre to, aby sa dali vykonávať efektívne, koordinovanie, udržateľne a s podporou mesta.
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte  konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových  koordinátorov)
 
Koordinátor projektu, ktorý bude mať na starosti vytvorenie samotného Fóra aktívnych občanov na príslušnej internetovej doméne. Zároveň bude zodpovedný za komunikačnú kampaň smerom k aktívnej i pasívnej verejnosti.
 
Administrátor stránky, ktorý sa bude starať o vytvorenie a ďalší rozvoj webstránky.

Terénni pracovníci, ktorí budú zodpovední za samotné aktivity realizované v teréne s aktívnymi dobrovoľníkmi. Očakájú sa od nich základné vedomosti o pripravovaných aktivitách.
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
Cieľom projektu je vytvoriť infraštruktúru a podmienky, ktoré budú slúžiť k stimulácií obyvateľov mesta zaujímajúcim sa o zlepšovanie kvality verejných priestranstiev a na koordináciu ich aktivít. Vznikne interaktívna mapa, na ktorú bude možné umiestňovať informácie o nedostatkoch vo verejnom priestore. Popri mape sa zároveň začne vytvárať databáza jednotlivcov a organizácií, ktoré budú mať záujem nedostatky mapovať, komunikovať so zodpovednými mestskými organizáciami a zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. Pre potreby dobrovoľníckej práce, ktorou sa občania zapoja do procesu sanácie nedostatkov vo verejných priestoroch, sa zakúpia nevyhnutné pracovné nástroje a materiál. Pripravovaná mediálna kampaň vytvorí povedomie o dobrovoľníctve a možnostiach, ktoré poskytuje Fórum.
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia a návštevníci mesta. Výsledkom projektu by mala byť zvýšená kvalita starostlivosti o verejné priestory, čím sa zvýši kvalita verejného priestoru a životného prostredia, v ktorom sa obyvatelia a návštevníci mesta pohybujú.
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
Projekt je vytváraný z ohľadom na dlhodobú udržateľnosť, ktorá bude založená na dopyte po riešení problémov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v mestskom priestore. Dlhodobá udržateľnosť bude dosiahnutá vďaka nízkym nákladom na realizáciu budúcich aktivít a tiež vytvorenie priestoru na podporu Fóra zo strany spoločensky zodpovedných firiem, jednotlivcov či verejných inštitúcií. Podpora bude môcť byť finančná i nefinančná. V ďalších rokoch sa podľa záujmu a aktivity zapojených občanov projekt môže uchádzať o podporu zo zdrojov mesta k zakúpeniu ďalších nástrojov a materiálu, ktoré povedú k skvalitneniu existujúcich aktivít Fóra, či rozšírenie portfólia aktivít. Občania budú hľadať na udržanie projektu aj iné zdroje.
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
Vytvorenie samostatnej internetovej stránky, na ktorej vznikne na základe otvoreného softvéru inteaktívna mapa a databáza spolupracujúcich jednotlivcov a organizácií. (január 2012)
 
Zakúpenie náradia a materiálu pre dobrovoľníkov (január 2012)
 
Organizácia a koordinácia dobrovoľníkov, komunikácia so zodpovednými organizáciami (január - marec 2012)

Mediálna kampaň využívajúca tlačené médiá, webové služby a sociálne siete (marec – august 2012)

Realizácia pilotných terénných aktivít (marec – august 2012)
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)                                                                                             
 
Vytvorenie interaktívnej mapy a stránky: 500 eur
  
Zakúpenie nástrojov a materiálu: 1500 eur
 
Mediálna kampaň: 1000
 
Koordinácia projektu: 400 eur
 
Spolu: 3400 eur