Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Názov projektu: Kompostovanie II

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

Kompostovanie II nadväzuje na aktivity projektu z roku 2012. Okrem podpory individuálnych vermikompostovísk, rozvoja existujúcich a podpore výstavby nových komunitných, budeme mapovať možnosti nakladania s biologickým odpadom mestských častí. Individuálne kompostovanie podporíme informačnou kampaňou a školením. Využijeme na to ukážkové vermikompostovisko v priestoroch Komunitného centra Generácií ako aj letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať. Komunitné kompostoviská budú slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybraných lokalitách. Tie sa budú vyberať podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. O osvetu sa postarajú kompostmajstri / kompostmajsterky z radov aktívnych občanov. Modelové kompostoviská poslúžia na zbieranie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i individuálne kompostovanie v Bratislave. Pri výstavbe kompostovísk sa zameriame na ich výchovný charakter, využitie starých dosiek a paliet a všeobecné zladenie s prostredím. Na úrovni mestských častí otvoríme diskusiu s kompetentnými úradníkmi o riešeniach pre efektívnejšie nakladanie s biologickým odpadom.

2. Problém (Opíšte  problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality  samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)

Prakticky neexistuje systémové riešenie triedenia a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) pre domácnosti a firmy v Bratislave. Bratislava zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, ktoré je možné triediť na plasty (žlté zberné nádoby), papier (modré), sklo (zelené) a netriedený (čierne). Iné formy odpady, napríklad elektroodpad, je možné odovzdať v zberných dvoroch. Spaľovanie biologického odpadu domácností spolu s netriedeným odpadom považujeme za neefektívne a zbytočne zaťažujúce životné prostredie.

Brožúra Domáce a komunitné kompostovanie od OZ Priatelia Zeme – SPZ uvádza:

„Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvateľ v priemere 225 – 240 kg odpadu ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spaľovniach.

Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, ako do objemu tak do hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 - 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako organo – minerálne hnojivo."

Triedením BRKO a kompostovaním sa mestu znížia náklady na odvoz a likvidáciu odpadov.

Občania zasa získajú kvalitné hnojivo.

3. Východisková situácia (Opíšte  na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.  aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Projekt nadväzuje na aktivity z roku 2012 s tým, že bude možné využiť letáky, brožúry, kompostoviská ako aj know - how realizátorov pre kvalitnejšiu a dlhodobejšiu osvetu.Odvoz a likvidácia odpadu a.s. by mohla zvážať BRKO a centrálne ho spracovávať. Na to je ale potrebné pridať ďalšie nádoby do domácností ako aj na miesta zberu odpadu. Navyše by bolo potrebné zabezpečiť dodatočné kapacity pre odvoz odpadu a jeho spracovanie.

Na úrovni domácností sa výhodnejšie javí inšpirovať a podporovať ľudí v individuálnom a komunitnom kompostovaní. Získame tým okrem zapojenia občanov, zníženia množstva netriedeného odpadu aj úspory nákladov na prepravu BRKO a z toho vyplývajúce emisie CO2 a iných plynov prispievajúcich ku klimatickým zmenám.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte  konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových  koordinátorov)

Ing. Juraj Melichár – koordinátor projektu; koordinoval projekt v Kompostovanie v roku 2012; exprezident oikos Bratislava – občianskeho združenia, ktoré sa  podieľalo na zavádzaní separovaného zberu odpadu na Ekonomickej univerzite v Bratislave; zakladateľ a blogger portálu udrzatelne.sk;  praktické skúsenosti s internetovým marketingom (textová i bannerová reklama, webstránky a sociálne siete).

Bc. Magdaléna Grambličková – konzultantka;  výkonná riaditeľka OZ Priatelia Zeme – CEPA, ktoré realizovalo kompostovacie projekty v regióne Poľana.

Branislav Moňok – školiteľ a konzultant; autor množstva publikácií o kompostovaní; koordinátor a konzultant projektov kompostovania po obciach a mestách na Slovensku, projektový manažér OZ Priatelia Zeme – SPZ

Ďalší dobrovoľníci z komunity so záujmom podieľať sa na koordinácii projektu aj počas roku 2013.

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Dlhodobý cieľ – zníženie množstva netriedeného odpadu v Bratislave o 20 %

Strednodobé ciele (dosiahnuteľný týmto projektom)

    Získať minimálne dvoch aktívnych ľudí so záujmom o koordináciu, resp. aktívnu participáciu na projekte v tomto i ďalších rokoch,

    umožniť 50 občanom triediť a zhodnotiť BRKO na území Bratislavy,

    vytvorenie desiatich komunitných kompostovísk,

    informovať minimálne 15 záujemcov o možnostiach znižovania množstva netriedeného odpadu a zhodnotenia BRKO.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Výsledky projektu budú môcť využívať všetci návštevníci Komunitného Centra Generácií a užívatelia komunitných kompostovísk.

Informačné a osvetové aktivity projektu budú určené pre obyvateľov Bratislavy, prioritne so záujmom o triedenie odpadu, komunitné kompostovanie a záhradkárstvo.

Ďalšou cieľovou skupinou budú pracovníci oddelení životného prostredia jednotlivých mestských častí, s ktorými budeme v prípade záujmu konzultovať súčasný stav a možnosti nakladania s biologickým odpadom.

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Aj po skončení projektu bude stránka na sociálnej sieti a na www.bratislava.sk obsahovať informácie  vzdelávacieho charakteru o výhodách a možnostiach kompostovania v  Bratislave. Vzdelávacie materiály budú k dispozícii bezplatne na  internete pre širokú verejnosť. Na stránku upozorní reklama na internete, ktorá bude zacielená na Bratislavu a ľudí so záujmom o komunitné záhrady, odpady, triedenie a kompostovanie. Týmto chceme získať a zapojiť aj ďalších záujemcov o kompostovanie v ďalších ročníkoch projektu do aktivít.Brožúry a letáky budú k dispozícii pre ďalších záujemcov o komunitné kompostovanie. Budú si taktiež môcť za zálohu zapožičať náradie potrebné pre vybudovanie komunitného kompostoviska.

Pokračovaním druhého ročníka projektu bude otvorenie diskusie o systémovejších riešeniach spracovania BRKO, resp. kompostovania na individuálnej, komunitnej a úrovni mestskej časti. Napríklad záujemcovia o komunitné kompostovisko by získali podporu mesta pre jeho výstavbu a na oplátku by sa zaviazali robiť osvetu projektu a podieľať sa na zakladaní ďalších kompostovísk.

Zároveň diskusia o systematickom riešení triedenia biologického odpadu vytvára predpoklady pre nájdenie riešení jeho dlhodobého zhodnocovania v budúcnosti.

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Na základe dotazníkového prieskumu oslovíme minimálne sto ľudí a zistíme záujem o komunitné kompostovanie  a zapojenie jednotlivých občanov do projektu.  Občania získajú letáky a informácie o výhodách a možnostiach kompostovania.  Na základe údajov z dotazníka sa zakúpia alebo vyhotovia komunitné kompostoviská a bude sa udržiavať modelové vermikompostovisko v Komunitnom centre Generácií.

Následne zaškolíme dobrovoľníkov a záujemcov o kompostovanie na akcii, ktorej cieľom bude odprezentovať praktické stránky komunitného kompostovania v Bratislave. Začneme praktickou ukážkou komunitného kompostovania v exteriéri a neskôr bude prednáška v priestoroch Komunitného centra Generácií.

Vzdelávacie materiály budú k dispozícii v Komunitnom centre Generácií počas celého projektu. Letáky si budú môcť záujemcovia zobrať a brožúry zapožičať za zálohu.  Na jednotlivých kompostéroch budú kontakty pre prípad záujmu o kompostovanie alebo založenie ďalšieho kompostoviska.

Na stránke www.bratislava.sk a  sociálnej sieti Facebook budú k dispozícii informácie o projekte a informácie o  komunitnom i individuálnom kompostovaní. Taktiež tam záujemcovia budú  môcť nájsť kontakty na realizátorov projektu. Na stránku upozorní obyvateľov reklama na internete, ktorá bude zacielená na Bratislavu a ľudí so  záujmom o komunitné záhrady, odpady a kompostovanie.

Komunikácia s jednotlivými oddeleniami životného prostredia mestských častí bude najmä informatívneho charakteru. Prieskum nakladania s odpadom v jednotlivých mestských častiach sa pokúsime zrealizovať v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Položka                                                                                    Cena

Kompostéry                                                                               500,00 €

Náradie a vybavenie (kladivo, pílka, rukavice, teplomer..)        250,00 €

Vzdelávacie materiály a školenie                                             450,00 €

Odmena koordinátora/ov projektu                                            500,00 €

Google reklama smerujúca na www.bratislava.sk                 300,00 €

Rozpočet spolu                                                                   2 000,00 €