Preskoč na obsah

Novinky Novinky

Späť

Participatívna pracovná skupina Zelené mesto - Ružomberok - manifest

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Participatívna pracovná skupina ZELENÉ MESTO (ďalej len PPSZM) vznikla na podnet občanov, ktorí sa zaujímajú o problematiku spravovania zelene, ochrany prírody, ekologickej dopravy a odpadového hospodárstva v meste Ružomberok. Našim cieľom je zviditeľňovať otázky tykajúce sa "zeleného" fungovania nášho mesta. Mesto Ružomberok je "preslávené" svojou vysokou prašnosťou ovzdušia, nakoľko už niekoľko rokov patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Je dôležité, aby sa aj občania pričinili o zlepšenie životného prostredia (ŽP) v meste. Mestská samospráva má na starosti aj správu mestskej zelene, odpadu či dopravy a našou úlohou bude podávať návrhy, ktoré by zlepšovali, alebo dopĺňali jej služby.

Pôjde predovšetkým o tri základné aktivity: 

  1. Vytváranie projektov
  2. Optimalizácia procesov
  3. Priorizácia služieb

Vytváranie projektov:

Ako PPSZM sa budeme v rámci verejného zvažovania uchádzať o financovanie projektov, ktoré budú výsledkom činnosti občanov v rokoch 2012 a 2013. Ich cieľom bude poskytnúť občanom služby, ktoré im doteraz mestská samosráva neposkytuje. Z doterajšej činnosti môžeme uviesť napríklad úvahy týkajúce sa vybudovania verejnej permakultúrnej záhrady v meste. Uvedomujeme si, že mesto je urbánna štruktúra, ale myslíme si, že ani to nie je dostatočným dôvodom na vytláčanie mestkých záhrad mimo mesto. Preto sa pokúsime priamo v meste vybudovať ukážkovú permakultúrnu záhradu do ktorej budú mať prístup všetci občania. Ovocné sady a zeleninové záhony môžu v urbánnej štruktúre poskytnúť dostatok priestoru na oddych a relaxáciu. Ďaľšou službou, ktorú považujeme za dôležitú, ale mesto ju občanom neposkytuje je verejná požičovňa bicyklov. Mesto Ružomberok by sa malo viacej snažiť propagovať ideu ekologickej formy prepravy, ktorá môže viesť ku zlepšeniu ŽP v meste. Ružomberok prejde denne približne 15 000 aút a preto by mala byť minimalizácia automobilovej dopravy v meste jednou z hlavný tém. V neposlednej rade sa budeme snažiť zlepšiť služby týkajúce odpadového hospodárstva v meste. Doteraz nie je v meste možnosť kompostovať bioodpad. Až v tomto roku a to až po nariadení "zhora" bude zavedené kompostovanie v meste. Samozrejme pôjde len o odpad z mestských parkov a záhrad, resp. zo záhrad občanov, ktorí bývajú v domoch. Občania ktorí bývajú na sídliskách v panelových domoch nebudú mať ani naďalej možnosť na kompostovanie odpodu, ktorú by im poskytovalo mesto. Preto je našim cieľom vybudovať niekoľko lokálnych kompostovísk, ktoré by slúžili na sparcovanie bioodpadu občanom priamo na sídliskách.

Optimalizácia procesov:

Druhou aktivitou PPSZM je optimalizácia procesov správy verejne zelene v Ružomberku. Pôjde predovšetkým o komunikáciu s ÚHA, s Komisiou územného plánovnia, výstavby a životného prostredia, ako aj s Technickými službami Ružomberok a.s.. Tieto tri mestské orgány majú na starosti mestskú zeleň a našim cieľom bude zapojiť do ich procesov aj občanov. To napríklad znamená v prípade vytvárania štúdii ÚHA, ktoré budú slúžiť akopodkald na revitalizácie a sadové úpravy umožniť občanom aktívne sa spolupodieľať (participovať), pri vytváraní takejto štúdie. Alebo poskytovať občanom informácie o aktivitách Komisie územného plánovnia, výstavby a životného prostredia, ako aj zúčastňovať sa na jej stretnutiach ako občianska štruktúra (PPSZM). Cieľom je aby bol celý proces transparetný, particpatívny a otvorený. Nakoniec v spolupráci s Technickými službami Ružomberok a.s. sa pokúsime nadviazať "parcovný vzťah" v ktorom im ako občania vieme poskytnúť pracovnú silu vo forme dobrovoľnej činnosti napríklad pri výsadbe, alebo pri odstraňovaní ilagálnych skládok, či edukácii obyvateľstva v oblasti separácie a recyklácie odpadu občanmi.

Priorizácia služieb:

Treťou aktivitou PPSZM je definovanie priorizácie služieb, ktoré poskytuje mestská samospráva občanom.  Našim cieľom bude prostredníctvom ankety zistiť u občanov ich náhľad na služby v oblasti "správy zelene"  a ich prirority. To znamená, že občania budú môcť povedať poslancom MsZ, ktoré služby sú pore nich prvoradé a ktoré až druhoradé. Tento "rebríček" by mal slúžiť ako odrazový mostík pre poslancov pri definovaní mestského rozpočtu a rozhodovaní a invcestičných akciách v nasledujúcom roku.       

Pokiaľ máte záujem participovať (spolupodieľať sa) na správe zelene v meste, alebo si myslíte, že mesto nie celkom dostatočne poskytuje služby v tejto oblasti, máte nápady ako to zlepšiť, tak vás veľmi radi privítame na stretnutiach participatívnej pracovnej skupiny ZELENÉ MESTO. Pre viac informácii sledujte oficiálnu stránku participatívneho rozpočtu v Ružomberku.

 

Priemerne (1 Hlas)


Základné informácie o participatívnom rozpočte

Autor/ka: (pvi)

Záznam tlačovej konferencie pri príležitosti spustenia pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu:

Videomanuál

Základné štruktúry a procesy participatívneho rozpočtu: