Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Autor/ka: KpP

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

 

Na verejnom zvažovaní a vo fyzickom, či internetovom hlasovaní si vyberali spomedzi 12 projektov. Hlasovanie prebiehalo od 11. októbra 2018 do 22. októbra 2018 a zapojilo sa doň 1274 hlasujúcich. Občania rozhodli, že zo sumy 40-tisíc eur vyčlenených na participatívny rozpočet bude v roku 2019 financovaných 10 občianskych projektov.

Poradie občianskych projektov:

1. Recyklácia plastov

2. Náučný chodník novomestské vinohradníctvo - Rosslerov lom a ochrana bratislavskej prírody

3. Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici

4. T3 - kultúrny prostriedok

5. Divadlo inak - Soboty pre deti v EDUdrama

6. Veda pre všetkých

7. Nová agora

8. Kvety zbližujú susedov

9. Kino Kramer

10. Adventný víkend

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Dobové fotografie s príbehom

12. Nestavanie mája

 

 

Aj v tomto roku sa zber podnetov začal na jar 5-timi verejnými stretnutiami v jednotlivých častiach Nového Mesta. Obyvatelia však svoje nápady mohli prihlasovať aj na ďalších verejných stretnutiach, cez internet, osobne či telefonicky až do začiatku letných prázdnin. Nápady potom navrhovatelia v spolupráci s Kanceláriou pre participáciu na viacerých pracovných stretnutiach rozpracovali do projektových formulárov. Občianske projekty sa predstavili na verejnej prezentácii v budove Konskej železnice 11. októbra 2018, a týmto dňom sa spustilo verejné hlasovanie. Hlasovacie lístky boli distribuované do schránok všetkým domácnostiam, boli však k dispozícii aj na všetkých 27 hlasovacích miestach rozmiestnených po celej mestskej časti. Hlasovať bolo možné aj cez internet. Verejné zvažovanie prebehlo vo štvrtok 18. októbra 2018, na ktorom navrhovatelia hodnotili projekty podľa ich originality, inovatívnosti, dosahu, či efektívnosti vynaložených prostriedkov.

 

Ďakujeme vám za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri realizácii podporených a príprave nových projektov počas budúceho roka.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!