Navigácia Navigácia

 

 

 Participatívna komunita Mládež zorganizovala 4.10.2012 na magistráte Bratislavy v rámci prípravy na rok 2013 Verejné fórum Participatívnej komunity Mladých.

Programom fóra boli: - Krátka prezentácia PR.

                                     Prezentácia realizovaných a realizujúcich projektov PK Mládež.

                                    Verejná diskusia o prioritách mesta týkajúcich sa života mladých ľudí v Bratislave.

 

 

 

 

1.vstupný dokument:

1.1. Návrh priorít, ktoré vznikli v PK Mládež:

a) športoviská a ihriská v Bratislave – priorita zameraná na zlepšenie športového života v meste

b) neformálne a praktické verejné vzdelávanie – priorita zameraná na zvýšenie prístupu k nízkoprahovému neformálnemu vzdelávaniu mimo štandardné inštitúcie a platené centrá voľného času.

c) aktivizácia mladých ľudí – priorita zameraná na potrebu odstraňovania prekážok aktivizácie mladých ľudí + na prezentovanie konkrétnych príkladov, ktorými možno interaktívne ukázať ľuďom, že je možné uskutočniť dobré zmeny vo svojom okolí.

d) podpora alternatívnej kultúry – zachovať rôznorodosť a rozmanitosť v rámci kultúry + vytvárať pre minoritné skupiny a ich aktivity informačné kanály, ktoré budú verejné a do ktorých budú môcť vstupovať a tak sa sprístupniť a priblížiť verejnosti.

 

1.2. momentálne projekty PK Mládež:

                a) Plavárne pre Bratislavčanovprojekt z pilotného kola PR.

                                                               - krátky popis: Zmapovať situáciu školských bazénov a možnosti ich sprístupnenia verejnosti. Vytvorí sa mapa komerčných bazénov v Ba a bude doplnená o prehľadnú interaktívnu mapu jednotlivých školských bazénov v Bratislave s popisom ich konkrétneho stavu, nákladov na ich úpravu tak, aby mohli slúžiť potrebám verejnosti. Súčasťou mapy a projektu bude možnosť verejne diskutovať a hlasovať za sprístupnenie jednotlivých bazénov.

                b) KC ZORAprojekt z prvého kola PR.

                                                               - krátky popis: KC ZORA v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych. Cieľom projektu je kultúrna, osvetová a výchovno-vzdelávacia činnosť, ako aj utužovanie komunitnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych stretnutí a spoločenských podujatí, so zameraním na všetky vekové kategórie.

                c) Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií:  projekt z prvého kola PR.

- krátky popis: Zámerom je vytvoriť intenzívne propagovanie PR a KCG,

 oboznamovanie, šírenie povedomia, informovanie ostatných ľudí o možnostiach participácie a získanie nových členov participácie  prostredníctvom vytvorenia rôznych propagačných materiálov, zintenzívnenia spravodajstva, ďalej organizovaním prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti a taktiež vyhlásením súťaže pre vytvorenie najlepšieho projektu od mladých ľudí/študentov.

                d) Autonómna zóna Lafranconi: projekt navrhovaný do 2.kola PR.

                                               - krátky popis: Zámerom je kultivácia a premena areálu pod a pri moste Lafranconi pri Botanickej záhrade, s cieľom rozvíjať ducha miesta - kultúrny aj spoločenský potenciál lokality. Ľudia, ktorí sa na tomto mieste spontánne schádzajú a trávia čas (alternatívne aktivity: parkour, skateboard, graffiti, street art atď) budú prizvaní do niekoľkých komunitných workshopov a za spolupráce s viacerými partnermi dostanú možnosť premieňať tento areál tak, aby v ňom mohli ďalej rozvíjať svoje záujmy a aby sa v ňom cítili dobre.

 

2. Výstupný dokument z VF

2.1. Priority PK Mládež a doplňujúce návrhy, ktoré vzišli z VF.:

a) športoviská a ihriská v Bratislave zlepšenie športového života v meste

návrhy:

- realizovať nízkonákladové projekty - opravy a renovácie existujúcich športovísk, najmä tých, ktoré vyžadujú malé náklady na údržbu (pokazené hojdačky, preliezky, zarastené futbalové ihriská...) s dôrazom na prípravu športovísk s prevenciou chátrania a poškodenia.

- spracovať a šíriť informácie o dostupnosti športovísk, štatistiky o ich typoch a ich počte na obyvateľa a taktiež o záujme, preferenciách obyvateľov v danej lokalite.

- sprístupňovať verejnosti nové typy športov: napr. prostredníctvom športových exhibícií,

                                               Iniciovať tzv. „týždeň otvorených športovísk" - ľudia by skúšali a spoznávali zadarmo rôzne športy v meste (napr. kanoe).

- vybudovať mestské open air fitness

- poskytovať podporu komunitným športovým klubom,

 

               b) neformálne a praktické verejné vzdelávanie - vzdelávanie mimo štandardné inštitúcie a platené centrá voľného času

návrhy:

- organizovať bezplatné kurzy pre sociálne slabšie skupiny.

- otvárať nízkoprahové vzdelávacie zariadenia (ako nar. Mixclub, Ulita)

- implementovať bezplatné kurzy v centrách voľného času.

- otvoriť letnú „univerzitu" zameranú na praktické a teoretické vzdelávanie pre deti a mládež, sprístupňujúcu svoje služby všetkým mladým ľuďom. (financovať učiteľov, koordináorov...)

- oživiť kurzy manuálnych zručností, remesiel (napr. prácu s materiálmi, drevom…)

                c) aktivizácia mladých ľudí – efektívnym marketingom prelomiť ľahostajnosť v meste a konkrétnymi príkladmi a interakciou ukázať ľuďom, že je možné uskutočniť zmeny vo svojom okolí.

            návrhy:

- motivovať dobrovoľníctvo medzi školskými súťažami a aktivitami.

- zapojiť katedru marketingu, aby adresovala výzvu študentom - vymyslieť efektívny marketing, komunikačnú stratégiu PR.

- apelovať na mesto aby propagovalo PR silnejšou informačnou kampaňou.

                     d) podpora alternatívnej kultúry - zachovať rôznorodosť a rozmanitosť v rámci kultúry + vytvárať pre minoritné skupiny a ich aktivity informačné kanály, ktoré budú verejné a do ktorých budú môcť vstupovať a tak sa sprístupniť a priblížiť verejnosti.

Návrhy:

Rozmanitosť v meste:

- riešiť problém nedostatku predškolského vzdelávania v meste a podpory alternatívnej predškolskej starostlivosti: Dostupnosť štátneho predškolského vzdelávania je veľmi zlá, súkromné kluby sú bez podpory nesmierne drahé, zároveň rodičia, ktorí chcú dať svoje deti do alternatívnych škôlok a škôl (napr. Waldorf, Montessori, Jazykové-anglické s pod., ...), nemajú reálne na túto možnosť peniaze.

Informovanosť:

- vyčleniť vybranú časť voľných inf. plôch, úradné tabule, billboardy a pod., pre informovanie o alternatívnej kultúre a podujatiach.

- zmapovať výlepové lokality kde sa lepia plagáty a kde by sa bezplatne lepiť mohli (napr. vylepovacie plochy pri miestach ako sú školy), navrhnúť bezpečné pravidlá takéhoto propagovania.

- otvoriť bratislavský „hydepark" - fórum na slobodný prejav.

2.2. Poradie priorít na základe hlasovania účastníkov VF:

1.športoviská a ihriská – 12 bodov

2.aktivizácia mladých – 8 bodov

   alternatívne aktivity – 8 bodov

4.neformálne a praktické vzdelávanie – 6 bodov