Tlačové infocentrum PR Tlačové infocentrum PR

Projektová dokumentácia

 

Názov projektu: Tlačové infocentrum PR

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Infocentrum má slúžiť ako tlačiarenske a počítačové centrum pre členov všetkých komunít PR Bratislava a MVO, ktoré sa snažia propagovať a šíriť pri svojej činnosti myšlienky a ciele projektu participatívneho rozpočtu a priamej demokracie. Tlačiarne a ďalšie IT vybavenie by mali slúžiť na grafickú tvorbu, tlač a distribúciu propagačmných materiálov, letákov, plagátov a tlač periodika zameraného na podporu projektov PR a priamej demokracie. Celkovo by sa projekt stal základným kameňom marketingovej stratégie pri propagácií PR v Bratislave. Fyzicky by sa jednalo o miestnosť stredných rozmerov, kde by boli umiestnené tlačiarenské stroje a ďalšia IT technika na stoloch a niekoľko stoličiek.

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Projekt participatívneho rozpočtu v Bratislave aj napriek veľkému úsiliu množstva
ľudí a stále rozrastajúcich sa komunít naráža na zásadný problém. Tento problém by sa dal s istotou definovať ako komunikačný, respektíve ako problém nedostatku komunikácie s verejnosťou. Málokto z obyvateľov Bratislavy reálne vie o fungovaní tohto zásadného projektu a preto ak nie je z blízkeho okruhu ľudí, ktorí sa už na PR podieľajú alebo nemá dostatočne otvorené oči, keď prechádza okolo Komunitného centra generácií (YMCA), má mizivú šancu sa o projekte dozvedieť. Ďalšou potrebou, ktorú sme identifikovali, je ľudovejšie vysvetlenie samotnej myšlienky PR bežným ľuďom tak, aby ich zaujala a zapojili sa do tvorby a realizácie ďalších projektov. Preto považujeme za nevyhnutné nastaviť stratégiu propagácie tak, aby bola bližšie k bežným ľuďom, aby ich motivovala sa projektov PR zúčastňovať.

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Projekt nadväzuje vo všeobecnosti na všetky uskutočnené aktivity PR Bratislava, pri ktorých bolo nevyhnutné využívať reprografické, grafické a tlačiarenské služby tretích strán, ktoré výrazne spomalili a zdražili činnosť komunít PR. Komunita mládeže má k dispozícií Komunitné centrum generácií (KCG YMCA), kde však nedisponuje dostatočnými priestormi na umiestnenie tlačiarenských a IT zariadení, ktoré má k dispozícií.

Čo sa samotného technického vybavenia týka, po sponzorskej ceste budú k plnej dispozícií nasledujúce zariadenia:

3 kompletné stolové počítače | 1 ČB laserová tlačiareň | 1 farebné multifunkčné laserové zariadenie so scanerom | 1 farebné multifunkčné zariadenie s faxom a scanerom | ďalšia technika podľa potreby – upresníme

Taktiež bude k dispozícií audio technika – reproduktory, zosilovač a mikrofóny pre prípadnú organizáciu verejných podujatí. Spotrebný materiál bude dodaný taktiež po sponzorskej ceste a po jeho minutí budeme financovať tento materiál zo zdrojov PR a z dobrovoľných príspevkov verejnosti.

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ: Matej Zagrapan a Jozef Bari; Participatívna komunita mládež, PR Bratislava

Realizátori: Komunita Mládež PR Bratislava a o.z. Indymedia

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Cieľom projektu je vytvoriť technologické zázemie na tlač potrebných materiálov k projektu PR BA a poskytovať tento servis taktiež MVO a jednotlivcom, ktorí majú záujem propagovať myšlienky priamej demokracie.

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Všetky participatívne komunity PR Bratislava a MVO, ktoré sa podieľajú resp. propagujú myšlienky a celkový zámer projektov PR BA a priamej demokracie.

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Rozvíjanie tlačových a IT služieb pre komunity PR BA.

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Tvorba všetkých propagačných materiálov PR Bratislava a iných miest. (ihneď)

Tvorba vzdelávaciích brožúr, príručiek a manuálov k PR, kooperativizmu a priamej demokracií. (mesiac od začiatku realizácie projektu)

Tvorba periodika pre verejnosť o projektoch PR, kooperativizme, alternatívnych ekonomických a spoločenských systémoch a priamej demokracií v praxi. (mesiac od začiatku realizácie projektu)

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Správca ICPD: 50,- EUR/mesiac (vytvorenie virtuálneho wikiformulára o prístupových právach PK, správa objednávok PK a MVO na tlač, technická podpora, údržba zariadení)

Spolu: 200,- EUR