Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 

Outdoorové športoviská - Street workout

projektová dokumentácia

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Projekt sa zameriava na postavenie jedného alebo viacerých športovísk na Street Workout – železné konštrukcie na cviky s vlastnou hmotnosťou tela. Jednoduché konštrukcie – hrazdy rôznych výšok, dĺžok a rozstupov umožňujú na malom priestore efektívne precvičenie celého tela. Kovové konštrukcie zapustené v zemi a upevnené betónom nie sú príliš drahé, sú variabilné – rozsah projektu sa môže prispôsobiť podľa veľkosti lokality. Náklady sú jednorazové – po postavení si takéto ihrisko nevyžaduje žiadne dodatočné náklady, okrem opráv v prípade poškodenia. Projekt nie je (vzhľadom na veľký rozsah) náročný ani finančne ani na údržbu – náklady sú jednorazové a relatívne nízke. Street Workout vznikol v USA ako alternatíve pre mladých ľudí, ktorí žili v chudobných častiach a nemohli si z rôznych – či už peňažných alebo časových dôvodov – dovoliť chodiť do platených posilňovní. Pred pár rokmi sa uchytil vo východnej Európe a hlavne v Lotyšsku, kde sa organizujú súťaže v tomto športe. Street Workout si našiel rýchlo popularitu medzi mladými ľuďmi v pobaltských krajinách, ale aj na Ukrajine, v Rusku a na Balkáne a preniká aj do strednej Európy, kde už pôsobí viacero komunít na pokročilej úrovni. Okrem toho že si mládež rýchlo osvojila tento šport vďaka jednoduchému a v porovnaní s posilňovaním rýchlemu účinku na fyzickú kondíciu a silu, aj medzi odborníkmi sa nájde veľa propagátorov Street Workoutu, hlavne vďaka faktu že pri cvičení nie sú potrebné žiadne závažia. Používa sa len váha tela, cviky a pohyby sú prirodzenejšie ako pri klasickom posilňovaní a precvičujú komplexnejšie celé skupiny svalov.

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Projekt by vyriešil hneď niekoľko problémov naraz – dostupnosť športovísk hocikedy a pre každého, vonku na vzduchu a zadarmo, pestovanie fyzickej kondície medzi mládežou, vytváranie komunít a spoločenstiev, propagácia a prisvojenie si zdravého životného štýlu,  prevencia nežiadaného správania – pitie alkoholu na verejnosti, užívanie drog, neproduktívne trávenie voľného času, ako aj zlá fyzická kondícia, obezita, problém s držaním tela… Problém nedostupnosti športovísk na silové cviky – nie v každej lokalite majú ľudia blízko telocvičňu, nie každý má možnosť si pravidelne platiť vstup. Mládež sa často stretáva vonku vo večerných hodinách keď neexistuje veľa možností športovo sa vyžiť. Športoviská na Street Workout by im umožnili hocikedy – pred alebo po vyučovaní, po návrate z práce, cez deň, v noci – venovať sa športovým aktivitám namiesto spoločensky nežiaduceho správania. Aj v iných krajinách kde je Street Workout už oveľa viac rozšírený, sa okolo neho prirodzene vytvorili komunity, ktoré samy od seba majú tendenciu žiť zdravšie, tieto kolektívy sa navzájom trénujú, dávajú si rady, starší tu pomáhajú mladším, utužujú sa priateľstvá a utvára sa prirodzená súťaživosť, kde sa členovia navzájom motivujú k čoraz lepším výkonom.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Východisková situácia v Bratislave – Street Workout sa tu pomaly rozbieha, existuje niekoľko komunít ktoré spolu cvičia a mnoho jednotlivcov, ktorí cvičia individuálne. Keďže špeciálne športoviská v podstate neexistujú, využívajú na cvičenie rôzne detské ihriská a preliezačky. Je to skôr z núdze cnosť, keďže na komplexné cvičenia treba viac typov hrázd ktoré sa málokedy nachádzajú na jednom mieste, okrem sú ihriská toho často v noci uzavreté. V Rusovciach existuje ihrisko ktoré si dala komunita postaviť svojpomocne, na Kuchajde sú detské ihriská ktoré využívajú aj títo športovci, inde je to slabšie, hlavne na sídliskách kde je málo ihrísk, alebo sú nevhodné na cvičenie, alebo na noc uzavreté.

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

 

Predkladateľ projektu – Martin Ababei.

Projektový koordinátor - Martin Ababei.

 

 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

 

Projekt by mal umožniť mládeži produktívne tráviť svoj voľný čas fyzickými aktivitami, na ktoré netreba špeciálny výcvik ani drahé vybavenie. Cieľ je aby mladí ľudia, ktorí často trávia voľný čas vonku vysedávaním na lavičkách, mali možnosť zároveň zlepšovať svoju fyzickú kondíciu. Zároveň je cieľom umožniť pravidelne cvičiť aj ľuďom ktorí na posilňovňu nemajú čas – neskoro sa vracajú z práce, starajú sa o rodiny...

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

 

Hlavná cieľová skupina je mládež – chlapci a dievčatá od približne 15 rokov. Táto skupina v posledných rokov obzvlášť trpí zlou fyzickou kondíciou, je náchylná k obezite, zlému držaniu tela, ako aj problémovému tráveniu voľného času. Sekundárna skupina sú mladí aj starší pracujúci ľudia, ktorí nemajú veľa voľného času a ocenia možnosť zacvičiť si aj v čase keď sú už telocvične zatvorené, pri prechádzkach zo psom, s deťmi,... Za vhodné umiestnenie považujem sídliská s vysokou koncentráciou obyvateľov a malým počtom športovísk, ako aj miesta kde sa stretávajú športovo založení ľudia vo väčších množstvách – parky, jazerá, pri cyklotrasách, ...

 

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

 

Po úspešnom postavení prvých športovísk sa vykoná analýza výsledkov – v akej miere sú s nimi spokojní užívatelia, či bolo vhodné ich umiestnenie, … Následne by mal projekt v prípade úspechu pokračovať novými ihriskami. Na propagáciu a informovanosť medzi záujemcami bude slúžiť internetová stránka PR, kde budú zverejňované a aktualizované miesta cvičísk, kde sa môžu dohadovať spoločné tréningy, vymieňať informácie, …. Skúsení členovia komunít by mohli viesť tréningy pre začiatočníkov, skontaktoval som sa s ľuďmi ktorí to už robia dlhšie a vyjadrili svoju podporu.

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

 

Určenie počtu športovísk – 1 bude v KC Zora, ostatné 2-3 na zatiaľ neurčených miestach

Určenie rozloženia jednotlivých konštrukcií – v spolupráci so samotnými športovcami, nech sa postavia najlepšie a najefektívnejšie kombinácie hrázd

Zohnanie dodávateľa, zmontovanie konštrukcií

Práce na vybudovaní ihriska - osadenie konštrukcií – asi svojpomocne

Internetová stránka PR – zoznam športovísk, informácie o tréningoch, propagácia,...

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

 

Odhady nákladových položiek 8 000 EUR:

7200 EUR materiál (železné/oceľové trubky -nie je ešte presne určené, betón na ukotvenie, prípadné požičanie nástrojov (vrták, ..) + práca – odborná montáž/zváranie konštrukcií, náter

300 EUR – odmena za prácu pri osadzovaní konštrukcií pre viacerých ľudí (spravíme asi svojpomocne,