Aktuálna verzia projektu Aktuálna verzia projektu

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"

Projektová dokumentácia

 

 

 

Celkový zámer

 

Aktivity projektu sa zameriavajú, resp. realizujú služby, ktoré realizuje, alebo môže realizovať mestská samospráva v Bratislave. Výsledky projektu budú verejne prístupné buď ako služba, artefakt alebo informácia.

Každá z participatívnych komunít môže podať dva projekty v dvoch oblastiach:

 

 

  1. Zvýšenie participácie občanov na verejnom živote

prostredníctvom projektu sa pre občanov Bratislavy vytvárajú širšie možnosti zapájať sa do verejného života a do fungovania samosprávy

  1. Skvalitnenie služieb samosprávy a mestského prostredia

Projekt skvalitňuje, približuje alebo dopĺňa služby poskytované mestom Bratislava

 

 

 

Proces vytvárania a schvaľovania projektov

 

 

Predkladateľom projektu je konkrétna tematická participatívna komunita. Projekty sa formujú v komunite a zapojiť sa môže každá členka, každý člen komunity.

 

 

Schvaľovanie prebieha vo forme otvorenej diskusie - verejného zvažovania, v rámci komunity. V prípade, že sa nenájde všeobecný konsenzus, ktoré dva projekty má komunita rozpracovať a podporiť, je možné hlasovať.

výsledok: dva vybrané projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová dokumentácia

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

V Bratislave existuje niekoľko plavární v takmer každej mestskej časti, ktoré sú súčasťou prevažne základných škôl. Z rôznych dôvodov však tieto bazény nie sú prístupné verejnosti, pričom v Bratislave je výrazný nedostatok možností pre verejnosť plávať v zimných mesiacoch.
Zámerom tohto projektu je zmapovanie súčasnej situácie, teda vytvorenie webovej stránky, ktorá bude obsahovať: (1) prehľadnú mapu jednotlivých bazénov v Bratislave, ich konkrétny stav, náklady na ich úpravu tak, aby mohli slúžiť verejnosti a (2) diskusný priestor, kde by sa mohli zapájať občania, ktorí majú o takúto iniciatívu záujem. Výsledkom projektu by tak mali byť prehľadné spracovanie situácie, vypracovanie rámcovej projektovej dokumentácie ako návodu použiteľného v rôznych podmienkach a skupina občanov, ktorí túto iniciatívu budú
realizovať ďalej.

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Vo väčších mestách je nedostatok krytých plavární a to platí aj pre naše hlavné mesto. Obyvatelia mestských častí, kde sa plavárne pre verejnosť nenachádzajú, sú tak odkázaní cestovať do plavární v iných mestských častiach, ktoré kapacitne nepostačujú pre potreby hlavného mesta.

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

meste sa nachádzajú základné a stredné školy v ktorých boli vybudované kryté bazény. V súčasnosti sú bazény funkčné na x školách. Tieto bazény (alebo aspoň časť z nich), by mohli slúžiť aj ako kryté plavárne pre obyvateľov hlavného mesta. Pre verejnosť by mohli byť otvorené cez víkendy a cez pracovné dni vo večerných hodinách (po skončení vyučovania na školách a skončení družiny). Pre návštevníkov plavárne by slúžil zadný vchod cez chodbu na ktorej sú umiestnené šatne. Ako šatne pre návštevníkov by sa využili (väčšinou školou nevyužívané) stredové šatne (pri zadnom vchode) rozdelené pre mužov a ženy aj s jestvujúcou umyvárňou. V týchto šatniach by boli umiestnené aj nové kovové skrinky pre uzamknutie vecí návštevníkov plavárne.

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Pavel Petioký (predkladateľ a koordinátor projektu)

Radoslav Wolf (realizátor), v projekte sa ráta aj so zapojením dobrovoľníkov

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Zvýšenie kvality služieb pre obyvateľov Bratislavy v oblasti oddychu. Využitie jestvujúcich plavární. Vyššia efektivita využitia majetku mestských častí.

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Cieľovou skupinou tohto projektu sú v podstate všetci obyvatelia hlavného mesta, ktorý si radi chodia vo voľnom čase zaplávať alebo len tak oddýchnuť do vody aj v čase nepriaznivého počasia.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Malo by sa uvažovať o využití školských bazénov v  mestských častiach pre širšiu verejnosť. Tieto plavárne pri správnej funkčnosti môžu vytvárať zisk, ktorý môže byť použitý pre nevyhnutné opravy v škole.

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

  1. Zmapovanie jednotlivých bazénov na území Bratislavy v správe škôl. Oslovenie vedení desiatich škôl v rôznych mestských častiach za účelom identifikácie stavu bazénov a ich prevádzkovania.

  2. Vytvorenie dokumentu, ktorý bude obsahovať jednotlivé položky, ako napríklad: možnosť prístupu pre verejnosť, technický stav, hygienické a prevádzkové náklady, náklady na rekonštrukciu, požiadavky škôl atď.

  3. Vytvorenie mapy bazénov, ktorá bude obsahovať informácie o stave bazénov a možnosť spolupracovať pre občanov, ktorí by sa chceli zapojiť do tohto projektu.

  4. Vyhodnotenie informácií a príprava „návodu" na sprístupnenie bazénov verejnosti

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Náklady na vytvorenie a administráciu mapy plavární 300€

Náklady spojené s propagáciou, šírením informácií:

- tlač plagátov (formát A₅ 1000 ks) 200€

- odmena koordinátorovi a realizátorovi projektu 100€

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

600€