Navigácia Navigácia

Letné tábory Letné tábory

;LETNÉ TÁBORY

Projektová dokumentácia

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Nízkorozpočtový projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám. Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká.  Projekt vzniká na základe iniciatívy organizátorov a inštruktorov jedného z nich, denného letného tábora Animo, ponúkajúceho svoje skúsenosti a technické vybavenie, pričom aktivity tohto tábora sú doplnené umeleckými a outdoorovými aktivitami, o ktoré sa postarajú ďalší dobrovoľníci. Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a prísť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V súčasnosti sa veľmi poukazuje na skutočnosť, že deti zo znevýhodneného prostredia nemajú prístup k tak širokej škále aktivít vo voľnom čase, ako deti z bežných rodín. Dôvodom je najmä zlá finančná situácia, v ktorej sa spolu so svojím rodičom nachádzajú, ako aj nedostatok času zo strany rodiča, ktorý veľa času trávi v práci, a tak často nemá dosah na to, čím sa jeho dieťa práve zaoberá. Tieto deti majú tendenciu skĺznuť do pasívnejších foriem trávenia voľného času, respektíve sa bezcieľne potulovať po ulici a to obzvlášť počas prázdnin, kedy nemusia chodiť do školy. Denné letné tábory poskytujú riešenie tohto problému pre mnohé rodiny, sú výbornou alternatívou k letným pobytovým táborom, avšak cena denných táborov sa na 5 dní pohybuje od 80 € (spodná hranica, cenový strop je okolo 150€), pričom veľmi závisí od lokality a programovej náplne táborov. Výška sumy za tieto tábory často spôsobuje, že rodič, ktorý sa stará sám o svoje dieťa nad touto možnosťou jednoducho prestane uvažovať. Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli ukázať, ako by sa v budúcnosti mohol tento problém rtiešiť.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Zázemie pre tento projekt vytvára Klub Animo, ktorý každoročne organizuje denné letné tábory pre deti vo veku od 6-15 rokov v Klube seniorov v Bratislave. Pre potreby tohto projektu poskytuje nielen svoje skúsenosti a inštruktáž, ale aj technickú podporu, teda zabezpečuje notebooky a digitálne fotoaparáty potrebné pre realizáciu animátorských aktivít a aktivít súvisiacich s fotením a skladaním hudby.

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Vladimír Skokňa (organizátor, inštruktor)

Martina Krivošová (organizátor, inštruktor)

V prípade potreby sú k dispozícii ešte títo potenciálni dobrovoľní inštruktori: Lukáš Bulko, Zuzana Krivošová, Peter Skala

 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Týmto projektom by sme chceli upriamiť pozornosť na život detí z neúplných rodín, či znevýhodneného sociálneho prostredia a pokúsiť sa navrhnúť formu riešenia problémov, ktorým čelia najmä v súvislosti so spôsobom trávenia voľného času. Vytvoriť im nový priestor pre sebarealizáciu, ako aj otvoriť diskusiu, ako v budúcnosti tento priestor pre nich vytvárať a udržiavať.

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

8-10 detí z neúplných rodín vo veku 6-15 rokov. Termín táborov je stanovený na 28-31.8.2012 v čase od 8:00 do 16:00, v prípade potreby rodičov sa dá čas ešte upraviť. Tábory plánujeme organizovať v KC Zora, náhradné priestorové alternatívy sú Klub Seniorov, KC Mlynská Dolina.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Tento projekt poukazuje na to, ako by sa s nízkymi nákladmi, ale kvalitným spôsobom prostredníctvom aktívnej práce dobrovoľníkov, dala vyriešiť problematická situácia detí z neúplných rodín v súvislosti s možnosťami trávenia voľného času. Hoci je projekt len malou ukážkou, predpokladá v budúcnosti nielen  pokračovanie, ale aj rozšírenie svojich aktivít.

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Presný zoznam aktivít, ako aj ich časový harmonogram vytvoríme v závislosti od veku detí, ktoré sa do tábora prihlásia, pripravená však je:

animácia filmov, skladanie hudby, práca s digitálnym fotoaparátom, umelecké aktivity (výtvarné aktivity, tvorba divadelného predstavenia a pod.), športové a outdoorové aktivity.

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Obedové menu pre 1 osobu a pitný režim 3,5 € (12 osôb, 4 dni)..........................168 €

Náklady na materiál (papiere, farby, látky..).........................................................100 €

Spolu......................................................................................................................268 €