Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 „Kultúrne a komunitné centrum ZORA - 2"

Projektová dokumentácia

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

 

Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych.

 

Pre tento účel chceme využívať priestory bývalého kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava. V  máji roku 2012 začala participatívna komunita s rekonštrukciou objektu, čoho  výsledkom bolo, po júnovom schvalení 13000 EUR z participatívneho rozpočtu, vybudovanie dvoch učební, oprava prasknutej rúry na rozvodoch tlakovej vody, zrekonštruovanie kurenárskych rozvodov, výmena prasknutých radiátorov v počte 10 kusov a znovuzapojenie prívodu plynu a elektriny do objektu. Ďalej pracujeme na znížení energetickej náročnosti budovy zateplením stropu v celej prednej časti objektu.

Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý poslúži pre výstavbu detského ihriska, hrázd a „preliezok" na cvičenie a menšieho parku .

V súčasnosti ide o pokračovanie projektu Kultúrneho a komunitného centra ZORA z roku 2012, nakoľko z odsúhlaseného rozpočtu nebolo možné pokryť všetky potrebné položky.

 

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Projekt sa zameriava na riešenie problému dlhodobej absencie kultúrneho zariadenia v časti Trnávka ako aj jej širšom okolí, a na riešenie nedostatku voľnočasových a pohybových aktivít pre deti a mládež v tejto časti mesta. Na Trnávke sa v súčasnosti nachádza jedno detské ihrisko a žiadna kultúrna alebo vzdelávacia inštitúcia.

 

Vo významnej miere je citeľný aj deficit spoločenských podujatí, verejných diskusií a akcií utužujúcich komunitné povedomie miestnych obyvateľov a spoločné riešenia lokálnych záležitostí.

 

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

 

 

Najväčšou devízou pri realizácií projektu je budova a pozemok bývalého kina Zora. Participatívna komunita už začala s kultiváciou okolia, ktoré odhaľuje stále rastúci potenciál objektu a okolitého pozemku.

Komunita má k dispozícii angažovaných mladých ľudí so vzdelaním alebo záujmami v rôznych oboroch, ktoré môžu prispieť významnou mierou k chodu a rastu projektu. Takisto disponuje spoľahlivými kontaktami v oblasti kultúry a vzdelávania, a teší sa záujmu a podpore miestnych obyvateľov, ktorým bol doteraz projekt predstavený.

 

 

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

 

Autor a predkladateľ projektu: Andrej Gašpar

Realizátori a koordinátori: Andrej Gašpar, Peter Mihálka

Konkrétne obsadenie pri aktivitách ešte nie je známe, nakoľko ide o rozsiahly projekt, ktorého programová náplň bude závisieť od finančných možností, ktoré priamo podmieňujú rozsah rekonštrukcie/prispôsobenia priestorov.

Koordinátori projektu sú schopní a ochotní osobne sa podieľať na rekonštrukcii a menších stavebných úpravách, takisto  aj viesť centrum, čo sa týka jednotlivých aktivít alebo celkovej programovej štruktúry.

Autor a predkladateľ projektu Andrej Gašpar študoval nemecký jazyk a históriu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, žil istý čas v USA a je držiteľom certifikátov úrovne C1 v anglickom jazyku (Cambridge) a C1 v nemeckom jazyku (štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole v Bratislave), čo by chcel využiť pri výučbe jazykov v KCZ. Dlhé roky pôsobí v hudobnej brandži nielen ako hudobník, ale aj ako manažér a organizátor hudobných podujatí a turné s celoeurópskou pôsobnosťou, vďaka čomu niekoľkokrát precestoval celú Európu a nadobudol významné skúsenosti a kontakty.

Koordinátor projektu Peter Mihálka je jeho dlhoročným spolupracovníkom a tourmanagerom. Počas rokov spolupráce s A. Gašparom ako aj v zamestnaní, kde niekoľko rokov pôsobí ako riadiaci nakladania lietadiel na letisku M.R. Štefánika, získal mnoho poznatkov v oblasti organizácie a manažmentu. Disponuje mnohými kontaktami v rôznych odvetviach kultúry, o.i. v divadelnej sfére a alternatívnej kultúre. Je aktívnym športovcom so zameraním na freeride cyklistiku a projekt by rád obohatil o spoluprácu s bratislavskou Cyklokoalíciou a organizáciou kultúrnych podujatí.


 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

 

 

Cieľom projektu je kultúrna, osvetová a výchovno-vzdelávacia činnosť, ako aj utužovanie komunitnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych stretnutí a spoločenských podujatí, so zameraním na všetky vekové kategórie.

 

 

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

 

Cieľová skupina občanov nie je vymedzená. Výsledky projektu sú prístupné všetkým vekovým kategóriam od najmenších po seniorov. Takisto aktivity v objekte a na jeho pozemku nemajú vekové ohraničenie. Park/meditačnú záhradu môžu využívať všetci bez rozdielu veku, takisto ihrisko, ktoré chceme vystavať so zámerom ako hier pre deti, tak aj s cieľom fitness funkcie, možu využívať od detí cez adolescentov, až po dospelých ľudí všetci. jazykové a hudobné krúžky bude umožnené navštevovať každému na základe jeho úrovne v danom subjekte, nie na základe veku, s výnimkou kurzov pre najmenších.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

 

 

Projekt začal využívaním bývalej kinosály na koncerty. Ďalej sa bude sála využívať na rôzne prednášky,kurzy a stretnutia.V pláne je aj bábkové a klasické divadlo, ako aj rôzne pohybové aktivity pre deti a dospelých. Dokončením stavebých úprav učební, sa tie začnú využívať na jazykové, hudobné a iné kurzy ako aj na dašiu kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Rozbiehame projekt náučnej čajovne, ktorá bude v priestore bývalej šatne a na jar plánujeme dokončenie relaxačnej záhrady, ktorá bude počas pekného počasia taktiež využívaná na rôzne aktivity (letná čitáreň, susedské stretnutia pod holým nebom a pod.)  Dlhodobo by sme projekt chceli nasmerovať do plného využitia ponúkaných kapacít, zvyšovať úroveň služieb a dostať projekt na úroveň sebestačnosti.

 

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Ako koordinátori projektu sme vďaka skúsenostiam a širokej sieti kontaktov v oblasti kultúry a vzdelávania ako i športu schopní poskytnúť KCZ zaujímavú, rôznorodú a bohatú programovú výplň vedenú kvalifikovanými ľuďmi, zabezpečiť plné využitie ponúkaných kapacít a dostatočne spropagovať činnosť KCZ, rovnako ako sa aj postarať o bezproblémový chod celého zariadenia.
Vzdelávanie
Pre oblasť vzdelávania sme pripravení:
 zabezpečiť kvalifikovaných lektorov pre výuku cudzích jazykov
 zabezpečiť učiteľov hudby
 poskytnúť priestory pre školy, spolky, kluby s cieľom prednášok, premietania, besied a pod.
 organizovať vlastné prednášky, premietania, diskusie

Kultúra

Pre oblasť kultúry sme schopní:

 zorganizovať, technicky podporiť a spropagovať koncerty širokej škály žánrov
 vďaka kontaktom z divadelného prostredia zorganizovať predstavenia rôznych hier ako aj divadelného krúžku pre deti a mladistvých
 bábkové divadlo
 využiť sálu pre premietanie filmov, dokumentov a pod.
 poskytnúť priestory pre rôzne menšie výstavy, vernisáže
 akusticky vyriešiť a poskytnúť priestory na skúšanie pre hudobné skupiny

Šport a oddych
 v spolupráci s bratislavskou „Cyklokoalíciou" organizovanie workshopov, výletov
 organizácia denných detských táborov so zameraním na výuku cudzích jazykov, v spolupráci so seniormi intergeneračných voľnočasových aktivít
 detská gymnastika pre najmenších (škôlky),jóga a pod.
 v areáli vybudovanie detského ihriska a časom aj lezeckej steny
 meditačná záhrada
 čajovňa/kaviareň na báze dobrovoľných príspevkov
 susedské stretnutia v areáli, grilovačky a pod.

 

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Kultiváciu pozemku, zriadenie parku (meditačnej záhrady) ako aj menšie stavebné a povrchové úpravy, sú koordinátori projektu schopní vykonať samostatne, poprípade s pomocou dobrovoľníkov. Rekonštrukcia sociálnych zariadení, nové okná a oprava strechy tak budú najdôležitejšia investícia.

 výmena okien za plastové: cca. 700 EUR
 oprava strechy cca. 2900 EUR
 rekonštrukcia sociálnych zariadení: cca. 1000 EUR

Zvuková izolácia: 1000EUR

Energie (elektrina, plyn, voda a ďalšie poplatky): cca 10000 EUR/rok

Celkový odhad nákladov: cca.
15500 EUR