Kultúrne a komunitné centrum ZORA Kultúrne a komunitné centrum ZORA

Názov projektu: Kultúrne a komunitné centrum ZORA

Anotácia – krátky opis projektu
(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)
Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych.

Pre tento účel chceme využiť priestory opusteného kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava.
Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý by mohol poslúžiť pre výstavbu detského ihriska a menšieho parku s charakterom meditačnej/zenovej záhrady, ktorá by bola v Bratislave pravdepodobne prvá svojho druhu.

 

Problém
(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)
Projekt sa zameriava na riešenie problému dlhodobej absencie kultúrneho zariadenia v časti Trnávka ako aj jej širšom okolí, a na riešenie nedostatku voľnočasových a pohybových aktivít pre deti a mládež v tejto časti mesta. Na Trnávke sa v súčasnosti nachádza jedno detské ihrisko a žiadna kultúrna alebo vzdelávacia inštitúcia.
Vo významnej miere je citeľný aj deficit spoločenských podujatí, verejných diskusií a akcií utužujúcich komunitné povedomie miestnych obyvateľov a spoločné riešenia lokálnych záležitostí.

Východisková situácia
(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)
Najväčšou devízou pri realizácií projektu je budova a pozemok bývalého kina Zora. Participatívna komunita už začala s kultiváciou okolia, ktoré odhaľuje stále rastúci potenciál objektu a okolitého pozemku.
Komunita má k dispozícii angažovaných mladých ľudí so vzdelaním alebo záujmami v rôznych oboroch, ktoré môžu prispieť významnou mierou k chodu a rastu projektu. Takisto disponuje spoľahlivými kontaktami v oblasti kultúry a vzdelávania, a teší sa záujmu a podpore miestnych obyvateľov, ktorým bol doteraz projekt predstavený.

Predkladateľ projektu a realizátori
(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)
Autor a predkladateľ projektu: Andrej Gašpar
Realizátori a koordinátori: Andrej Gašpar, Peter Mihálka
Konkrétne obsadenie pri aktivitách ešte nie je známe, nakoľko ide o rozsiahly projekt, ktorého programová náplň bude závisieť od finančných možností, ktoré priamo podmieňujú rozsah rekonštrukcie/prispôsobenia priestorov.
Koordinátori projektu sú schopní a ochotní osobne sa podieľať na rekonštrukcii a menších stavebných úpravách, takisto  aj viesť centrum, čo sa týka jednotlivých aktivít alebo celkovej programovej štruktúry.
Autor a predkladateľ projektu Andrej Gašpar študoval nemecký jazyk a históriu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, žil istý čas v USA a je držiteľom certifikátov úrovne C1 v anglickom jazyku (Cambridge) a C1 v nemeckom jazyku (štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole v Bratislave), čo by chcel využiť pri výučbe jazykov v KCZ. Dlhé roky pôsobí v hudobnej brandži nielen ako hudobník, ale aj ako manažér a organizátor hudobných podujatí a turné s celoeurópskou pôsobnosťou, vďaka čomu niekoľkokrát precestoval celú Európu a nadobudol významné skúsenosti a kontakty.
Koordinátor projektu Peter Mihálka je jeho dlhoročným spolupracovníkom a tourmanagerom. Počas rokov spolupráce s A. Gašparom ako aj v zamestnaní, kde niekoľko rokov pôsobí ako riadiaci nakladania lietadiel na letisku M.R. Štefánika, získal mnoho poznatkov v oblasti organizácie a manažmentu. Disponuje mnohými kontaktami v rôznych odvetviach kultúry, o.i. v divadelnej sfére a alternatívnej kultúre. Je aktívnym športovcom so zameraním na freeride cyklistiku a projekt by rád obohatil o spoluprácu s bratislavskou Cyklokoalíciou a organizáciou kultúrnych podujatí.

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)
Cieľom projektu je kultúrna, osvetová a výchovno-vzdelávacia činnosť, ako aj utužovanie komunitnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych stretnutí a spoločenských podujatí, so zameraním na všetky vekové kategórie.

Cieľová skupina
(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina občanov nie je vymedzená. Výsledky projektu sú prístupné všetkým vekovým kategóriam od najmenších po seniorov. Takisto aktivity v objekte a na jeho pozemku nemajú vekové ohraničenie. Park/meditačnú záhradu môžu využívať všetci bez rozdielu veku, takisto ihrisko, ktoré chceme vystavať so zámerom ako hier pre deti, tak aj s cieľom fitness funkcie, možu využívať od detí cez adolescentov, až po dospelých ľudí všetci. jazykové a hudobné krúžky bude umožnené navštevovať každému na základe jeho úrovne v danom subjekte, nie na základe veku, s výnimkou kurzov pre najmenších.

Pokračovanie projektu
(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Projekt by mal začať využívaním areálu (park/meditačná záhrada + detské ihrisko, lezecká stena), pokračovať aktivitami ako výučba jazykov, hudby. Premietania, diskusie, prednášky by sa mali uskutočniť v kinosále. Dlhodobo by sme projekt chceli nasmerovať do plného využitia ponúkaných kapacít a zvyšovať úroveň služieb, časom vybudovať čajovňu/kaviareň a dostať projekt na úroveň sebestačnosti.

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.
Ako koordinátori projektu sme vďaka skúsenostiam a širokej sieti kontaktov v oblasti kultúry a vzdelávania ako i športu schopní poskytnúť KCZ zaujímavú, rôznorodú a bohatú programovú výplň vedenú kvalifikovanými ľuďmi, zabezpečiť plné využitie ponúkaných kapacít a dostatočne spropagovať činnosť KCZ, rovnako ako sa aj postarať o bezproblémový chod celého zariadenia.
Vzdelávanie
Pre oblasť vzdelávania sme pripravení:
zabezpečiť kvalifikovaných lektorov pre výuku cudzích jazykov
zabezpečiť učiteľov hudby
poskytnúť priestory na prenájom pre školy, spolky, kluby s cieľom prednášok, premietania, besied a pod.
organizovať vlastné prednášky, premietania, diskusie

Kultúra

Pre oblasť kultúry sme schopní:

zorganizovať, technicky podporiť a spropagovať koncerty širokej škály žánrov
vďaka kontaktom z divadelného prostredia zorganizovať predstavenia rôznych hier ako aj divadelného krúžku pre deti a mladistvých
využiť pôvodnú kinosálu pre premietanie filmov, dokumentov a pod.
poskytnúť priestory na prenájom pre rôzne menšie výstavy, vernisáže
akusticky vyriešiť a poskytnút priestory na skúšanie pre hudobné skupiny

Šport a oddych

v spolupráci s bratislavskou „Cyklokoalíciou" organizovanie workshopov, výletov
organizácia denných detských táborov so zameraním na výuku cudzích jazykov, v spolupráci so seniormi intergeneračných voľnočasových aktivít
detská gymnastika pre najmenších (škôlky)
v areáli vybudovanie detského ihriska a lezeckej steny
meditačná/zenová záhrada
čajovňa/kaviareň na báze dobrovoľných príspevkov
susedské stretnutia v areáli, grilovačky a pod.

 

Rozpočet
(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Kultiváciu pozemku, zriadenie parku (meditačnej/zenovej záhrady) ako aj menšie stavebné a povrchové úpravy (náter, omietky), sú koordinátori  projektu schopní vykonať samostatne.  Najdôležitejší, ale aj bohužiaľ momentálne neodhadnuteľný bod, sú elektrické rozvody, voda a plyn, nakoľko sú v danom objekte odhlásené. Podľa správcu by však tieto mali byť v poriadku. Rekonštrukcia sociálnych zariadení, nové okná a dvere tak budú prvá a najdôležitejšia investícia.

výmena okien za plastové: cca.  1600 EUR
výmena dverí: cca. 3000 EUR
rekonštrukcia sociálnych zariadení: cca. 1500 EUR

Vonkajšie a vnútorné úpravy ako farbenie, omietky: cca. 600 EUR
V začiatkoch spustenia projektu bude najväčšou devízou areál (detské ihrisko, lezecká stena, park/zenová záhrada). Park/detské ihrisko nie sú podľa aktuálnych cenníkov veľké položky (cca. do 1500 EUR), avšak lezecká stena a jej cena okolo 10 000 EUR vyhlasujú pravdepodobne potrebu ďalšieho/ích partnera/ov (Red Bull, Nadácia Orange), ktorého/ých sme schopní osloviť.

Vnútorné stavebné úpravy ako búranie/výstavba priečok pre vybudovanie priestorov potrebných na výučbu (materiál, práca, úpravy): cca 1200 EUR

Zvuková izolácia: 700 EUR

Prípadné opravy strechy (zistené mierne poškodenie): cca. 250 EUR.
Vnútorné zariadenie (stoličky/stoly do učební a i., nábytok, príp. pracovný počítač pre  organizáciu práce): stolicky s pultikom na pisanie 10 ks, cca 60eur/ks, tabula magneticka na fixky 2ks, cca 100 eur/ks, ucitelsky stol 1ks, cca 110eur/ks + iný nábytok: cca. 1500 EUR

A.G. : 3000 EUR*
P.M. : 1500 EUR*
+iné výdavky (úprava parku, pomôcky): cca500 EUR
*Odmena pre koordinátorov projektu od júla do decembra 2012 za projektový/programový menežment, vykonané práce pri rekonštrukcii, vedenie niektorých krúžkov, správu, propagáciu a reprezentáciu projektu.

Náklady na prevádzku budovy: 4000 EUR / júl - december

Celkový odhad nákladov (bez lezeckej steny): 18.850 EUR