info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Späť

Info pred Verejným zvažovanim, Mládež (BA)

Info pred Verejným zvažovanim, Mládež (BA)
pr_bratislava mládež_bratislava
Odpoveď
3.11.2012 16:37 ako reakcia na Lukas Bulko.
8.11.2012 o 17:00 Bude Verejné zvažovanie PR 2013 v Justiho sieni Primaciálneho paláca - link
6.11.2012 o 20:00 bude stretnutie PK Mládež, vráci príprav na Verejné zvažovanie budeme voliť aj 2 reprezentatnov komunity, ktorí na ňom budú zastupovať komunitu a jej projekty a rozhodnú o definitívnom poradí projektov, podľa ich kvalít.

Predkladané projekty komunít PR pre 2013:
Zelené mesto:
Komunitné záhrady v Bratislave II
Kompostovanie II
Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave
Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka
Seniori:
Komunitné centrum generácií III
Krízová linka pomoci III
Mládež:
Kultúrne a kominitné centrum ZORA II
Autonómna zóna Lafranconi
Letné tábory
Outdoorové športoviská
SEMAFOR na sídlisku
Open Data:
Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu
Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

diskusia k projektom: link

kritériá na základe ktorých sa minulý rok hodnotili projekty boli:
-veľkosť cieľovej skupiny a dopad a ňu;
-zapojenie participatívnych komunít a aktivizácia obyvateľov;
-efektívnosť využitia financií;
-prínos projektu pre Participatívny rozpočet.

Priority jednotlivých komunít z tohtoročných Verejných fór sú:

Zelené mesto:
1. Potravinová sebestačnosť – 9 bodov
2. Zlepšiť odpadové hospodárstvo – 8 bodov
3. Zachovanie, ochrana a zveľaďovanie zelene – 6 bodov
4. Rozšíriť rekreačné zóny a skvalitniť spolužitie so zvieratami – 4 body

Seniori:
1 Sprístupňovanie služieb a odstraňovanie bariér – 11 bodov
Vzdelávanie a osveta – 11 bodov
3. Podpora bezpečnosti seniorov – 10 bodov
4. Stravovanie – 1 bod

Mládež:
1. športoviská a ihriská – 12 bodov
2. aktivizácia mladých – 8 bodov
alternatívne aktivity – 8 bodov
4. neformálne a praktické vzdelávanie – 6 bodov

Open Data:
1. Vytvorenie pracovnej skupiny z členov komunity OpenData a zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií;
2. Otvorenie dát a sprístupňovanie dát, ktoré sa týkajú prevádzky samosprávy a mestských podnikov a organizácií;
3. Otvorenie procesov fungovania samosprávy.

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla