Diskusné fórum Diskusné fórum

Bratislava

Ciele a priority komunity mládež

Diskusie [ Predchádzajúci | Ďalej ]
Prepínač
Ciele a priority komunity mládež
mládež pr_bratislava
Odpoveď
19.9.2012 16:21
Otváram diskusiu o cieľoch a smerovaní komunity mládež emoticon

Tu sú prvé návrhy, ktoré vzišli z dnešného stretnutia:
  • otvoriť mladým ľuďom priestor pre realizáciu sa v participatívnom rozpočte
  • vytvárať podmienky pre kvalitnejší rozvoj a vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom projektov, ktoré skvalitnia najmä tieto oblasti: šport, hobby, kultúra...
  • umožniť mladým ľuďom realizáciu aj tzv. zvláštnych projektov typu Lafranconi
Myslím, že som na nič nezabudla....emoticon

Dúfam, že sa nám to podarí sformulovať čo najskôr, aby sme sa potom mohli od toho odraziť...

Taktiež sem prikladám otázku, ktorá dnes padla, či do tejto komunity patrí aj problematika detí (zhodli sme sa, že áno, pretože rodičia detí väčšinou vekovo spadajú pod komunitu mládež), ale chcela by som poprosiť všetkých, ktorí sa dnes nezúčastnili, aby sa k tomu vyjadrili...

RE: Ciele a priority komunity mládež
Odpoveď
18.10.2012 20:09 ako reakcia na Martina Krivošová.
Momentálna podoba priorít PK Mládež (Bratsilava), ktorá vznikla počas Verejného fóra Participatívnej komunity Mládež, 4.10.2012, 17:30, Magistrát Bratislavy, miestnosť č.107

1.vstupný dokument:
1.1. Návrh priorít, ktoré vznikli v PK Mládež:
a) športoviská a ihriská v Bratislave – priorita zameraná na zlepšenie športového života v meste
b) neformálne a praktické verejné vzdelávanie – priorita zameraná na zvýšenie prístupu k nízkoprahovému neformálnemu vzdelávaniu mimo štandardné inštitúcie a platené centrá voľného času.
c) aktivizácia mladých ľudí – priorita zameraná na potrebu efektívneho marketingu odstraňovania prekážok aktivizácie mladých ľudí + na prezentovanie konkrétnych príkladov, ktorými možno interaktívne ukázať ľuďom, že je možné uskutočniť dobré zmeny vo svojom okolí.
d) podpora alternatívnej kultúry – zachovať rôznorodosť a rozmanitosť v rámci kultúry + vytvárať pre minoritné skupiny a ich aktivity informačné kanály, ktoré budú verejné a do ktorých budú môcť vstupovať a tak sa sprístupniť a priblížiť verejnosti.

1.2. momentálne projekty PK Mládež:
a)Plavárne pre Bratislavčanov – projekt z pilotného kola PR.
- krátky popis: Zmapovať situáciu školských bazénov a možnosti ich sprístupnenia verejnosti. Vytvorí sa mapa komerčných bazénov v Ba a bude doplnená o prehľadnú interaktívnu mapu jednotlivých školských bazénov v Bratislave s popisom ich konkrétneho stavu, nákladov na ich úpravu tak, aby mohli slúžiť potrebám verejnosti. Súčasťou mapy a projektu bude možnosť verejne diskutovať a hlasovať za sprístupnenie jednotlivých bazénov.
b) KC ZORA – projekt z prvého kola PR.
- krátky popis: KC ZORA v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych. Cieľom projektu je kultúrna, osvetová a výchovno-vzdelávacia činnosť, ako aj utužovanie komunitnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych stretnutí a spoločenských podujatí, so zameraním na všetky vekové kategórie.
c) Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií: projekt z prvého kola PR.
- krátky popis: Zámerom je vytvoriť intenzívne propagovanie PR a KCG, oboznamovanie, šírenie povedomia, informovanie ostatných ľudí o možnostiach participácie a získanie nových členov participácie prostredníctvom vytvorenia rôznych propagačných materiálov, zintenzívnenia spravodajstva, ďalej organizovaním prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti a taktiež vyhlásením súťaže pre vytvorenie najlepšieho projektu od mladých ľudí/študentov.
d) Autonómna zóna Lafranconi: projekt navrhovaný do 2.kola PR.
- krátky popis: Zámerom je kultivácia a premena areálu pod a pri moste Lafranconi pri Botanickej záhrade, s cieľom rozvíjať ducha miesta - kultúrny aj spoločenský potenciál lokality. Ľudia, ktorí sa na tomto mieste spontánne schádzajú a trávia čas (alternatívne aktivity: parkour, skateboard, graffiti, street art atď) budú prizvaní do niekoľkých komunitných workshopov a za spolupráce s viacerými partnermi dostanú možnosť premieňať tento areál tak, aby v ňom mohli ďalej rozvíjať svoje záujmy a aby sa v ňom cítili dobre.

2. Výstupný dokument z VF:
2.1. Priority PK Mládež a doplňujúce návrhy, ktoré vzišli z VF.:
a) športoviská a ihriská v Bratislavezlepšenie športového života v meste
návrhy:
- realizovať nízkonákladové projekty - opravy a renovácie existujúcich športovísk, najmä tých, ktoré vyžadujú malé náklady na údržbu (pokazené hojdačky, preliezky, zarastené futbalové ihriská...) s dôrazom na prípravu športovísk s prevenciou chátrania a poškodenia.
- spracovať a šíriť informácie o dostupnosti športovísk, štatistiky o ich typoch a ich počte na obyvateľa a taktiež o záujme, preferenciách obyvateľov v danej lokalite.
- sprístupňovať verejnosti nové typy športov: napr. prostredníctvom športových exhibícií,
Iniciovať tzv. „týždeň otvorených športovísk“ - ľudia by skúšali a spoznávali zadarmo rôzne športy v meste (napr. kanoe).
- vybudovať mestské open air fitness

b) neformálne a praktické verejné vzdelávanie - vzdelávanie mimo štandardné inštitúcie a platené centrá voľného času
návrhy:
- organizovať bezplatné kurzy pre sociálne slabšie skupiny.
- otvárať nízkoprahové vzdelávacie zariadenia (ako napr. Mixclub, Ulita)
- implementovať bezplatné kurzy v centrách voľného času.
- otvoriť letnú „univerzitu“ zameranú na praktické a teoretické vzdelávanie pre deti a mládež, sprístupňujúcu svoje služby všetkým mladým ľuďom. (financovať učiteľov, koordináorov...)
- oživiť kurzy manuálnych zručností, remesiel (napr. prácu s materiálmi, drevom…)

c) aktivizácia mladých ľudí efektívnym marketingom prelomiť ľahostajnosť v meste a konkrétnymi príkladmi a interakciou ukázať ľuďom, že je možné uskutočniť zmeny vo svojom okolí.
návrhy:
- motivovať na dobrovoľníctvo medzi mladými ľudmi školskými súťažami a aktivitami.
- zapojiť katedru marketingu, aby adresovala výzvu študentom - vymyslieť efektívny marketing a komunikačnú stratégiu PR.
- apelovať na mesto aby propagovalo PR silnejšou informačnou kampaňou.

d) podpora alternatívnej kultúry - zachovať rôznorodosť a rozmanitosť v rámci kultúry + vytvárať pre minoritné skupiny a ich aktivity informačné kanály, ktoré budú verejné a do ktorých budú môcť vstupovať a tak sa sprístupniť a priblížiť verejnosti.
Návrhy:
Rozmanitosť v meste:
- riešiť problém nedostatku predškolského vzdelávania v meste a podpory alternatívnej predškolskej starostlivosti: Dostupnosť štátneho predškolského vzdelávania je veľmi zlá, súkromné kluby sú bez podpory nesmierne drahé, zároveň rodičia, ktorí chcú dať svoje deti do alternatívnych škôlok a škôl (napr. Waldorf, Montessori, Jazykové-anglické s pod., ...), nemajú reálne na túto možnosť peniaze.
Informovanosť:
- vyčleniť vybranú časť voľných inf. plôch, úradné tabule, billboardy a pod., pre informovanie o alternatívnej kultúre a podujatiach.
- zmapovať výlepové lokality kde sa lepia plagáty a kde by sa bezplatne lepiť mohli (napr. vylepovacie plochy pri miestach ako sú školy), navrhnúť bezpečné pravidlá takéhoto propagovania.
- otvoriť bratislavský „hydepark“ - fórum na slobodný prejav.

2.2. Poradie priorít na základe hlasovania účastníkov VF:
1. športoviská a ihriská – 12 bodov
2. aktivizácia mladých – 8 bodov
    alternatívne aktivity – 8 bodov
4. neformálne a praktické vzdelávanie – 6 bodov