Novinky Novinky

Späť

O univerzite ako takej, čiže najmä o slobode I.

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Od svojho vzniku – teda už takmer tisíc rokov, boli európske univerzity miestom odboja. Najmä preto, že si vždy užívali viac slobody, než bolo dopriate zvyšku spoločnosti. A tiež preto, že na ich pôde sa schádzali (aj) ľudia, ktorí túžili po poznaní a aj v dospelosti im zostala pôvabná detská vlastnosť – zvedavosť. Kombinácia zvedavosti a dospelosti plodí pre spoločnosť často iritujúce a (ne)chcené dieťa zvané pochybnosť.

Bez pochybností sa žije spoločnosti dobre najmä vtedy,  ak má totalitný charakter, respektíve ak je uzavretá a presvedčená, že s vedomosťami a informáciami treba narábať opatrne. Vzdelanie sa tu stáva privilégiom a jeho strážcovia vynakladajú veľké úsilie, aby dostali dianie na univerzitách pod kontrolu. Vo svojich dejinách tak univerzity bojovali s troma druhmi strážcov, ktorí vždy plnili aj úlohu mecenášov – cirkvou, štátom a trhom.
Je asi celkom pozoruhodné, že dnes sa univerzita ocitla v rovnakej situácii ako v čase, keď sa zrodila. Podobne ako vtedy,  aj dnes musí bojovať o svoju slobodu. Lenže kým na začiatku sa sloboda okliešťovala v mene bohorúhačstva, dnes má blasfémia iné meno. Volá sa neefektívnosť. Od dušpastierov k trhpastierom však vedie dlhá cesta, poďme teda pekne po poriadku.

Za hrsť prehistórie

Na začiatku európskej univerzity koncom desiateho a začiatkom toho nasledujúceho storočia stáli skupinky vzdelancov, ktoré si zarábali vyučovaním mladíkov zo šľachtických rodín. Zväčša sa špecializovali a vyučovali jeden predmet, buď medicínu alebo právo. Okrem tejto špecializácie však poskytovali aj to, čo sa dnes považuje za bezcenné, pretože je neefektívne, teda klasické vzdelanie.

Ešte skôr, než toto vzdelávanie nadobudlo formalizovaný charakter, prišiel v roku 1155 cisársky dekrét Fridricha Barbarossu, ktorým univerzita v Bologni získala niekoľko privilégií, predovšetkým vlastnú súdnu právomoc – matku akademickej slobody. Možno to neznie príliš presvedčivo, ale pohnútkou cisára k udeleniu právomocí pre bolonskú univerzitu nebola viera, že vzdelávanie si zaslúži slobodu, ale boj o moc, ktorý zvádzal s pápežskou stolicou. Reakcia pápežského stolca na seba nenechala dlho čakať a tak sa zrodila druhá európska univerzita s privilégiami – parížska Sorbona. Slobodu Bologne chránil cisár a slobodu Paríža zase pápež, a tak sa tradícia pastierstva, či presnejšie pasáctva (pretože univerzity sa v slabých chvíľkach, ktorých bolo žiaľ viac než dosť, správali predsa len skôr ako prostitútky než ako ovečky), udomácnila natrvalo. Napriek tomuto strastiplnému vzťahu však treba zdôrazniť, že univerzita je jednou z najcennejších inštitúcií, aké nám história zanechala, pretože jej vďačíme za všetko poznanie, ktoré sa euroatlantickej civilizácii podarilo nadobudnúť a ktoré jej umožnilo dominovať svetu na viac než päťsto rokov.

So stredovekom sa univerzita lúči ako relatívne konsolidovaná inštitúcia s tromi dôležitými právomocami. Okrem akademickej slobody je to právo udeľovať odborné tituly, tzv. promočné právo, a zriaďovať kolegiáty, z ktorých sa neskôr stali internáty. Univerzita sa tak stala činorodým a živým spoločenstvom pedagógov a študentov, ktoré spolu žilo a užívalo si väčšiu či menšiu mieru slobody.

Sedem slobodných umení a veda

Trom dnešným základným stupňom štúdia, teda bakalárskemu, magisterskému a doktorskému dlhé obdobie predchádzalo dvojstupňové štúdium. V prvom sa študenti vzdelávali v siedmich slobodných umeniach a na jeho konci získavali titul bakalára. Druhý stupeň ponúkal na výber z troch možností – medicína, právo a teológia, ku ktorým sa neskôr pridáva filozofia.

Bakalársky stupeň ako vstupná brána k špecializácii zhŕňal v podobe siedmich slobodných umení všetky vedomosti, ktoré sa vtedajšej spoločnosti podarilo počas storočí zhromaždiť. Je na mieste zdôrazniť, že bez židovskej a islamskej kultúry by toho nebolo veľmi veľa. Sedem slobodných umení sa ešte delilo na dve časti. Takzvané trívium zahŕňajúce gramatiku (vyučovala sa latinčina a praktická jazykoveda na príklade klasických diel), rétoriku a dialektiku, resp. logiku (vychádzala z aristotelovského Organonu). Kvadrívium obsahovalo štúdium aritmetiky, geometrie, hudby a astronómie. Celková koncepcia štúdia nesledovala len celostnosť v zmysle širokej databázy poznatkov, ale mala aj veľmi praktický charakter. Študenti sa učili základným zručnostiam vzdelanca – myslieť logicky, vedieť narábať s textom a zručne používať jazyk. (Mimochodom, veľmi podobnú štruktúru má najrozsiahlejší svetový výskum kvality vzdelávania, známy pod názvom PISA). Takto univerzitné vzdelávanie položilo základ pre rozmach vedy, ktorý priniesol novovek.

Prudký rozvoj vedy a vznik jednotlivých vedeckých disciplín spôsobili, že štruktúra univerzity sa čoraz väčšmi podobala tej dnešnej. Politické zmeny prispeli k tomu, že univerzitné vzdelanie sa síce pomaličky, ale predsa otváralo pre čoraz väčšiu časť populácie. Tieto zmeny a z nich prameniaca postupná roztrieštenosť jednotlivých vedných odborov vyvolali potrebu opätovnej formulácie cieľov, poslania, výučby a vôbec fungovania univerzity. Pokus o (staro)nový koncept prinieslo 19. storočie. Jeho tvorcom sa stal nemecký učenec Wilhelm von Humboldt.

O Humboldtovom ideáli univerzity, o tom, čo sa stane, keď univerzitu začne naplno kontrolovať štát a keď sa spod kontroly úplne vymkne, ale aj o ceste, ktorá zdá sa, vedie späť do Bologne, už v ďalšom pokračovaní.  
 

Zdroj: Utopia
Priemerne (0 Hlasy)


Komunita Komunita

Ľudová univerzita

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Ľudová univerzita (ĽU) chce byť v prvom rade univerzitou ako takou, teda spoločenstvom učiacich (sa). Konceptuálna schéma ĽU sa opiera o dve základné ideové východiská. Prvé tvorí koncept univerzity vytvorený Wilhelmom von Humboldt , ktorý sa stal základným modelom nielen pre európske vysoké školy, ale inšpiráciu v ňom našli aj americké univerzity. Humboldtov koncept celostného vzdelávania prostredníctvom vedy vychádza z dvoch kľúčových pojmov – občianstvo a slobodné indivíduum, a ústi v myšlienke akademickej slobody, ktorá sa nevymedzuje len smerom navonok, ale predovšetkým dovnútra. Univerzita v tomto význame napĺňa svoj pôvodný význam a stáva sa činorodým a živým spoločenstvom pedagógov a študentov.

Druhé východisko predstavuje koncept wikinómie a vytvára nástroj pre realizáciu Humboldtovej myšlienky. Wikinómia je v súčasnosti zrejme najprudšie sa rozvíjajúcou oblasťou ekonómie a Európska komisia plánuje v roku 2011 vymedziť na rozvíjanie tohto konceptu veľký priestor. Wikinómia ako spôsob produkcie vychádza z týchto kľúčových prvkov: (1) otvorenosť, (2) kultúra zdieľania, (3) spolupráca na báze dobrovoľnosti. Týmto spôsobom stiera v klasickej ekonomickej schéme základnú hranicu medzi konzumentom a producentom a vytvára novú kategóriu – tzv. prosumer. Tento radikálne nový prvok produkcie dovoľuje predpoklad, že jeho aplikácia v akademickom prostredí nielen umožní zmenu procesu výučby a komunikácie smerom k Humboldtovmu ideálu (ako na osi pedagóg – študent, tak aj pedagóg – pedagóg), ale zároveň umožní aj vytváranie poznania, ktoré bude inovatívne obsahom aj formou. Wikinómia okrem toho rozvíja Humboldtov princíp občianstva z prelomu 18. a 19. storočia aplikáciou dnes už klasického participatívneho modelu demokracie v podobe hnutia zdola - graasroots movement ako siete dobrovoľne kooperujúcich skupín, pričom dobrovoľnú kooperáciu stimuluje a dopĺňa o nové dimenzie prostredníctvom technológií open source. Táto aplikácia umožňuje popri precíznom mapovaní potrieb aj na najnižších poschodiach štruktúr aj posúvanie impulzov a inovácií smerom k centrálnym bodom.

Na základe uvedených východísk možno poslanie ĽU vyjadriť v troch ťažiskových bodoch:

 • Vytvorenie vzdelávacieho modelu, ktorý v sebe nesie základné poslanie univerzity v tej podobe, v akej nám ho zanechala história, a zároveň rozvíja najnovšie impulzy súčasnej doby;
 • Vytvorenie spoločnej platformy pre diskusiu a rozvíjanie poznania v rámci akademickej a vedeckej komunity naprieč vednými odbormi a opätovné nadviazanie dialógu medzi prírodnými a technickými odbormi na jednej strane a humanitnými a sociálnymi odbormi na strane druhej;
 • Otvorenie a rozširovanie kvalifikovaného vzdelávania pre verejnosť;

Východisková situácia

 1. Vzdelávanie. Rovnako ako iné spoločenské oblasti, aj proces vzdelávania zasiahol a výrazne modifikoval trend komodifikácie, čoho výsledkom je, že vzdelávanie sa zameriava (predovšetkým a postupne) len na vytváranie sofistikovanej pracovnej sily pre zahraničný kapitál. Jedným z najdôležitejších následkov tohto trendu je skutočnosť, že absolvent univerzity sa (v tom lepšom prípade) stáva „kvalifikovaným idiotom", teda úzko zameraným odborníkom, ktorý vo všetkých ostatných oblastiach života zaujíma pozíciu „pasívneho konzumenta".
   
 2. Hospodárstvo. Od roku 1998 sa politická snaha v ekonomickej oblasti orientuje výlučne na pritiahnutie zahraničného kapitálu, ktorý má zabezpečiť dostatok pracovných miest a prosperitu. Všetky ostatné rozvojové stratégie sa v politickom procese ignorujú a ich zriedkavá realizácia závisí od treťosektorových organizácií, ktorých aktivity sa len málo, respektíve vôbec neobjavujú v mediálnom diskurze, pričom tieto aktivity sú zväčša izolované. Pod heslom otvorenej exportne orientovanej ekonomiky sa zo Slovenska stala krajina výsostne závislá od zahraničia.

  Výsledkom tejto tendencie je výrazná polarizácia spoločnosti prejavujúca sa:
  1. priepastnými regionálnymi rozdielmi;
  2. vytváraním a rozširovaním skupín obyvateľstva, ktoré vypadávajú zo spoločenského života, pričom čoraz častejšie naberá táto marginalizácia podobu nezvratného procesu.
 3. Verejná diskusia. Slovenský mediálny priestor ovládol jediný dominantný diskurz, ktorý prvé dva body pokladá za žiaduce a naznačené problémy a neúspechy považuje buď za prechodné (najčastejším argumentom je tzv. postkomunistická mentalita, ktorá vymrie so súčasnými generáciami) a/alebo ich priamo pripisuje indivíduám (lenivosti, neochote sa prispôsobiť = nedostatočnej flexibilite). Dominantný mediálny diskurz pretláča dva veľmi problematické názory:
  1. trhové myslenie a spôsoby riešenia sú v akejkoľvek situácii prejavom „zdravého rozumu" a rešpektujú „prirodzenosť človeka";
  2. žiadne iné spôsoby neexistujú. Ak sa predsa objavia, sú prejavom nebezpečných myšlienok, ktoré majú totalitný (najmä „červený" a/alebo „zelený") charakter a preto je potrebné ich potláčať.
    

Cieľ

Základným cieľom univerzity je hľadanie a vytváranie myšlienok, postojov a riešení, ktoré majú netrhový charakter, pričom tu produkované vedenie by nemalo mať len teoretický charakter, ale  by sa malo zameriavať priamo na prax. Dôležitý zámer je tiež vytváranie priestoru pre názory, ktoré mediálny diskurz vytláča a často aj dehonestuje.
 

Zámer

Wikinómia. Jedným zo základných princípov spolupráce je akcent na wikinómiu. Z hľadiska celkovej koncepcie ĽU sa týmto zabezpečí proklamovaný prvok prepojenia teórie a praxe. 

Komunita. Zároveň bude tento proces aktivizovať a priamo podnecovať vytváranie skupín, ktoré budú jednotlivé kurzy prevádzkovať a rozpracovávať, pričom základnú platformu bude poskytovať opensource technológia (liferay alebo confluence; využijú sa tu základné skúsenosti o. z. utopia, ktoré v súčasnosti prevádzkuje živú komunitu v počte viac ako 40 osôb realizujúcich niekoľko občianskych aktivít a projektov), umožňujúca živú diskusiu, vytváranie spoločných dokumentov a ďalšie inovatívne prvky komunikácie. 

Knižnica. Jedným z najprogresívnejších uvedených prvkov je archivovanie a prevádzka vytváraného vedenia prostredníctvom interaktívnej knižnice (túto momentálne tvorí a bude prevádzkovať EIT coop (práve vznikajúci kooperatív odborníkov v elektrotechnike a IT technológiách). Knižnica umožní na jednej strane formalizáciu a kategorizáciu produkovaného poznania, na druhej strane zabezpečí neustálu možnosť jeho transformácie a inovácie, pričom počas celej prevádzky bude archivovať aj jednotlivé kroky zhromažďovania informácií, čím sa otvára priestor pre výskum a aplikáciu celého procesu na metaúrovni.  

Činnosť

Štruktúra. Úvodný semester bude zahŕňať päť tém – zvolených na základe definície východiskovej situácie, zámeru a cieľov celého projektu ĽU. 

Základné kurzy:

Organizácia. Každá prednáška v rámci jednotlivých kurzov sa umiestni na webovú stránku, zaradí do knižnice, vytvorí sa k nej aj informačný balík na danú tému (stručný komentár s odkazmi na ďalšie stránky, knihy a akcie) a otvorí diskusia. Každý kurz sa bude realizovať v spolupráci s aspoň jedným oficiálnym partnerom (organizáciou) a jedným odborným garantom/garantkou.

Zdroj: Utopia https://utopia.sk/wiki/display/univerzita
Priemerne (0 Hlasy)

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla

Aktivity

január 12
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Odoberať aktivity Ľudová univerzita. (Otvorí sa v novom okne)

Z dielne ĽU Z dielne ĽU