Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Tajomná sila na ružinovskom zastupiteľstve

Autor/ka: Klub ochrany technických pamiatok

Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) informuje verejnosť, že na zasadnutí zastupiteľstva mestskej časti Ružinov, konanom v utorok 15.5.2012, úradovala tajomná sila, ktorá presvedčila tunajších poslancov zmeniť názor o 180 stupňov a nepodporiť tak zachovanie unikátnej technickej pamiatky Bratislavy, Cvernovej továrne na Svätoplukovej, Páričkovej a Košickej ulici.

Pripomíname, že Bratislava za posledné roky stratila takmer všetky hodnotné pamiatky tohto typu. Za všetky spomeňme Kablo, Siemens-Schuckert, Gumon, práve mizne zvyšok Kráľovskej uhorskej tabakovej továrene z polovice 19. Storočia. Dotknutá Cvernová továreň je posledná z porovnateľných a preto dnes už jedinečná. Jej mimoriadna hodnota spočíva vo fakte, že sa dochoval takmer kompletný areál z prelomu 19. a 20. storočia, navyše s veľkou mierou autenticity. V ňom sú zastúpené rôzne architektonické štýly, ako ja stavebné technológie. Všetky objekty sú navyše v dobrom technickom stave, vzhľadom na charakter bývalého ľahkého priemyslu netrpia žiadnymi ekologickými rizikami. Toto dáva predpoklad pre zachovanie a ďalšie využitie a zveľadenie dotknutého areálu, rekonštruovaním historických objektov, pridelením nových funkcií a včlenením do modernej výstavby – čo je na západ od Bratislavy už úplným štandardom.

Na februárovom zasadnutí zastupiteľstva MČ Ružinov preto poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 146/IX/2012, v ktorom okrem iného odporučili starostovi Ing. Dušanovi Pekárovi „zapísať do Zoznamu pamätihodností Mestskej časti Bratislava - Ružinov objekty" historického areálu Cvernovej továrne, ako aj „začať neodkladne  proces obstarania  územného plánu zóny bloku ohraničeného ulicami Páričkova, Dulovo námestie, Košická, Mlynské nivy a Svätoplukova v ktorom budú premietnuté zámery zachovať vybrané objekty areálu  bývalej Bratislavskej cvernovej továrne.".

Na plnenie týchto krokov malo dôjsť na zasadnutí zastupiteľstva MČ Ružinov, ktoré sa konalo dňa 15.5.2012. Návrh starostu na zapísanie historických objektov Cvernovky do Zoznamu pamätihodností na území mestskej časti Bratislava – Ružinov však poslanci neschválili.

Zaujímavé pritom je, že v reakcii na vystúpenie poslanca Guldana, ktoré predchádzalo hlasovaniu, spomenul starosta stretnutie s investorom: podľa jeho slov sa ho zúčastnili ešte poslanci Buocik a Tomášková (obidvaja SDKÚ) a konalo sa deň pred zasadnutím zastupiteľstva. V tejto súvislosti tlmočil vôľu investora spracovať územný plán zóny (ÚPZ), inak však poslancov ani verejnosť o obsahu tohto stretnutia neinformoval. Iróniou je, že napriek vyjadrenej vôli spracovať ÚPZ, aj návrh na jeho spracovanie poslanci nakoniec odmietli. Dobrovoľne sa tak obrali o efektívny nástroj a dosah na to, čo na danom území vznikne.

Okrem vyššie spomenutých vystúpení hlasovaniu žiadna diskusia nepredchádzala. Všetko akoby bolo dopredu jasné. „Zhodou okolností" má na neschválení bodu najväčšiu zásluhu práve klub SDKÚ-DS, ktorého všetci poslanci – aj napriek svojej prítomnosti - nehlasovali.

Dodávame, že zaevidovať predmetný areál medzi pamätihodnosti Ružinova odporúčal miestnej samospráve ešte v roku 2005 aj sám Krajský pamiatkový úrad ako aj Mestský ústav ochrany pamiatok v roku 2008.

Preto sa pýtame: Naozaj sú poslanci zastupiteľstva MČ Ružinov ľahostajní k zachovaniu a zveľadeniu posledných zvyškov kultúrneho dedičstva tohto mesta? Prečo sa deň pred takto dôležitým hlasovaním stretol starosta spolu s dvoma poslancami SDKÚ s investorom? O čom hovorili? Prečo o tom nikto z nich nepodal ostatným poslancom a verejnosti žiadnu správu? Prečo hlasovali poslanci v príkrom rozpore s uznesením, ktoré sami vo februári schválili? Aká tajomná sila ich presvedčila zmeniť názor o 180 stupňov? Prečo nikto z nich ani len nehľadá prijateľný kompromis?

Heslá o zachovávaní kultúrneho dedičstva a regulovaní výstavby platia len pred voľbami.

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (1 Hlas)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last