Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Autor/ka: -

Posledná, tretia časť rámcového dokumentu PR Lichtenberg sa zameriva na proces informovania a zapájania verejnosti s dôrazom na nízkoprahový – teda čo najjednoduchší, prístup verejnosti k procesom PR. Záverečné ustanovenia sa venujú procesom hodnotenia a kontrole prijatých rozhodnutí a realizovaných návrhov.

6. Práca a angažovanie sa verejnosti

Pri vytváraní všetkých materiálov potrebných pre prácu a angažovanie sa verejnosti sa využíva jednotná schéma.

Pri zverejňovaní všetkých druhov dokumentov je záväzné používanie loga PR Lichtenberg.

Kancelária PR v organizačnej službe úradu mestskej časti koordinuje vytváranie informačných materiálov pre PR a internetový prístup.

Pre sprievodne informovanie sa využívajú všetky dostupné, resp. primerané informačné kanály v zmysle stratégie Cross – Media.

6.1 Informačné materiály

Primátor mestskej časti pozýva na začiatku nového cyklu PR náhodne vybrané domácnosti pomerne podľa počtu obyvateľov z každej miestnej časti, aby sa zúčastnili na procese PR Lichtenberg. Toto pozvanie sa realizuje listovou formou.

Na letákoch prispôsobených cieľovým skupinám sa informuje o možnostiach participácie a PR.

Mapy jednotlivých miestnych častí informujú o doteraz zrealizovaných návrhoch a slúžia ako podklad pre prechádzky miestnymi časťami.

6.2 Internet

Portál www.buergerhaushalt-lichtenberg.de je informačnou a diskusnou platformou PR v Lichtenbergu.

K dispozícii sú každoročne aktualizované a štatistickými dátami a faktami obohatené informácie o mestskej časti Lichtenberg a jeho miestnych častiach.

Možnosti participácie v rámci mechanizmu PR sú zrozumiteľne vysvetlené. Krátky text objasňuje na konkrétnych príkladoch, čo môže byť predmetom návrhov pre PR. K požiadavkám, ktoré nie sú predmetom PR, sa ponúkajú zodpovedajúce odkazy.

Nepretržite sa ponúka poskytovanie informácií o aktuálnom stave prebiehajúcich procesov. Tu sa môžu priamo predkladať návrhy, diskutovať o nich a komentovať. Diskutovať je možné aj o všetkých ostatných doručených návrhoch – písomných a aj z diskusií miestnych častí. Online moderovanie zabezpečuje kancelária PR. Dostupné sú aj informácie o procesoch týkajúcich sa jednotlivých návrhov z predošlých rokov.

Koordinátori práce a účasti miestnych častí využívajú vlastné portály (portály miestnych častí) a prepojenie odkazmi na stránku mestskej časti Lichtenberg. Ponúkajú na nich neustále aktualizované informácie o PR s ťažiskom na informácie týkajúce sa danej miestnej časti.

Lichtenbergské prevádzky a firmy, ktoré sa prezentujú aj v atlase miestnych častí, sú povinné informovať o PR prostredníctvom banerov a loga na ich vlastných stránkach a tiež pridaním odkazu na stránku PR. Všetky e-mailové adresy registrované v atlase miestnych častí sa zverejňujú v informačných letákoch o PR.

6.3 Podujatia

Na začiatku každého nového cyklu PR organizujú centrá miestnych častí a sociálne kontaktné miesta informačné kolá, kde sa poskytujú informácie o procese PR a možnostiach participácie. V každej miestnej časti sa uskutočňuje minimálne jedno informačné kolo.

V rámci dialógov miestnych častí sa realizujú podujatia s rôznymi cieľovými skupinami, témami a v rôznych obytných častiach, s cieľom spracovať návrhy pre PR a rozvíjanie miestnych častí (pozri bod 4.4).

Na podujatiach mestskej časti, ktoré majú podobný tematický charakter, sa prezentuje PR a možnosti zapojenia občanov.

V mestskej časti pôsobiace sieťové štruktúry a rôzne grémiá sa majú viac využívať pre získavanie multiplikátorov a zvyšovanie informačnej transparentnosti.

Primerané metódy participácie a spôsoby informovania je potrebné ponúkať najmä cieľovej skupine detí a mládeže.

Na podujatiach zameraných na miestne časti sa prezentuje aj stav realizácie návrhov z predchádzajúceho roka.

Moderovanie, resp. vedenie diskusií kladie počas podujatí dôraz na to, aby sa pri relevantných návrhoch diskutovalo aj o minimálnych potrebách a redukovaní výdavkov vzhľadom na to, že prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sú obmedzené.

Dáta o účastníkoch podujatí, ktoré sa týkajú vekovej štruktúry, pohlavia a migračného pozadia, sa štatisticky zaznamenávajú spolu s vypracovanými návrhmi a odovzdávajú kancelárii PR.

6.4 Informovanie a vyúčtovanie

Podstatnou súčasťou procesu PR Lichtenberg je pravidelné a transparentné informovanie. Nejde pritom len o čisté informovanie, ale aj o aktívne zapájanie navrhovateľov nápadov.

Na štvrťročných poradách redakčného tímu sa zúčastňujú aj autori návrhov. Možnosť informovať sa priamo na mieste majú aj iní občania.

Schválený spôsob procesu sa pre všetky doručené návrhy predstavuje verejnosti v primeranej forme.

Doručitelia/ľky návrhov sú priamo informovní/é o procese, resp. výsledku ich návrhu. Týka sa to aj návrhov, ktoré na základe svojho obsahu nespadajú do kompetencií úradu mestskej časti a preto sa v danom prípade posúvajú na kompetentné orgány alebo inštitúcie.

Zasadnutia zastupiteľstva mestskej časti a jeho výborov, na ktorých sa prerokovávajú návrhy PR, sú verejné.

Príslušné sledovacie číslo jednotlivého návrhu možno medzi iným vždy v aktuálnej podobe dohľadať aj na internetovej stránke.

7.1 Prioritné návrhy

O zaobchádzaní s prioritnými návrhmi je potrebné patričným spôsobom informovať:

  • zastupiteľstvo

  • úrad mestskej časti

V takýchto prípadoch je po rozhodnutí zastupiteľstva nutné predovšetkým v prípade odmietnutia predstaviť dôvody.

Úrad mestskej časti názorne vysvetlí, ako a s akými výsledkami uskutočňuje návrhy občanov plánované na schválenie zastupiteľstvom. Prezentácia sa realizuje ako tematicky, tak aj teritoriálne.

7.2 Realizované návrhy

Realizované návrhy je nutné vždy podľa možností označovať, resp. vykazovať priamo na mieste a zaznamenávať v zodpovedajúcich informačných materiálov.

Je žiaduce mediálne informovať o realizovaných návrhoch a odporúčaniach PR. Podporuje to transparentnosť postupov a prispieva k zachovávaniu, resp. zvyšovaniu kvality a kvantity participácie.

Dňa 26. 06. 2012, Berlín – Lichtenberg.

Návrh na prerokovanie Zastupiteľstva mestskej časti Lichtenberg.

Predkladatelia: Frakcie - DIE LINKE, SPD, CDU, PIRATEN Lichtenberg, Buendnis 90/Die Gruenen.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Fotografia: Little Li

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last