Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Autor/ka: -

V predchádzajúcej časti sa čitateľ mohol dozvedieť, aké sú východiská a ciele PR v Lichtenbergu a tiež, aké základné orgány a akým spôsobom sa podieľajú na komunikácii verejnosti a zástupcov samosprávy. V tejto časti sa rámcový dokument PR Lichtenberg venuje možnostiam občianskej participácie – do akých rozhodnutí a akým spôsobom sa miestni obyvatelia môžu zapojiť.

3. Obsah participácie

V rámci PR sa diskutujú nasledujúce tematické oblasti, ktoré priamo poskytuje úrad mestskej časti:

 • Verejné knižnice

 • Podpora zdravia

 • Všeobecná podpora detí a mládeže

 • Kultúrne ponuky pre všetky komunálne zariadenia

 • Hudobná škola

 • Čestná služba pre seniorov/opatrovanie seniorov

 • Podpora športu

 • Projekty miestnych častí

 • Zelené plochy a ihriská

 • Verejné priestory

 • Podpora hospodárstva

4. Spôsoby participácie a časový rámec

4.1 Návrhy sa môžu podávať počas celého roka troma rozličnými spôsobmi:

 • Písomne

 • V internetovom dialógu

 • V dialógu v miestnych častiach

Podávanie návrhov sa umožňuje len, ak navrhovateľ/ka poskytne tieto údaje: meno, priezvisko a kontaktný údaj (poštová adresa a/alebo telefónne číslo a/alebo emailová adresa). Anonymne doručené návrhy sa nebudú prerokovávať. Údaje sa využijú na zapojenie navrhovateľa/ky do procesu – od začlenenia návrhu až po prípadnú správu o jeho realizácii, alebo ak je v danom prípade potrebná konkretizácia návrhu. Bezprostredne po skončení tohto procesu sa údaje zlikvidujú, respektíve zmažú.

Návrhy, ktoré sa doručia do prvého septembra, majú – vždy podľa rozhodnutia o zaradení do konkrétnej skupiny, možnosť realizovať sa v prebiehajúcom roku, respektíve zaradiť sa do každoročne realizovaného hlasovania. Návrhy doručené po tomto termíne sa zaradia do procesov v nasledujúcom roku.

Každý návrh dostane takzvané „sledovacie číslo", pomocou ktorého sa kedykoľvek dá vyhľadať kompletná cesta návrhu počas celého priebehu od doručenia až po jeho realizáciu, ako presná a konkrétna informácia o priebežnom stave návrhu.

4.2 Písomné doručenie návrhu

Návrhy možno doručiť pomocou formulárov, či už online alebo offline rovnakým spôsobom (online na www.buergerhaushalt-lichtenberg.de, poštou, resp. v centrách miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov, občianskych úradoch, v mládežníckych zariadeniach voľného času, seniorských centrách, zariadeniach ďalšieho vzdelávania a na iných kontaktných miestach miestneho úradu).

Všeobecne je však možno doručiť aj návrh, ktorý nie je vyplnený vo formulári na adrese: Miestny úrad Lichtenberg – Berlín, organizačná služba/participatívny rozpočet.
Nevyhnutné sú kontaktné údaje doručovateľa/ky (pozri bod 4.1)

4.3 Internetový dialóg

Návrh možno kedykoľvek podať aj na internete. Pre kontaktné údaje platia tie isté pravidlá. Všetky návrhy k PR možno prehliadať online podľa konkrétnych jednotlivých návrhov, aj pomocou filtrov (napr. tematicky, podľa miestnych častí atď.).

Knižnice, centrá miestnych častí, sociálne kontaktné miesta a zariadenia voľného času odkazujú na svojich internetových stránkach na webstránku PR. Odkazy smerujú na stránke PR na konkrétne miesto, na ktorom sa zobrazujú doručené projekty danej miestnej časti.

Jednotlivé návrhy sa môžu veľmi jednoducho aj vizualizovať na mestskej mape.

Užívateľ/ka môže jednoduchým kliknutím prejaviť svoj záujem o nejaký návrh. Automaticky tak bude informovaný/á o zmenách, resp. o začatí novej fázy procesu. Ak chce doručovateľ niečo v návrhu zmeniť, môže to urobiť prostredníctvom e-mailu.

Keď sa návrh začne prerokovávať, zverejňujú sa rozsiahle stanoviská príslušných výborov a úradov.

Návrhy k PR možno komentovať v ktorejkoľvek fáze spracovávania. Komentáre sú moderované. Diskusia o návrhoch sprevádzaná online moderovaním je dostupná pomocou funkcie komentár.

K dispozícii je dátový import alebo export. Vyžaduje sa erejné rozhranie.

4.4 Dialóg v miestnych častiach

Dialóg miestnej časti s občanmi a medzi občanmi, samosprávou a politikou sa uskutočňuje na podujatiach organizovaných prostredníctvom centier miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov zameraných na rozličné cieľové skupiny podľa témy a miesta bydliska, s cieľom spracovávať návrhy pre PR a pre rozvoj miestnych častí.

Organizátori vytvárajú podmienky pre nízkoprahový prístup, bezbarierovosť, atmosféru povzbudzujúcu diskusiu. Politici a úradníci sa zúčastňujú podľa potreby na základe pozvania organizátorov. Diskusia má prispieť k vypracovaniu a hodnoteniu návrhov.

4.5 Zaobchádzanie s návrhmi

Všetky doručené návrhy (podané písomne, prostredníctvom dialógu v miestnej časti alebo priamo na internete) sa evidujú na oficiálnej stránke PR a sú nepretržite k nahliadnutiu.

Návrhy odovzdáva organizačná služba priamo sprievodnému výboru PR na konzultáciu. Redakčný tím vytvorený zo sprievodného výboru preskúma raz za štvrťrok návrhy a po dohovore s odbornou správou príjme rozhodnutie o ďalšom postupe pre každý jednotlivý návrh.

Návrhy, ktoré možno realizovať v danom roku sa zaznamenajú na príslušne tlačivo samosprávy so špeciálnym odkazom PR.

5. Hlasovanie

5.1 Hlasovanie v miestnych častiach

Hlasovanie sa spravidla uskutočňuje počas jedného zo septembrových týždňov. Určený dátum je pevne záväzný pre všetky miestne časti a oznamuje sa s dostatočným predstihom vopred. Centrá miestnych časti a sociálne kontaktné miesta určia vhodné priestory. Tieto miesta sa oznamujú kancelárii PR do konca druhého štvrťroka, aby sa mohli zverejniť zodpovedajúce informácie.

V priestoroch hlasovania majú podľa možností byť k dispozícii aj poslanci a členovia miestneho úradu.

Hlasuje sa o všetkých návrhoch, ktoré boli podané do prvého septembra a ktoré získali súhlas redakčného tímu na zapojenie sa do hlasovania.

Občianky a občania majú k dispozícii vždy päť bodov, ktoré môžu prideliť jednotlivým návrhom. Hlasovanie má umožniť rodovo citlivé vyhodnocovanie.

5.2 Hlasovanie na internete

Hlasovanie na internete sa realizuje v tom istom časovom úseku ako hlasovanie v miestnych častiach, teda počas jedného zo septembrových týždňov.

Hlasuje sa o všetkých návrhoch, ktoré boli podané do prvého septembra a ktoré získali súhlas redakčného tímu na zapojenie sa do hlasovania.

Projekty, o ktorých sa hlasuje, sú vždy uvádzané aj s informáciou, pre ktorú miestnu časť sú navrhnuté.

Legitimizovaní účastníci majú k dispozícii päť čipov,  ktoré môžu prideliť jednotlivým projektom.

5.3 Zhrntie/súhrn výsledkov hlasovania

Po ukončení hlasovania sa výsledky vykazujú konkrétne pri každom návrhu v dvoch variantoch – jednotlivo a sumárne. V  príslušnej forme (medzi iným na internete, v centrách miestnych častí a sociálnych kontaktných bodoch atď.) sa prezentujú verejnosti.

5.4 Odovzdanie výsledkov hlasovania zastupiteľstvu mestskej časti

Zoznamy návrhov opatrené údajmi o výsledkoch sa odovzdajú na formulároch zastupiteľstva na konzultácie a rozhodnutie.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: Bergfels

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last