Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Autor/ka: -

Navrhovateľom a iniciátorom PR v Lichtenbergu sú frakcie jednotlivých politických strán zastúpených v miestnom parlamente. Konkrétne ide o: DIE LINKE (radikálna ľavica), SPD (sociálna demokracia), CDU (konzervatívci), PIRATEN Lichtenberg (piráti) a Die Gruenen (zelení).

Nasledujúci text je návrhom rámcovej koncepcie PR, presnejšie jeho prvou časťou, ktorú poslanci z uvedených strán predložili do zastupiteľstva v júni tohto roku. Prvé dva body sa venujú zadefinovaniu rámcov a cieľov a kompetenciám občianskych štruktúr PR.

Rámcová koncepcia PR v Lichtenbergu

1.Ciele a charakteristiky PR

 • PR je základným stavebným kameňom občianskej spoločnosti a pri rozvíjaní spoločenstva v Lichtenbergu.

 • Participácia podporuje rozvoj miestnych častí.

 • Konanie samosprávy zamerané na miestne časti sa posilní.

 • Participácia sa realizuje spoločne pre všetky mestské časti a celý obvod Lichtenberg.

 • Rozpočet mestskej časti bude zrozumiteľný a čitateľný.

 • Proces je otvorený, dlhodobý a realizuje sa v ročnom cykle.

 • Prístup k PR je nízkoprahový, právo zúčastniť sa má každý, kto v Lichtenbergu býva a/alebo pracuje.

 • Účasť sa uskutočňuje v samostatných diskusných a konzultačných procesoch prostredníctvom dialógu miestnych častí a v internetovom dialógu.

 • Prostriedky, ktoré sú k dispozícii len v ohraničenej miere, môžu byť efektívne využité iba na základe dôkladného stanovenia priorít a potrieb občianok a občanov.

 • Verejný dialóg o potrebách a zdrojoch umožňuje na jednej strane transparentnosť rozhodnutí o rozpočte, na druhej strane zvyšuje informovanosť jednak tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, ako aj zúčastnených občanov a občianok.

 • Zastupiteľstvo a  úrad mestskej časti predkladajú účet o tom, v akej miere sa prijali návrhy do rozpočtu, resp. uskutočnili sa v rámci realizácie rozpočtu.

 • Proces participácie každoročne vyúsťuje do evaluačného workshopu, ktorý je určený na vyhodnotenie celkového procesu, posúdenie jednotlivých modulov, predovšetkým vzhľadom na ich efektivitu a prispôsobenie procesu individuálnym danostiam.

2.Sprievodný výbor/grémium

Sprievodný výbor vedie celkový proces PR a stará sa o to, aby moderovanie prebiehajúceho internetového dialógu realizovala kancelária PR organizačnej služby samosprávy.

Sprievodný výbor usmerňuje zmeny a zlepšenia v PR s ohľadom na výsledky verejnej evaluácie a predkladá úradu a zastupiteľstvu mestskej časti na uznesenie návrhy pre zadania, ktoré má zrealizovať miestna správa.

Sprievodný výbor vedie a organizuje permanentný dialóg s občiankami a občanmi Lichtenbergu o ich návrhoch k PR. Aspoň raz za štvrťrok sprehľadňuje a systematizuje prijaté návrhy a organizuje ich spracovanie v súlade so štyrmi stanovenými spôsobmi navrhovania.

Členovia a členky s hlasovacím právom majú povinnosť vytvoriť zo svojich radov redakčný tím. Návrhy redakčného tímu prerokuje a schváli sprievodný výbor a ako podklad sa každý štvrťrok predkladajú zastupiteľstvu. Tento materiál predkladá predseda výboru. Odborné referáty úradu mestskej časti podporujú a poskytujú poradenstvo redakčnému tímu. Sprievodné grémium rokuje verejne a pracuje na základe vlastného rokovacieho poriadku potvrdeného miestnym zastupiteľstvom.

Sprievodný výbor pozostáva z členov oprávnených hlasovať a z členov – poradcov. V prípade potreby je možné prizvať dotknutých, expertov a občanov znalých vecí.

Na porade a prijatí uznesenia k PR je potrebné zabezpečiť účasť navrhovateľa. Vo výnimočnom prípade možno predloženie návrhu chápať ako súhlas predkladateľa s plánovaným rozhodnutím a uznesením.

Skupinu členov s oprávnením hlasovať tvorí:

 • Desať zástupcov občanov ( podľa pomerov miestnych častí vždy jedna žena a jeden muž);

 • Päť členov miestneho zastupiteľstva na návrh frakcií zastúpených v zastupiteľstve;

 • Traja členovia miestneho úradu (každá politická strana zastúpená v miestnom úrade nominuje jedného člena).

Skupinu stálych členov s poradným hlasom tvorí:

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca záujmovej skupiny seniorov na základe návrhu zastúpenia seniorov;

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca spomedzi fyzicky znevýhodnených ľudí ma návrh zodpovedajúceho poradného zboru;

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca spomedzi ľudí s imigračnou históriou na návrh integračného výboru (nemôžu byť nominovaní miestni poslanci);

 • Jedna/jeden zástupkyňa/zástupca záujmovej skupiny mládeže a detí na návrh miestneho výboru školákov a školáčok;

 • Poverenec miestneho úradu pre otázky zrovnoprávnenia;

 • Spolupracovníci organizačnej služby z úradu správy mestskej časti;

 • Odborne a tematicky zameraní zástupcovia úradov miestnej správy;

 • Vždy jedna/jeden zástupkyňa/zástupca centier miestnych častí a sociálnych kontaktných bodov.

Sprievodný výbor má na spracovanie občianskych návrhov k dispozícii nasledujúce štyri spôsoby:

 • Návrhy, ktoré sa môžu realizovať prostredníctvom Fondu mestských častí sa nasmerujú príslušnej občianskej komisii na posúdenie a schválenie;

 • Návrhy, na ktorých realizáciu miestny úrad nemá kompetencie, sa nasmerujú k úradom, respektíve k organizáciám na spracovanie, respektíve zaujatie stanoviska;

 • Návrhy, ktoré sa môžu uskutočniť v danom rozpočtovom roku, sa odovzdajú miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie;

 • Návrhy, ktoré sa nemôžu realizovať v prebiehajúcom rozpočtovom roku, sa posúvajú do procesu hlasovania.

 • Nezávislosť občianskych komisií sa vzhľadom na právomoc rozhodovania sprievodného výboru jeho rozhodnutím neobmedzuje.

Zasadnutia sprievodného výboru sa oznamujú na internete. Na internetových stránkach sa informuje aj o tom, aké témy sa na zasadnutí budú prerokovávať. Prácu sprievodného výboru podporuje a sprevádza kancelária PR organizačnej služby úradu mestskej časti.

Preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: Bergfels

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last