Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Autor/ka: -

Mechanizmus PR v Lichtenbergu umožňuje niekoľko spôsobov participácie, pričom občianky a občania môžu zároveň využiť aj niekoľko z nich. Do tzv. hlasovania domácností dokonca na základe náhodného výberu dostávajú aj osobnú pozvánku priamo od starostu mestskej časti.

Ako sme mohli vidieť už v prvej časti tohto seriálu, participovať možno na úrovni celej mestskej štvrti aj na úrovni miestnej časti.

Dialóg v miestnych častiach

Občianky a občania sa stretávajú na podujatiach s rozličnými formami a s rôznorodými témami. Práve na týchto miestach sa mesto snaží ľudí zachytiť, pretože kde inde, ak nie tu, sa objavujú návrhy a nápady, ktoré môžu zohrávať svoju rolu v PR. Od mája do septembra prebiehajú dialógy medzi občanmi samotnými a občanmi, verejnou správou a politikmi. Podujatia organizujú a koordinujú centrá miestnych častí. V tomto časovom období sa zbierajú návrhy k PR, no zatiaľ sa nehodnotia. Na konci tohto procesu sa k v každej miestnej časti uskutočňuje záverečné občianske zhromaždenie. Termíny týchto podujatí sa zverejňujú na webovej stránke PR, na miestach, kde sa uskutočňujú a v médiách.

Hlasovanie o návrhoch prostredníctvom bodovania sa v každej miestnej časti koná v jeden konkrétny deň koncom septembra. Každý prítomný účastník disponuje piatimi bodmi, ktoré môže prideliť svojim favorizovaným návrhom.

Dialóg na internete

Na stránke www.buergerhaushalt-lichtenberg.de možno nájsť všetky potrebné informácie o PR. Od apríla do konca júla je možné podávať a diskutovať návrhy aj cez internet. Na hodnotenie týchto projektov sú určené dva týždne. Vymedzený čas sa končí dňom hlasovania v miestnych častiach. Účastníci hlasovania cez internet majú k dispozícii päť čipov, obdobne ako pri fyzickom hlasovaní. Navyše je tu možnosť priebežne komentovať, diskutovať a vytvárať nové kontakty. V prípade, že niekto nemá internetové pripojenie, môže sa elektronicky zapojiť v centrách miestnych častí, vo verejných knižniciach alebo v seniorských kluboch – samozrejme bez poplatku. Pracovníci uvedených zariadení radi pomôžu a zodpovedajú prípadné otázky. Na internete je tiež možné sledovať všetky zmeny a nové návrhy.

Písomná participácia

Myšlienky prichádzajú často neočakávane a je dôležité ich zaznamenať, pretože sa na ne môže rýchlo zabudnúť. Preto existuje celoročná možnosť podávať návrhy k PR písomne. Všetky návrhy, ktoré prichádzajú vo fáze participácie, sa predložia do diskusie v občianskom zhromaždení dotyčnej miestnej časti, alebo ak nie je návrh možné začleniť do jednej z nich, zverejní sa na internete, kde môže získavať podporu ďalších účastníkov. Ak sa návrh doručí po skončení fázy participácie, posúva sa do ďalšieho cyklu PR.

Favorizované návrhy

Každá myšlienka a podnet sa hneď spracováva. Mestská časť chce mať istotu, že opatrenia naozaj majú podporu občanov a že všetky miestne časti sú zastúpené vyvážene. Preto platí pevný reglement:

  • V deň hlasovania zostavujú občianky a občania prostredníctvom bodovania poradie návrhov a myšlienok v každej miestnej časti.

  • Návrhy doručené od apríla do júla po internete, hodnotia v časovom horizonte dva týždne pred hlasovacím dňom online účastníci.

  • O návrhoch podaných v mestských častiach a prostredníctvom internetu hlasujú v októbri občania v hlasovaní domácností (50 tisíc náhodne vybraných občianok a občanov Lichtenbergu, teda približne 20 percent za každú mestskú časť).

  • Z celkových výsledkov (deň hlasovania plus hlasovanie domácností miestnych častí, ako aj internetové hlasovanie plus hlasovanie domácností na internete) sa zostaví prvých päť návrhov z trinástich miestnych častí a prvých desať návrhov na internete ako celkový zoznam, ktorý môže zahŕňať až 75 návrhov.

Týmto sa vytvorí zoznam favorizovaných návrhov, ktorý vzniká rozhodnutím občanov. Určí sa tak poradie opatrení, ktoré sa pokladajú za veľmi dôležité a majú sa stať sa súčasťou rozpočtu. Zoznam sa odovzdá zastupiteľstvu a poslanci sa dôkladne zaoberajú všetkými návrhmi. Tie návrhy, ktoré je v právnom rámci rozpočtu možné realizovať a financovať, majú byť zakomponované do rozpočtu.

Počas verejných zasadnutí výborov a rozpočtových porád sa o tom môže presvedčiť ktokoľvek. V každom prípade musia politici na konci predložiť správu o tom, ako naložili s návrhmi, či už prijatými alebo odmietnutými.

Podklady pre participáciu

Pre PR je okrem návrhov podaných občanmi k dispozícii dvanásť ponúk služieb s celkovým rozpočtom okolo 35 miliónov euro. Jednotlivé ponuky sú opísané na tzv. produktových listoch. Uvádza sa v nich o akú službu ide, kto z nej profituje a aký rozpočet by bol pre túto službu k dispozícii. Na základe infografiky možno tiež vidieť, ako sa prostriedky PR doteraz prerozdeľovali medzi jednotlivé miestne častí. Zohľadňuje sa tu niekoľko rozličných premenných. Na základe stavu zelených plôch možno napríklad povedať, koľko prostriedkov ide na udržiavanie zelených plôch v konkrétnej mestskej časti. Alebo vzhľadom na stav a počet ponúkaných hodín v mládežníckych zariadeniach zistiť, čo sa plánuje v konkrétnom centre. Okrem toho je v ponuke aj tzv. Fond miestnych častí. Zapojenie sa do príprav plánovania stavebných investícií pre rozpočtové roky 2016/17 je možné opäť v roku 2014, keďže tento cyklus má dvojročnú periodicitu.

S výnimkou podpory zdravia a ekonomiky, ktoré sa môžu realizovať len na úrovni celej mestskej časti, sú rozpočty ostatných ponúk pre miestne časti nastavené podľa rozličných kritérií (stav, počet obyvateľov, veková štruktúra a pod.).

„Kiez-fonds" – fond mestských štvrtí

Pre rok 2012 tento fond zabezpečil 78 tisíc euro, teda 6 tisíc euro pre každú mestskú časť Lichtenbergu. Z fondu sa podporuje realizácia dobrých myšlienok, ktoré sa zameriavajú na rozvíjanie jednotlivých mestských častí. Pre rok 2013 sa z fondu poskytne každej mestskej časť Lichtenbergu 7 tisíc euro.

Peniaze sa vo všetkých trinástich štvrtiach rozdeľujú prostredníctvom občianskych komisií, ktoré rozhodujú o jednotlivých návrhoch. Každý obyvateľ, iniciatíva a združenie môžu žiadať o pokrytie nákladov na realizáciu zodpovedajúcich nápadov do výšky tisíc euro.

Fond ponúka občanom a občiankam mestských štvrtí finančnú podporu pre realizáciu malých projektov. Podporujú sa návrhy, ktoré povzbudzujú súdržnosť v mestskej časti, posilňujú susedstvá alebo skrášľujú okolie, napríklad: svojpomoc, susedské projekty, skrášľovanie detských ihrísk, chodníkov alebo ulíc, fasád budov a iné. Sadenie rastlín v mieste bydliska, slávnosti jednotlivých dvorov, susedské a uličné oslavy, vzdelávacie a diskusné podujatia, materiály pre občiansku informovanosť a mnohé ďalšie aktivity.

Fond a z neho podporené projekty sú určené na rozvíjanie demokracie a nesmú diskriminovať nikoho na základe jeho/jej etnického pôvodu, pohlavia, náboženstva a svetonázoru, fyzického znevýhodnenia, veku alebo sexuálnej identity.

Každý občan má možnosť buď poslať vlastnú žiadosť v akejkoľvek forme, alebo využiť pripravený formulár. Tento formulár obsahuje najdôležitejšie informácie, ktoré komisii poskytujú základný vhľad do procesov a rozsahu aktivít plánovaného projektu. Pred podaním žiadosti o podporu je možné vyžiadať si konzultáciu v jednotlivých centrách mestských štvrtí. Tieto centrá fungujú v rámci fondu ako obchodné prevádzky a koordinujú postup od podania žiadosti až po jej vybavenie.

Zostavil, upravil a preložil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: League of Women Voters of California

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last