Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Občianske rady II.

Autor/ka: -

Prvá časť venovaná občianskym radám popisovala mechanizmus ich činnosti. Druhá časť ukazuje dva konkrétne príklady z regionálnej a krajinskej úrovne. Ak som v prvej časti spomínal, že rámcové a mocenské nástroje tohto mechanizmu participácie sú obmedzené, nasledujúce riadky ukazujú, že to neplatí o jeho obsahu, ktorý je najmä v slovenskom kontexte skutočne radikálny.

Celokrajinská občianska rada: čo je dôležité pre budúce generácie?

Krajinská vláda Voralbergu zvolala v tomto roku celokrajinskú občiansku radu k otázke: „Ako môžeme vytvoriť atraktívny životný priestor pre budúce generácie?"

Šestnásť náhodne vybraných občianok a občanov pracovalo dva dni na dôležitých otázkach týkajúcich sa budúcnosti. Táto občianska rada bola v poradí už treťou.
Počas úvodnej diskusie sa sformovali štyri základné tematické okruhy, ktoré sa následne rozpracovávali hlbšie a precíznejšie:

1. politika a znechutenie politikou;
2. vzdelávanie;
3. rast a životné prostredie;
4. udržateľný život.

1. Politika a znechutenie politikou

Intenzívne sa diskutovala rola politiky, respektíve stav demokracie. Na jednej strane zaznievala požiadavka, aby sa vytvoril väčší priestor pre spolurozhodovanie občanov v politike a jej vytváranie, na druhej strane sa zdôrazňovalo, že politika musí opätovne získať primát nad ekonomikou. S týmito požiadavkami sa bezprostredne spája aj želanie, aby bola politika omnoho rezistentnejšia voči lobistickým skupinám. Diskusia priniesla aj konkrétne požiadavky na politikov, od ktorých sa očakáva viac odvahy a predovšetkým otvorenosť, ktorá by umožnila opätovné vytvorenie dôvery. Otvorenosť v tomto kontexte znamená najmä transparentnosť politických procesov. Posilniť ju možno dvoma opatreniami – otvorením politických výborov a zároveň zmysluplným zapojením občanov do politického procesu. V konečnom dôsledku je teda základnou požiadavkou zvýšenie možností participovať na politickom rozhodovaní.

V súvislosti s politikou a transparentnosťou sa intenzívne diskutovala aj rola médií a zodpovedajúceho poskytovania informácií. Tlač by mala fungovať ako kontrolný orgán politiky a poskytovať občanom základné a zásadné informácie, ktoré by vytvárali bázu pre formovanie verejnej mienky. Otvoril sa aj problém mediálneho monopolu vo Voralbergu a sformulovala sa požiadavka na transparentnú podporu tlače spolkovou republikou.

2. Vzdelávanie

Vzdelávanie je zásadným predpokladom pre udržateľný rozvoj krajiny. Rozhodujúce pritom nie je až tak veľmi školské vzdelávanie, ale omnoho viac učenie sa hodnotám: rešpekt a zodpovednosť vo vzájomnom spolužití, alebo rozvíjanie povedomia udržateľného životného štýlu (mobilita a stravovanie). Dôležité pre rozvíjanie hodnôt sú výchova a funkcia vzorov, ako v domácnosti, tak aj v škole. „Vzdelávanie je všetkým" a okrem rodičov a školy existuje mnoho ďalších miest, kde sa človek učí, ako napríklad susedstvo, združenia atď.

3. Rast a životné prostredie

Čo má rásť? Čo si môžeme v budúcnosti predstaviť pod pojmom rast? Prečo je stav pokoja krokom späť? Žijeme bez miery a všetci si myslíme, že to nejako pôjde ďalej. Odkedy som vlastne spokojný? Potreby verzus nároky. Príroda a životné prostredie sú rovnocenným partnerom, zdrojom a základom nášho života. Tým sú aj pre turizmus. Voralberg potrebuje centrálny park ako blízke miesto odpočinku a ako možnosť a príležitosť zachovávať voľné plochy.

4. Život, ktorý si možno dovoliť

Ako možno viesť udržateľný životný štýl? Touto otázkou sa zaoberala občianska rada v súvislosti s ekonomickým vývojom príjmovej štruktúry: existuje stále viac chudobných a čoraz viac bohatých. Spoločenská trieda chudobných pracujúcich, „working poor", teda ľudí, ktorí síce pracujú, ale nezarábajú dosť na to, aby zo svojho príjmu mohli vyjsť. Diskutovala sa však aj otázka prevencie chudoby špeciálnych skupín, napríklad matiek, ktoré svoje deti vychovávajú samotné.

Život, ktorý si možno dovoliť, je situovaný v napätom vzťahu medzi nárokmi a skutočnosťou. Táto téma sa preberala na podklade nasledujúcich polarít: Slowfood (zdravé stravovanie) verzus Fastfood (rýchle občerstvenie) – kvalita verzus cena. Téma výživy v zásade priniesla absolútnu zhodu celej skupiny, keďže tento problém sa opätovne spojil s témou udržateľného života. Občianska rada sa zhodla na „návrate k počiatkom" v kontexte udržateľnosti. Ako však zapáliť mládež pre zdravé stravovanie? Dôležité zrejme bude rozvíjanie povedomia, prípadne veľmi rýchlo a čo najskôr po vstupe do školy začať s vyučovaním varenia. Ako dosiahnuť, aby boli zdravé potraviny výhodnejšie? Zdravé potraviny MUSIA byť lacnejšie a prístupnejšie. Mnoho názorovej zhody priniesla téma vytvárania novej kultúry stravovania, podobnej ako v južných krajinách. Na juhu sa investuje viac peňazí do potravín a viac času do varenia a jedenia ako v Rakúsku.

Občianska rada prvýkrát v Pielachtale

Cieľom úplne prvej rady občianok a občanov regiónu Pielachtal v dňoch 18. až 19. mája tohto roku bolo hľadanie odpovedí na zásadné otázky: Ako sa má ďalej rozvíjať malý región Pielachtal v budúcnosti? Ktoré témy sú pre tunajších ľudí dôležité? Čo sa im páči, respektíve kde vidia možnosti pre zlepšenie?

Témy občianskej rady boli veľmi rozmanité. Diskutovala sa otázka identity, rovnocenného zapojenia všetkých komunít a aj možnosť skvalitnenia spolužitia v rámci celého regiónu. V rôznych súvislostiach získala veľkú váhu otázka mládeže. Diskutovalo sa o školskom vzdelávaní, problematike pendlovania žiakov a dostupných možnostiach pre voľný čas aj mimo ponúk rôznych združení a organizácií. Obzvlášť intenzívne sa preberalo konzumovanie drog a pomoc závislým. Dôležitou otázkou bolo, ako formovať sociálne prostredie tak, aby sa čo najviac bránilo skĺzavaniu mladých ľudí do drogovej scény. Zdôrazňovali sa pritom najmä vzájomný rešpekt, zapojenie do komunity a medzigeneračný kontakt medzi mladými a starými.

Ťažiskovým bodom diskusií bolo zachovanie miestnej infraštruktúry malých podnikov a prevádzok. Návrhy smerovali aj k rozšíreniu turistických ponúk a k zintenzívneniu využívania regionálnych možností produkcie potravín.

Viac informácií

Zostavil, preložil a upravil Peter Nedoroščík

Občianske rady I.

Fotografia: Natural Step Online

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last