Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

GA EAPN 2012 Tlačová správa

Posolstvo Valného zhromaždenia EAPN 7. - 9. 6. 2012 (Sandvika - Nórsko)

Autor/ka: EAPN - SAPN

Brusel 11. júna 2012. -  23. Valné zhromaždenie EAPN (Európska sieť proti chudobe), ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9. 6. 2012 v Nórsku,  vydalo jasné posolstvo pre EÚ inštitúcie a vlády členských štátov. Konštatuje, že "šetrenie" nefunguje a ľudia len väčšmi upadajú do chudoby, čo spôsobuje, že "chudobní" platia  za krízu, ktorú  nespôsobili. Delegáti ocenili niektoré nedávne pozitívne zmeny v rétorike, pokiaľ ide o  sociálne reakcie na krízu, ale je jasné, že sama zmena v slovníku  nebude stačiť, ale musí byť podporená Európskym paktom sociálneho investovania.

Brusel 11. júna 2012. -  23. Valné zhromaždenie EAPN (Európska sieť proti chudobe), ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9. 6. 2012 v Nórsku,  vydalo jasné posolstvo pre EÚ inštitúcie a vlády členských štátov. Konštatuje, že "šetrenie" nefunguje a ľudia len väčšmi upadajú do chudoby, čo spôsobuje, že "chudobní" platia  za krízu, ktorú  nespôsobili. Delegáti ocenili niektoré nedávne pozitívne zmeny v rétorike, pokiaľ ide o  sociálne reakcie na krízu, ale je jasné, že sama zmena v slovníku  nebude stačiť, ale musí byť podporená Európskym paktom sociálneho investovania.

 

 

EAPN sa domnieva, že súčasťou takéhoto Európskeho paktu sociálneho investovania by mali byť tieto prvky:

  •         Investície do tvorby kvalitných pracovných miest,  dostupnosti služieb a do systémov sociálnej ochrany  na vysokej úrovni, vrátane programov dostačujúceho minimálneho  príjmu.
  •         Podporenie úlohy  štátu pri  poskytovaní verejných služieb a zabezpečovaní  sociálnej inklúzie a súdržnosti.
  •         Usilovanie sa o  daňovú spravodlivosť – uprednostnenie  progresívnej dane z príjmu, dane z majetku, dane z finančných transakcií a boj proti daňovým únikom a     vyhýbaniu sa platbe daní zastavením prevádzky daňových rajov.
  •        Záchrana  eura  a posilnenie európskej hospodárskej stability.
  •        Meranie pokroku v sociálnej oblasti, a nielen rastu ekonomickej výkonnosti.


Delegáti Valného zhromaždenia tiež vyjadrili solidaritu s obyvateľmi Grécka, ktorí sa cítia prehliadaní európskymi lídrami, pretože nimi presadzované programy pre Grécko neberú ohľad  na ich bezprostredné a dlhodobé sociálne dôsledky. "Takýto prístup mal katastrofálne dôsledky, ktoré predpovedali mnohí, vrátane EAPN" povedal Sergio Aires, nový prezident EAPN. "Kým  sa odstraňovanie chudoby a nerovnosti a   európsky sociálny model nestanú skutočnou prioritou  európskej politiky,  budeme pokračovať na  ceste  k dezintegrácii." dodal.

Valné zhromaždenie zvolilo nového prezidenta  a predsedníctvo EAPN:

Nový prezident: Sergio Aires  EAPN Portugalsko. Sergio Aires je profesiou sociológ,  v EAPN je aktívnym členom  od roku 1994 a v súčasnosti je riaditeľom Lisabon Observatory  on Poverty and Social Exclusion ( Lisabonského centra pre monitoring chudoby a sociálneho vylúčenia).Podpredsedovia:
Letizia Cesarini Sforza: EAPN Taliansko, Peter Kelly: EAPN Veľká Británia, Olivier Marguery: EAPN Francúzsko a Kart Mere: EAPN Estónsko.
 

Poznámka: 23. Valné zhromaždenie EAPN sa konalo v Nórsku od 7-9 júna 2012. Zúčastnili sa ho delegácie z 29 krajín a 9 európskych organizácií.  Slovenskú delegáciu tvorili  štyri členky výboru Slovenskej siete proti chudobe, ktorá je národnou členskou organizáciou Európskej siete proti chudobe: Anna Galovičová, Slavomíra Mareková, Mária Tomášová-Hricová a Zuzana Kusá, ktorá je predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe.

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last