Navigácia Navigácia

Projekty PK 2011 Projekty PK 2011

Občania a občianky vytvorili v rámci pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu v roku 2011 z vlastných návrhov projekty, ktoré sa vo verejnom zvažovaní uchádzali o prostriedky vyčlenené na jeho realizáciu.

Tematická participatívna komunita Zelené mesto:

Krajina lužných lesov a lesostepí (obnova náučného chodníka)

Projekt je zameraný na obnovu a úpravu ojedinelej lokality CHKO Dunajské luhy - rekonštrukciu pôvodného náučného chodníka. Chránený areál Pánsky diel, prírodná rezervácia ostrov Kopáč a Biskupické rameno patria k vzácnym prírodným hodnotám na periférii mesta Bratislava, ktoré ako jedny z mála  poskytujú miestnym obyvateľom priestor pre poznávanie bohatej fauny a flóry, oddych a zmysluplné trávenie voľného času v prírode.

Zelená hliadka

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre vznik pravidelnej občianskej služby, ktorá bude pomocou masovej spolupráce (crowdsoucing)vytvárať podmienky pre angažovanie sa občanov v prospech celej komunity. Spolupráca medzi občanmi má totiž potenciál viesť nielen k pasívnemu navrhovaniu spôsobu riešenia problémov, ale aj k ich sanácií samotnými občanmi. Zároveň tu môže vzniknúť priestor na to, aby sa samotní občania zaujímali o to aké firmy sú zodpovedné za riešenie ich problému a z akého dôvodu problémy pretrvávajú. Služba by mala reprezentovať efektívny a proaktívny spôsob ako monitorovať starostlivosť o mestskú zeleň a ostatné verejné priestory, ich ochranu, údržbu a čistotu. Na mnohých verejných miestach sa nachádza voľne pohodený odpad, neudržiavaná verejná zeleň, poškodený mobilár mesta či zastávky MHD. Služba problémové miesta zdokumentuje, zaznačí na interaktívnej mape mesta a samotná alebo v spolupráci s úradníkmi mesta alebo zodpovednými organizáciami bude postupne pracovať na ich odstránení.

Bratislavské historické mestské vinohrady

Projekt „Bratislavské historické mestské vinohrady" opisuje odborným aj didaktickým spôsobom tradíciu a význam vinohradníctva, vinárstva a pridružených výrob a služieb v širšom, najmä socio-kultúrnom, krajino-ekologickom a humánno-geografickom kontexte.
Snaží sa povzbudiť a pomôcť ľuďom, ktorí sa boria s nepriaznivým „lokálnym osudom" vinohradníka či vinára, tiež ľuďom, ktorí zvažujú svoju profesionálnu dráhu v tomto smere. Snaží sa upútať pozornosť širokej verejnosti k tejto problematike a zatraktívniť životnú alternatívu pre mladšie generácie a vypestovať v nich cit a zmysel pre krajinu, tradíciu, identitu a „remeslo". Chce vrátiť život, ruch a veselosť do týchto „pozabudnutých" lokalít.
Snaží sa vytvoriť spoločný jazyk pre rôzne záujmové skupiny, ktoré sú formované rôznym vzťahom k dotknutej lokalite a pôde a aktívne vstupujú do hry o zachovanie bratislavských vinohradov. Poskytne argumentačnú bázu na obhajobu a presadzovanie cieľov projektu. A najmä tiež poskytne praktickú ukážku rozumnej alternatívy na riešenie dotknutej problematiky záchrany, ochrany a obnovy bratislavského mestského vinohradníctva.

Tematická participatívna komunita Kultúra:

Projekt Bratislavskí trubači (Vežové koncerty v Starej radnici)

Na veži novoobnovenej Starej radnice sa pravidelne každý týždeň stretávajú profesionálni hudobníci – trubači, ktorí vo vymedzenom čase interpretujú diela známych i zabudnutých skladateľov, ktorých tvorba a život sa spájajú s Bratislavou. Koncert trvá približne pol až trištvrte hodiny s krátkymi prestávkami a počas neho sa okoloidúci ľudia oboznamujú prostredníctvom náučných letákov o živote a diele hudobných skladateľov a ich vzťahu k mestu, prípadne aj s historickými udalosťami danej doby. Vzniká tak podobne pôsobivá tradícia, akú poznáme napr. z Krakova (takisto trubači), alebo z Prahy (orloj).

Osadenie pamätných tabúľ významným Bratislavčanom a Bratislavčankám

Osadenie pamätných tabúľ osobnostiam, ktorých významná časť života bola spojená s Bratislavou a ktoré v kolektívnom povedomí prakticky upadli do zabudnutia. Často ide o osobnosti svetového formátu, ktoré si inde vo svete pripomína široká vedecká aj kultúrna obec, no u nás len málokto vie, že vôbec boli, a už vôbec nie to, kto boli. Popri miestach ich pôsobenia často prechádzame bez povšimnutia. Osadenie tabúľ, ktoré ich pripomínajú, môže byť prvým krokom ďalšieho rozvíjania kultúrnych dejín Bratislavy.

Tematická participatívna komunita Doprava v meste:

Sadaj na bike

Projekt „Sadaj na bike" má za cieľ motivovať mládež, ktorá nevyužíva bicykel na cestu do školy, a vzdelávať mládež, ktorá už bicykel využíva. V rámci 3 pilotných stredných či základnych škôl by sme zrealizovali prednášky pre žiakov nad 15 rokov vo všetkých triedach. Prednášky by sa týkali dochádzky do školy na bicykli či pomocou verejnej dopravy. Žiaci/študenti by získali informácie o výhodách bicykla a dozvedeli by sa možnosti využitia bicykla ako dopravného prostriedku pre cestu z ich bydliska priamo do školy. Doplnkom k prednáškam budú rôzne sprievodné aktivity, ktoré budú mať za cieľ zapojiť samotných študentov do tvorby ich cesty do školy či už prostredníctvom bicykla, alebo prostredníctvom verejnej dopravy. Pridanou hodnotou projektu bude prezentácia ďalších aktuálnych tém, akými sú starostlivosť o životné prostredie, využívanie tzv. jemnej mobility - udržateľnej dopravy (cyklodoprava) a podpora zdravého životného štýlu.

Bike2Work

Projekt „Bike2Work" je inšpirovaný celosvetovo známymi iniciatívami, prostredníctvom ktorých sa zamestnanci stredných či veľkých spoločností samostatne mobilizujú a každodenne prichádzajú do práce v organizovaných skupinách. V bratislavskom prostredí sa jedná o organizáciu pravidelných cyklojázd zo satelitných mestských častí ako Petržalka, Ružinov, Karlová Ves a podobne do centra mesta, kde individuálni cyklisti pokračujú ďalej smerom k svojím pracoviskám.
Cieľom projektu je prostredníctvom krátkych seminárov pre zamestnancov zúčastnených spoločností rozbehnúť systém Bike2Work medzi zamestnancami, aby pri ceste do práce využívali bicykel a nie jednotlivo automobil. V pilotnej fáze by organizovali jazdy dobrovoľníci Cyklokoalície, pričom postupne by si zamestnanci firiem organizovali jazdy samostatne.
Pridruženou aktivitou bude rozbehnutie spolupráce s občianskymi združeniami presadzujúcimi car-pooling, čo je ekologické zdielanie jedného automobilu viacerými zamestnancami jednej firmy naraz.

Tematická participatívna komunita Seniori:

Komunitné centrum generácií (Senior – Junior)

V podmienkach „veľkej Bratislavy" sú potreby starších ľudí riešené v jednotlivých mestských častiach na veľmi rôznorodej úrovni, avšak možno tvrdiť, že všade nedostatočne. Ani prijaté právne normy nie sú ešte v súlade s právami deklarovanými ústavou a tiež finančné mechanizmy, a najmä uplatňovaná prax, nezabezpečujú starším ľuďom právo na bezpečnú a dôstojnú starobu. Najmä nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok programov aktívneho starnutia a pochybenia úradných inštitúcií (ľudský faktor) je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou. Projekt chce pomôcť vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov min. dvoch generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života. Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o.Samaritán (cca 10 €/m).
Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných.
V zdravotných zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený.
Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií Senior – Junior.

Tematická participatívna komunita Mládež:

Plavárne pre Bratislavčanov

V Bratislave existuje niekoľko plavární v takmer každej mestskej časti, ktoré sú súčasťou prevažne základných škôl. Z rôznych dôvodov však tieto bazény nie sú prístupné verejnosti, pričom v Bratislave je výrazný nedostatok možností pre verejnosť plávať v zimných mesiacoch. Zámerom tohto projektu je zmapovanie súčasnej situácie, teda vytvorenie webovej stránky, ktorá bude obsahovať: (1) prehľadnú mapu jednotlivých bazénov v Bratislave, ich konkrétny stav, náklady na ich úpravu tak, aby mohli slúžiť verejnosti a (2) diskusný priestor, kde by sa mohli zapájať občania, ktorí majú o takúto iniciatívu záujem. Výsledkom projektu by tak mali byť prehľadné spracovanie situácie, vypracovanie rámcovej projektovej dokumentácie ako návodu použiteľného v rôznych podmienkach a skupina občanov, ktorí túto iniciatívu budú realizovať ďalej.

Komunitné centrum Junior – Senior

Zámerom projektu je vytvoriť komunitné centrum ako miesta sociálnej výmeny a dialógu. Toto centrum by sa malo stať miestom medzigeneračnej komunikácie a primárne by ho spravovali participatívne komunity Mládež a Senior. Miesto by malo slúži primárne pre tieto komunity, pričom
aktivity by sa realizovali najmä v troch okruhoch: aktivity mládeže pre mládež, aktivity seniorov pre seniorov a premosťujúce aktivity oboch týchto skupín. Každá z aktivít bude otvorená širokej verejnosti. Primárne tak majú aktivity slúžiť najmä potrebám diskusie a tvorby projektov. Sekundárne aktivity sa budú zameriavať na alternatívne trávenie voľného času v rámci náučných, vzdelávacích  a spoločenských aktivít.