Projekt zastavený Projekt zastavený

OZ Utopia ukončilo spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt Participatívneho rozpočtu pre Bratislavu bol zastavený z dôvodov, ktoré boli pomenované v otvorenom liste Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave.

OZ Utopia pokračuje v podpore zavádzania participatívnych rozpočtov v SK a CZ mestách. Viac informácií o aktuálnych projektoch je možné nájsť na stránke http://utopia.sk/liferay/projekty.

Výzva Výzva

Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave - otvorený list

Autor/ka: -

Vážený pán primátor, viceprimátorky a viceprimátor, vážené mestské zastupiteľstvo,

 

v júli roku 2011 bol na tlačovej konferencii primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika a zástupcov občianskeho združenia Utopia spustený pilotný projekt participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave. Utopia o.z. sa stalo odborným garantom zavádzania mechanizmu PR a prevzalo na seba aj časť financovania nákladov na jeho vytvorenie a zavedenie. Na základe výsledkov pilotného projektu poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave vo svojom uznesení z novembra 2011 poverili primátora, aby na participatívny rozpočet vyčlenil prostriedky z rozpočtu mesta. V prospech uznesenia hlasovalo všetkých 37 prítomných a prvý ročník participatívneho rozpočtu sa tak mohol začať.

Odvtedy proces participatívneho rozpočtovania prebehol dvakrát a tretí ročník sa nachádza v poslednej fáze. Vzhľadom k nahromadeným a neriešeným problémom však OZ Utopia nemôže naďalej garantovať úspešný a kvalitný priebeh tohto procesu. Náš záujem je pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu pre Bratislavu a stále ho zlepšovať, no to nebude možné, pokiaľ nebudú zo strany orgánov mesta zodpovedané niektoré závažné otázky a vyriešené fundamentálne problémy.

 

Úspešnej aplikácii projektu, s ktorého realizáciou ste súhlasili, bránia nasledovné nedostatky, ktoré sme sa opakovane pokúšali odstrániť, no dodnes sa to, napriek mnohým prísľubom, nepodarilo:

 

Adekvátna suma a spôsob jej vyčlenenia

Participatívny rozpočet je zavedený v mnohých mestách po celom svete a obvykle v ňom občania rozhodujú o prostriedkoch vo výške 1 až 10 percent mestského rozpočtu. Suma vyčlenená na PR v Bratislave je neporovnateľne nižšia a blíži sa skôr objemu prostriedkov, ktoré sú v iných mestách použité len na propagáciu procesu PR a komunikáciu s občanmi. Primátor Milan Ftáčnik pri jeho zavádzaní hovoril o úmysle dostať sa počas tohto volebného obdobia, ktoré sa končí na budúci rok, k sume rovnajúcej sa jednému percentu mestského rozpočtu, čo by boli približne 2 milióny eur. V roku 2013 bolo v Bratislave na PR vyčlenených 46-tisíc eur. Pre úspešný priebeh participácie je tiež nevyhnutné, aby občania a občianky vopred vedeli, o akom objeme financií rozhodujú. Preto je obvyklé, že príslušnú sumu mesto oznámi na začiatku procesu, čo sa v Bratislave nedeje. Na PR nie je potrebné vyčleňovať žiadne prostriedky navyše, jeho zavedenie znamená len zmenu formy prerozdeľovania už existujúcich zdrojov, preto by pri dostatočnej politickej vôli jeho aplikácia nemala spôsobovať žiadne problémy.

 

Propagácia

Pre úspešný priebeh participácie je nevyhnutné, aby čo najviac občanov a občianok vedelo, kedy a ako môžu vstúpiť do procesu. Preto je potrebné vytvoriť a realizovať dlhodobú systematickú komunikačnú stratégiu, ktorá má osloviť čo najširšie spektrum občanov a občianok. Napriek opakovaným požiadavkám zo strany Utopia o.z. a občanov a občianok zapájajúcich sa do procesu PR mesto žiadnu takúto komunikačnú stratégiu nerealizovalo. Pritom je evidentné, že ak existuje dostatočná vôľa, mesto je schopné pripraviť úspešnú kampaň a na rôzne udalosti pritiahnuť množstvo občanov a občianok.

 

Problémy s čerpaním prostriedkov a realizáciou projektov

Napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo v mestskom rozpočete vyčlenilo na PR prostriedky, vznikajú problémy s ich čerpaním. Niektoré projekty sa nezrealizovali vôbec, niektoré len čiastočne. V niektorých prípadoch sa vykonala práca, ktorá nebola zaplatená. Aj keď sa situácia v druhom roku čiastočne zlepšila, problémy pretrvávajú a zrejme ani tentokrát sa nepodarí zabezpečiť, aby boli vyčerpané všetky prostriedky schválené pre participatívny rozpočet. Bezproblémová realizácia občianskych projektov je pritom jednou z najdôležitejších podmienok úspešnej participácie. Akékoľvek problémy s realizáciou projektov spôsobujú nedôveryhodnosť procesu a odrádzajú ľudí od zapájania sa. V Bratislave práve preto veľa nespokojných občanov a občianok z procesu PR odišlo, mnohí po tom, ako do práce na PR investovali obrovské množstvo hodín dobrovoľníckej práce vo svojom voľnom čase. Opakovane sme žiadali o zavedenie štandardizovaných a transparentných postupov pre čerpanie prostriedkov, zatiaľ však žiadny z vypracovaných návrhov nebol schválený a aplikovaný.

 

Kvalita a autonómia procesu

Pre úspešný priebeh participácie občanov a občianok na rozhodovaní o prostriedkoch, ktorými ako daňoví poplatníci prispeli do mestského rozpočtu, je potrebné stanoviť jasné pravidlá pre priebeh procesov PR a zabezpečiť ich stabilitu. Občania a občianky na základe pilotného projektu a skúseností z prvého ročníka PR spoločne vytvorili Rámcovú koncepciu participatívneho rozpočtu, ktorá mala tieto pravidlá zaviesť. Dokument bol odovzdaný na posúdenie aj orgánom mesta a väčšina pripomienok, ktoré od primátora a poslancov MsZ vzišli, doň bola zapracovaná. Zásadná nezhoda vznikla pri diskusii o podobe rozhodovacieho procesu a váhe jednotlivých foriem rozhodovania. Veľká časť poslancov a poslankýň MsZ nesúhlasila s tým, aby sa rozhodnutie prijímalo na zhromaždeniach občanov a občianok (tzv. verejných fórach), čo je najbežnejší model rozhodovacieho procesu v PR a jeho kľúčová súčasť. Občania a občianky preto čiastočne akceptovali návrh, aby sa vo výsledku procesu zohľadnilo aj internetové hlasovanie s váhou 20 percent. MsZ sa však ani po tomto ústupku nedokázalo s Rámcovou koncepciu PR stotožniť (http://www.zastupitelstvo.sk/26-bod-Ramcova-koncepcia-participativneho-rozpoctu-pre-Bratislavu.html?vid=69473). K tomu je potrebné dodať, že internetové hlasovanie, na ktorého vyššej váhe MsZ trvalo, nepovažujeme za legitímne, pokiaľ nebude zabezpečené, že každý občan a občianka bude môcť vyplniť len jeden hlasovací formulár. Doteraz sa tak nestalo.

 

Vzhľadom k mnohým nejasnostiam prebiehal proces PR pre rok 2014 s veľkými ťažkosťami. Jeho kvalita tým výrazne utrpela. Teraz je vo svojom závere. Napriek pôvodnej dohode a našim námietkam sa už neuskutoční žiadne verejné fórum a rozhodovanie tak zostane výhradne na problematickom internetovom hlasovaní. S takýmto postupom nemôžeme súhlasiť. Projekt prebieha už vyše dva roky a dodnes sa nepodarilo s orgánmi mesta dohodnúť na viacerých kľúčových prvkoch participatívneho rozpočtu. Situácia sa nezlepšuje. Práve naopak, posledné udalosti ukazujú, že sa z celého procesu môže stať fraška. Namiesto toho, aby sme spoločne hľadali cesty k čo najefektívnejšej podobe občianskej participácie, zápasíme s fundamentálnymi problémami, ktoré ju znemožňujú. Za týchto okolností vlastne vôbec nie je možné hovoriť o tom, že Bratislava zaviedla participatívny rozpočet.

 

Od roku 2011 sa snažíme, aby sa zavedenie participatívneho rozpočtu v Bratislave podarilo. K tomu by sme ale potrebovali jasné signály od orgánov mesta, že projekt, s ktorého realizáciou súhlasili, má naozaj politickú podporu a že návrhy voličov a voličiek a obrovské množstvo dobrovoľnej práce, ktorú pri doterajšej snahe o jeho spustenie vykonali, berú vážne. Inak budeme musieť našu spoluprácu ukončiť.

 

Žiadame vás preto o zvolanie verejného fóra, na ktorom sa zástupcovia orgánov mesta spolu s občanmi a občiankami verejne dohodnú na ďalšom postupe pri zavádzaní participatívneho rozpočtu v Bratislave.

 

Na vedomie:

Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik,

viceprimátorky a viceprimátor Viera Kimerlingová, Petra Nagyová-Džerengová, Ján Budaj,

všetci poslanci a všetky poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave.

 

Za Utopia o.z., Koordinačnú radu PR a občanov a občianky zapojených do PR:

 

Peter Vittek,

Peter Nedoroščík,

Gabriel Lachmann,

Eva Riečanská,

Lukáš Bulko,

Martin Jankovič,

Andrej Ďumbala,

Erich Šašinka,

Vladimír Skokňa,

Marta Hrebíčková,

Peter Hanečák,

Filip Rakús,

Zdena Skokňová,

Juraj Melichár,

Martina Krivošová

Novinky Novinky

Späť

Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Názov projektu: Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Projekt vychádza z priorít stanovených participatívnou komunitou Zelené mesto pre rok 2013, z ktorých jedna je „Rozšíriť rekreačné zóny a skvalitniť spolužitie so zvieratami" . Skladá sa z dvoch častí:

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

Ad 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
je rozšírením projektu vzdelávacích aktivít realizovaných na jeseň 2012. Cieľom je poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov. Projekt sa bude realizovať na vybraných základných školách, rodinných centrách a centrách voľného času.

Ad 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Cieľom je vytvoriť rekreačnú zónu  (resp. istý modul aplikovateľný v rôznych podmienkach) pre voľný pohyb psov s príslušnou infraštruktúrou, kde sa môžu majitelia/ľky psov voľne stretávať a venovať sa rekreačným aktivitám so svojimi psami (park pre psov).

2. Problém (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
V ostatnom čase môžeme pozorovať nárast počtu psov, ktoré spolu s ľuďmi žijú v jednej domácnosti. Odráža to meniaci sa vzťah ľudí k psom a túžbu mestského človeka po bližšom kontakte so zvieratami. Podľa údajov z roku 2010 bolo napr. len v mestskej časti Petržalka evidovaných takmer 5 tisíc psov a odhad je, že celkový počet psov môže byť v tejto mestskej časti až dvojnásobný a stále sa zvyšuje.  Spolužitie som psom má mnohé priaznivé dopady na fyzické aj psychické zdravie ľudí, zvyšuje pocit duševnej pohody a má mnohé preukázateľné pozitívne efekty aj na emocionálny a kognitívny rozvoj detí a mládeže. Pri správnom a zodpovednom prístupe ku zvieraťu vedie k obohateniu emocionálneho života ľudí, odbúrava stres a stimuluje k  fyzickej aktivite a zmysluplnému tráveniu voľného času, čo v súčasnosti môže byť problém najmä pre deti mladých ľudí, žijúcich v prostredí  bratislavských sídlisk.

Príliš často sa však stretávame s tým, že ľudia nemajú dostatok vedomostí o tom, ako sa ku psom správať a ako čo najoptimálnejšie pristupovať k spolužitiu s nimi a tiež s tým, že rodičia zadovážia svojim deťom psa bez toho, aby toto závažné rozhodnutie dostatočne zodpovedne zvážili na základe relevantných informácií. Vo verejnom povedomí panuje veľa mýtov a nepresných informácií (napr. o psej dominancii a potrebe výchovy na princípe "tvrdej ruky"), ktoré majú za následok nesprávny prístupu ľudí ku psom a  nevhodnú komunikáciu s nimi. To vedie k stresovým situáciám, v ktorých trpia obe strany – tak ľudia ako aj zvieratá. Mylné očakávania a nezvládnutá výchova psa (ktorá súvisí práve s nedostatkom vedomostí v tejto oblasti) majú za následok vysoký počet nechcených a vyhodených psov. Táto situácia sa pravidelne opakuje najmä po vianočných sviatkoch a cez letné prázdniny, keď mnoho psov, ktorá boli pôvodne učené ako darček, končí v útulku. Okrem informácií o priamom spolužití so psami v jednej domácnosti, sa vzdelávanie zameria aj na interakciu a komunikáciu predovšetkým detí a mládeže s cudzími psami, ktoré majú denne možnosť stretávať v miestach svojho bydliska.  Deti totiž často nevedia, ako majú k cudziemu psovi pristupovať, čo vedie ku konfliktným situáciám a môže u psov vyvolávať strachové obranné reakcie s negatívnymi dôsledkami  napr. pohryzenie dieťaťa psom.

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet zvyšujú sa i nároky na ich pohyb v mestskom prostredí
Voľný pohyb psov je regulovaný rôznymi obmedzeniami (VZN mestských častí) a zón, na ktorých je  meste povolený voľný pohyb psov je neúmerne málo a mnohé nezodpovedajú potrebám psov a ich majiteľov/majiteliek. V súčasnosti existujúce rekreačné zóny (napr. Železná studnička) tiež obmedzujú voľný ohyb psov (psy sa môžu pohybovať len na vôdzke, nemôžu vstupovať do istých častí – napr. detské ihriská a pod.) a nie sú uspôsobené na aktívne a bezpečné trávenie voľného času so psami tak, aby sa psy v danom prostredí mohli pohybovať bez vôdzky. Z diskusií v kruhoch majiteľov/majiteliek psov je však zrejmé, že by táto početne narastajúca skupina potrebovala priestor, kde by sa mohla nerušene venovať aktivitám so svojím psom v prírodnom prostredí a v priestore, ktorý na to bude uspôsobený svojou infraštruktúrou (napr. tréningové prekážky), umožní voľný pohyb psov bez vôdzky a zároveň bude dostatočne zabezpečený tak, aby sa počas rekreačných aktivít obmedzili nežiaduce kontakty s ľuďmi, ktorí o kontakt so psami nemajú záujem.

Skúsenosti z podobnými rekreačnými zónami z iných krajín naznačujú, že tieto:
Poskytujú bezpečný priestor na voľnú socializáciu psov a interakciu a tým výrazne napomáhajú rozvoju prirodzeného psieho správania a komunikácie, čo prispieva k  znižovanie agresivity psov a predchádza mnohým ďalším prejavom problémového správania.
Podporujú zodpovedný prístup k vlastníctvu psov

3. Východisková situácia (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Časť 1. Zodpovedné spolužitie so psami
Projekt je pokračovaním projektu z roku 2012 a usiluje sa o zúročenie nadobudnutých skúseností a o rozšírenie ponuky vzdelávacích stretnutí a tlačených materiálov do ďalších škôl a centier. V oblasti, na ktorú sa projekt zameriava v súčasnosti  absentujú širšie osvetové a vzdelávacie aktivity, projekt je preto prvým systematickejším úsilím o zavedenie takéhoto druhu neformálneho vzdelávania pre záujemcov a záujemkyne o danú problematiku.  Pri príprave vzdelávacích materiálov, ako aj v konkrétnych vzdelávacích aktivitách (prednášky, besedy) bude potrebná spolupráca s odborníkmi a odborníčkami, ktorí sa systematicky a dlhoročne venujú problematike spolužitia a komunikácie so psami a výchovy psov (napr. OZ Doggie).

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Na území mesta v súčasnosti chýbajú rekreačné zóny, ktoré by umožňovali aktívne trávenie voľného času so psami a zároveň boli primárne uspôsobené na tento účel (infraštruktúra a zabezpečenie priestoru). Pri realizácii projektu bude potrebná spolupráca sa ďalšími organizáciami, zoskupeniami (združenie Zelená hliadka) a jednotlivcami venujúcimi sa problematike skvalitňovania rekreačných zón na území Bratislavy.

4. Predkladateľ projektu a realizátori (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Koordinátorkou projektu je Eva Riečanská, ktorá má takmer desaťročné skúsenosti s výchovou psov a spolužitím s nimi v mestskom prostredí. Na  príprave vzdelávacích materiálov a na lektorských aktivitách sa budú podieľať aj odborníci a odborníčky z OZ Doggie, ktoré sa zasadzuje o zodpovedný prístup k spolužitiu so psami v mestskom prostredí, propaguje pozitívne prístupy k výchove psov a venuje sa tiež podpore a propagácii terapeutického využitia psov pri rôznych typoch medicínskych intervencií (canisterapia).
Na realizácii rekreačnej zóny pre aktivity so psami sa bude podieľať združenie Zelená hliadka (areál lužných lesov na petržalskej strane Dunaja medzi Starým mostom a Prístavným mostom), v rokovaní je i spolupráca OZ Za zeleň (areál Horského parku).

5. Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
Ciele:
Zvýšiť informovanosť o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov.
Prispieť k prevencii úrazov spôsobených psami (predovšetkým pohryzení)
Prispieť k zníženiu konfliktov medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorí psa nevlastnia
Prispieť k obmedzeniu počtu nechcených psov, ktoré zaťažujú jediný útulok pre nechcené,  týrané a opustené zvieratá, ktorý na území Hlavného mesta SR funguje 
Podporiť zmysluplné, aktívne a emocionálne hodnotné trávenia voľného času najmä detí a mládeže

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Ciele:
Vybudovať rekreačnú zónu zodpovedajúcu špecifickým potrebám psov a ich  majiteľov/majiteliek psov a podporiť tak ich aktívne a zároveň bezpečné trávenie voľného času
Prispieť k zníženiu konfliktov medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorí psa nevlastnia.

6. Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež (vek 8-14 rokov), ich rodičia alebo pestúni a tiež všetci ostatní dospelí so záujmom o informácie v danej oblasti.  Špecificky sú cieľovou skupinou projektu deti a mládež navštevujúce vybrané školy v rôznych mestských častiach Bratislavy, ktoré o projekt prejavia záujem a tiež rodinné a komunitné centrá pôsobiace v niektorých mestských častiach (napr. Petržalka, Dlhé Diely, Staré mesto a pod.)
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Cieľovou skupinou sú primárne majitelia a majiteľky psov, no i ďalší ľudia, ktorí majú záujem o trávenie voľného času so psom v prostredí uspôsobenom na voľný pohyb psov.

7. Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
Vzhľadom na to, že navrhovaná podoba projektu predpokladá jeho realizáciu iba vo vybraných školách a rodinných a komunitných centrách, bude v ďalšej fáze možné ponúknuť ho iným  školám a centrám prípadne ďalším zariadeniam (napr. centrá voľného času a pod.), ktoré oň prejavia záujem. Jeho forma a obsah sa budú modifikovať na základe skúseností a spätnej väzby získaných počas realizácie projektu. Pokračovaním projektu môže tiež byť vypracovanie a publikovanie rozsiahlejších vzdelávacích materiálov s danou tematikou.
Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Projekt predpokladá vypracovanie istého modulu (návrhu na realizáciu rekreačnej zóny), ktorý bude možné modifikovať aj v iných častiach mesta, než v tých, ktoré sú navrhnuté v tomto projekte. Údržba zóny a jej infraštruktúry sa bude realizovať svojpomocne, na základe dohody o spolupráci so združením Zelená hliadka (prípadne s OZ Zazeleň).
V budúcnosti je tiež možné prepojenie 1. a 2. časti projektu s tým, že niektoré zo vzdelávacích aktivít by sa mohli realizovať v navrhovanej rekreačnej zóne s praktickými ukážkami z oblasti výchovy a komunikácie so psom. V tomto smere je tiež možné uvažovať o prepojení navrhovaných vzdelávacích aktivít s témami, ktorými sa zaoberajú iné združenia a skupiny zamerané na problematiku ochrany prírody v meste.

8. Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Časť 1.  Zodpovedné spolužitie so psami
- Revízia a vypracovanie edukačných materiálov pre rôzne vekové skupiny (deti, mládež, dospelí): január-február 2013
- Aktivity spojené s propagáciou projektu na školách a v rodinných a komunitných centrách, vytipovanie inštitúcií, kde sa bude projekt realizovať: január-február 2013
- Realizácia projektu formou prednášok a diskusií/besied v inštitúciách, ktoré o projekt prejavia záujem: marec – november 2013 (s prestávkou počas školských prázdnin)

Časť 2. Vytvorenie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
- vypracovanie podrobného plánu na realizáciu rekreačnej zóny v časti  lužného lesa na petržalskej strane Dunaja – február-marec 2013
- vybudovanie rekreačnej zóny vo vybranej časti mesta (časť lužného lesa na petržalskej strane Dunaja) – apríl-jún 2013

9. Rozpočet (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Osobné náklady:
Revízia a úprava textov: 250 Eur
Lektori/ky - 15 eur/hod. – 32 prednášok: 480 Eur
Koordinácia projektu: 800 Eur

Náklady na tlač:

Grafika: 100 eur

Informačná brožúrka (deti - 700ks. Dospelí - 300, spolu 1000 ks):  280 Eur

Informačný leták o prevencii pohryzenia - 1500ks formát A5: 120 Eur

Náklady na rekreačnú zónu (materiál a práca)

Vybavenie areálu ( drevené prekážky cca 25 ks , lavičky 10ks): 2 060 Eur
Materiál na oplotenie areálu (drevené dosky, stĺpiky, penetračný roztok, skrutky): 2 000 Eur
Spolu: 6 090 Eur

 

Priemerne (0 Hlasy)


Kalendár (pozvánky) Kalendár (pozvánky)

Aktuálne kalendáre sídla

Čo je to participatívny rozpočet? Čo je to participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.

Proces prebieha po celý rok a je otvorený pre každého, kto má záujem zapojiť sa. Občania a občianky majú možnosť sa pravidelne stretávať v komunitách alebo sa zúčastňovať verejných fór, v ktorých hovoria o problémoch a nedostatkoch v meste a podávajú návrhy na zlepšenie situácie.

V samosprávach, ktoré majú skúsenosť s participatívnym rozpočtom, došlo k výraznému poklesu korupcie, skvalitneniu služieb mesta a zvýšila sa v nich aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných záležitostí.

Zapojte sa priamo do rozhodovania o tom, ako majú byť použité peniaze z mestského rozpočtu!

Výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2013

Autor/ka: -

Vo štvrtok 7. februára sa v Primaciálnom paláci v Bratislave stretli občania a občianky na verejnom zvažovaní, ktorého cieľom bolo transparentne uzavrieť poslednú časť procesu participatívneho rozpočtu pre rok 2013 pred spustením realizácie občianskych projektov.

Proces participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2013 sa začal v auguste 2012 prípravami na septembrové verené fóra a jeho prvá časť skončila 8. novembra 2012 verejným zvažovaním a internetovou anketou na stránkach hlavného mesta a na sociálnej sieti. Občianky a občania sa do PR mohli zapojiť viacerými spôsobmi odlišujúcimi sa mierou participácie na procese a investovanou aktivitou. Participovať mohol každý, kto mal záujem. Od septembra do novembra sa pravidelne stretávali jednotlivé participatívne komunity PR, kde prebieha systematická práca s kritickými pripomienkami, podnetmi a návrhmi občanov a občianok na priority a projekty komunít. Na konci septembra a začiatku októbra prebehlo šesť verejných fór, ktorých cieľom bolo predstaviť občanom a občiankam projekt participatívneho rozpočtu, štruktúru rozpočtu mesta Bratislava, zozbierať od nich kritické pripomienky k službám a verejnému priestoru mesta a návrhy na ich riešenie, vytvoriť zoznam priorít, ktorými by sa mali jednotlivé participatívne komunity PR prednostne zaoberať a zapojiť čo najviac ďalších záujemkýň a záujemcov do činnosti komunít. Po celý čas bolo možné zapojiť sa prostredníctvom ankety Burza nápadov, či už fyzicky, alebo na internete. 30. októbra 2012 sa uskutočnila verejná prezentácia projektov, na ktorej boli znova širokej verejnosti predstavené všetky priority komunít a projekty vypracované na základe podnetov a nápadov občanov a občianok jednotlivými komunitami. Po prezentácii bola spustená anketa na stránke hlavného mesta a na sociálnej sieti, v ktorej občania a občianky mohli odovzdať hlas projektu podľa vlastných preferencií. 8. novembra sa táto časť procesu PR zavŕšila verejným zvažovaním. Hlasovanie v ankete bolo ukončené a spolu s výsledkami z verejného zvažovania vznikol výsledok, ktorý bol začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí zobrali na vedomie materiál, ktorý obsahoval tematické priority vytvorené občanmi a občiankami a poradie ich projektov. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na realizáciu PR namiesto celkovej požadovanej sumy 90 055 € potrebnej na plnú realizáciu všetkých projektov nakoniec vyčlenilo 46 000 €. 

V minulých ročníkoch PR sa ustanovila tradícia, podľa ktorej sa posledným bodom na verejnom zvažovaní stala diskusia o možnej realokácii prostriedkov pre jednotlivé projekty komunít. Cieľom tohto kroku je posilňovať konsezuálnu povahu vereného zvažovania a spoluprácu medzi participujúcimi občanmi a občiankami, pričom podmienkou pre zmysluplnosť akejkoľvek realokácie je vždy realizovateľnosť projektu po úprave rozpočtu. V tomto ročníku prebiehal proces PR v modifikovanej podobe, a preto rozhodnutie MsZ nasledovalo až po tom, ako verejné zvažovanie v novembri 2012 rozhodlo o podobe projektov PR pre rok 2013. Keďže čiastka, ktorú projektom PR odsúhlasilo MsZ bola takmer o polovicu nižšia než navrhovaný celkový rozpočet projektov, vyhradili si občania a občianky právo zvolať po rozhodnutí MsZ o výške prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektov komunít ešte jedno verejné zvažovanie, na ktorom sa budú zaoberať realokáciou. Uskutočnilo sa 7. februára 2013. Pri rozhodovaní o realokácii boli pre občanov záväzné priority komunít a poradie projektov tak, ako ich zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo. Predmetom diskusie bola realokácia  prostriedkov, jej zmysluplnosť a evaluácia procesu PR. Občania a občianky sa zhodli na tom, že ďalšie evaluačné verejné zvažovanie sa uskutoční v júni a zaviedli inštitút mimoriadneho verejného zvažovania. Pri diskusii o realokáciách pre rok 2013 občania a občianky nakoniec pridelili projektom komunít nasledovné prostriedky:

Poradie

Názov projektu

Výsledný pomer v % (verejné zvažovanie + hlasovanie)

Rozpočet po realokácii

1.

Kultúrne a komunitné centrum Zora II

8,45 %

13 300 €

2.

Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu

8,38 %

3 500 €

3.

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

8,21 %

700 €

4.

Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

8,03 %

8 700 €

5.

Komunitné centrum generácií III

7,86 %

7 000 €

6.

Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

7,82 %

800 €

7.

Outdoorové športoviská

7,57 %

3 000 €

8.

Komunitné záhrady II

7,31 %

2 600 €

9.

Autonómna zóna Lafranconi

6,48 %

1 400 €

10.

SEMAFOR na sídlisku

6,28 %

1 000 €

11.

Krízová linka pomoci III

6,23 %

1 000 €

12.

Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami

6,22 %

1 600 €

13.

Kompostovanie II

6,10 %

400 €

14.

Letné tábory

5,06 %

1 000 €

 

Fotografia: Wikimedia Commons

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Priebeh verejného zvažovania

Na úvod sa účastníci a účastníčky oboznámili s programom verejného zvažovania a jeho úlohou v procese PR. Následne začala diskusia o kritériách, podľa ktorých sa budú prezentovať a hodnotiť jednotlivé projekty nominované participatívnymi komunitami. Zhromaždenie sa zhodlo na týchto štyroch kritériách:

  • veľkosť cieľovej skupiny a dopad a ňu;

  • zapojenie participatívnych komunít a aktivizácia obyvateľov;

  • efektívnosť využitia financií;

  • prínos projektu pre Participatívny rozpočet.

Verejné zvažovanie pokračovalo predstavením jednotlivých projektov, po ktorom o nich účastníci a účastníci zhromaždenia diskutovali a začali hodnotiť projekty. Na základe hodnotenia vzniklo poradie projektov. V záverečnej fáze diskusie zhromaždenie hľadalo možnosti ako znížiť náklady na projekty bez toho, aby stratili svoj zmysel a stali sa nerealizovateľnými a podporiť ich tak čo najviac. Zvažovanie ukončila reflexia celého procesu a náčrt podoby ďalšieho ročníka PR.

K výsledkom verejného zvažovania sa pričítali výsledky verejného hlasovania, pričom váha verejného zvažovania tvorí 90 percent a hlasovania 10 percent výsledku. Vo verejnom hlasovaní bolo odovzdaných 628 hlasov.

Celkový výsledok participatívneho rozpočtu pre Bratislavu za rok 2012

Názov projektu

Verejné zvažovanie – počet bodov

Percento

Verejné hlasovanie – počet hlasov

Percento

Spolu percent

Pridelená suma - euro

Kultúrne a komunitné centrum ZORA

58

5,97

152

2,37

8,34

13000

Komunitné záhrady v Bratislave

66

6,8

70

1,09

7,89

2375

Komunitné centrum generácií (KCG) II.

68

7

 

34

0,53

 

7,53

5400

Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

65

6,69

19

0,3

6,99

1400

Zelená hliadka II

65

6,69

19

0,3

6,99

3200

Marketing PR a KCG

61

6,28

12

0,19

6,47

1700

Kompostovanie

54

5,56

38

0,59

6,15

2000

Zodpovedné spolužitie so psami v meste

54

5,56

36

0,56

6,12

900

 

Podporené projekty sa budú realizovať od septembra 2012. Nasledujúci ročník participatívneho rozpočtu začne rovnako v septembri verejnými diskusnými fórami. Všetky informácie o priebehu PR, práci jednotlivých komunít, anketách alebo verejných diskusných fórach nájdete na stránke pr.bratislava.sk. Do ktorejkoľvek formy participácie sa môže zapojiť každý občan alebo občianka.

Fotografia: aromano

Pripomenutie pilotného projektu participatívneho rozpočtu Pripomenutie pilotného projektu participatívneho rozpočtu

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

Autor/ka: Utopia

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

V úvode facilitátorky vysvetlili, čo je verejné zvažovanie a aký bude jeho priebeh. Potom delegáti a delegátky začali navrhovať kritériá, podľa ktorých budú posudzovať projekty participatívnych komunít. V diskusii následne dospeli k ich konečnej podobe. Neskôr všetci zúčastnení predstavili svoje projekty a začali ich hodnotiť na základe vybraných kritérií.  Z desiatich projektov nakoniec získalo prostriedky na realizáciu sedem. Niektoré nezískali celú sumu, ktorú pôvodne požadovali. Zo 15-tisíc euro, ktoré na realizáciu pilotného projektu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu poskytol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, dostali prostriedky nasledujúce projekty: Zelená hliadka, Sadaj na bike, Bike2work, Osadenie pamätných tabúľ pre významných Bratislavčanov a Bratislavčanky , Plavárne pre Bratislavčanov, Komunitné centrum generácií (senior – junior) a Krízová linka pomoci.

Od januára sa začalo s realizáciou vybraných projektov. Prevádzku spustilo Komunitné centrum generácií, ktoré slúži všetkým participatívnym komunitám a záujemcom o účasť na participatívnom rozpočtovaní v Bratislave. Počas každého pracovného dňa v ňom môžete získať informácie o participatívnom rozpočte, realizovaných projektoch a možnostiach, ako sa zapojiť do procesu. Na základe pilotného projektu mestské zastupiteľstvo schválilo participatívny rozpočet ako formu, ktorou je možné rozhodovať o prostriedkoch z mestského rozpočtu. V týchto týždňoch sa začína proces participatívneho rozpočtovania pre tento rok a každý, kto má záujem, sa môže zapojiť. Všetky informácie o realizovaných projektoch a stretnutiach participatívnych komunít nájdete na stránke pr.bratislava.sk.

Víťazné projekty a sumy, ktoré im boli pridelené:

Komunitné centrum generácií - 6000 €

Zelená hliadka - 3400 €

Pamätné tabule významným Bratislavčanom a Bratislavčankám - 2200 €

Plavárne pre Bratislavčanov - 600 €

Sadaj na Bike - 500 €

Bike 2 Work - 600 €

Krízová linka pomoci - 1700 €

Ako sa zapojiť Ako sa zapojiť

Najjednoduchší spôsob predstavuje vytvorenie si účtu a prihlásenie sa do jednej z participatívnych komunít, alebo len napísanie odkazu prostredníctvom burzy nápadov v diskusných skupinách na stránke pr.bratislava.sk. Môžete nám napísať, čo vás trápi, alebo aké vidíte možné riešenia.

Ak by ste radi zapojili intenzívnejšie, alebo ste zvedaví, ako v tejto chvíli celý proces prebieha, príďte nás navštíviť do Komunitného centra generácií na Karpatskej ulici v budove YMCA, v ktorom sa pravidelne stretávajú jednotlivé participatívne komunity. Do ich činnosti sa môže zapojiť každý, kto má záujem.

V tomto roku chystáme aj verejné fóra a internetové hlasovania o ťažiskových problémoch Bratislavy a o podpore projektov participatívnych komunít. Všetky informácie budú postupne zverejňované na tejto stránke.

Ďalšie informácie a kontakt Ďalšie informácie a kontakt

O aktuálnej činnosti participatívnych komunít a ďalších udalostiach sa môžete dočítať na stránke Komunitného centra generácií, sledovaním sekcie Novinky na tejto stránke alebo sledovaním stránok jednotlivých tematických participatívnych komunít.

O mechanizme participatívneho rozpočtu, o zahraničných príkladoch a o rôznych formách participácie sa dozviete viac na stránke: www.utopia.sk

V anglickom jazyku nájdete množstvo informácií z celého sveta na stránke: www.participedia.net

Ak chcete vedieť ešte viac, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: utopia@utopia.sk