KOORDINAČNÁ RADA KOORDINAČNÁ RADA

Koordinačná rada PR pre Banskú Bystricu

Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré sa konalo dňa 23. 11. 2016, zvolilo spomedzi seba 6 členov Koordinačnej rady. Koordinačná rada (KooR) je spoločný orgán participatívnej komunity (PK) - tvorenej jednotlivými tematickými skupinami - ktorý zabezpečuje efektívnu koordináciu procesu PR tak medzi jednotlivými tematickými skupinami/komunitami, ako aj medzi PK a orgánmi mesta.

Koordinačná rada (KooR), podľa definície Rámcovej koncepcie participatívneho rozpočtu:

  • schvaľuje základné princípy a dokumenty fungovania PR v Banskej Bystrici;
  • spoluorganizuje verejné podujatia a pravidelné fungovanie PK/tematických skupín, navrhuje procesy a pravidlá PR;
  • komunikuje s výkonnými orgánmi mesta, sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými tematickými skupinami;
  • kontroluje realizáciu projektov, predkladá správy a výstupy z procesov PR na schválenie mestskému zastupiteľstvu;
  • predkladá podobu PR schválenú PK vo verejnom zvažovaní výkonným orgánom, konkrétne primátorovi;
  • schvaľuje vznik a berie na vedomie zánik PK;
  • poskytuje a spoluorganizuje školenia členov PK.

Podľa schváleného Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica, "Koordinačná rada participatívneho rozpočtu (ďalej len „KooR") je dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členov si volia participanti zo svojho stredu každoročne na prvom diskusnom fóre. Počet členov KooR nesmie byť vyšší ako je dvojnásobok počtu TS. Podrobnosti volieb KooR môže ustanoviť volebný poriadok, za ktorého prípravu zodpovedá KooR, a ktorý sa schvaľuje v rámci prvého diskusného fóra."

Členovia KooR pre PR BB 2017:

Miroslav Šimkovič - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj mirosimkovic@gmail.com

Eva Ščepková - Zeleň v meste a verejné priestory eva.scepkova@gmail.com

Katarína Rišová - Zeleň v meste a verejné priestory katkarisova@gmail.com

Erik Oslanec - Kultúra a umenie e.oslanec@gmail.com

Daniela Haragová - Šport pre všetkých haragovadaniela@gmail.com

Karina Uhrinová - Vzdelávanie karina.uhrinova@atlas.sk