OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Zoznam projektov PRBB 2018

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam projektových návrhov, o ktorých realizácii zo sumy 40 000 eur, alokovanej Mestom Banská Bystrica pre participatívny rozpočet na rok 2018, budete môcť rozhodnúť už 27. marca 2018 o 17:00 na diskusnom fóre vo Veľkej sále MsÚ, ul. ČSA 26, alebo počas nasledujúcich 15 pracovných dní na Klientskom centre MsÚ, počas stránkových hodín. Proces hlasovania bude ukončený dňa 19. apríla 2018.


Po kliknutí na názov jednotlivých projektov sa vám zobrazí ich plné znenie v novom okne, vo formáte pdf.

P. č.

Predkladateľ:

Názov projektu:

1.

Marek Štrajánek

Banskobystrické festivalové LETO 2018

2.

Ivana Škodová

Aktívny senior

3.

Tomáš Rakonczay

Kombinuj a choď Projektový návrh je vyradený z hlasovania pre nedodanie požadovanej dokumentácie

4.

Juraj Hajdu

RELAX ZÓNA III. etapa

5.

Umelecká skupina PLAYGROUND 89

Folcolor pre mesto

6.

Denisa Koctúrová

Junior zóna

7.

Zuzana Luptáková

Obnova športového ihriska THK, I. etapa

8.

OZ OCI BB

Oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka, časť II.

9.

OZ New Faces

Arena New Faces Tento projekt bol na Druhom diskusnom fóre vyňatý z hlasovania

10.

Roman Miškár

Rozhodujme si sami o našom sídlisku

 

O procese hlasovania:

Podľa Štatútu participatívneho rozpočtu môžete udeliť svoj hlas až 4 projektovým návrhom. Za projekty hlasujte zakrúžkovaním poradového čísla vami zvoleného projektu či projektov.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev