OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Projektový návrh

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete stiahnuť dokument (.docx) Návrh projektu PRBB. Po jeho vyplnení ho vytlačený a podpísaný odovzdáte na Klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 a elektronickú verziu - v pôvodnom formáte docx - zašlete na našu mailovú adresu prprebb@gmail.com. Pripomíname, že do participatívneho rozpočtu zaradíme len tie projektové návrhy, ktoré vzišli z niektorej z tematických skupín, resp. boli v patričnej TS konzultované.

Návrh projektu PRBB

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

POZVÁNKA POZVÁNKA