OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

PDF 2019 nový cyklus

Dňa 30. 5. 2019 sa uskutočnilo Prvé diskusné fórum pre prechodné obdobie participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré trvá od 10. apríla do 31. decembra 2019. V prechodnom období môžu občania Banskej Bystrice predkladať svoje projektové návrhy do participatívneho rozpočtu, na ktorých realizáciu už bude vyhradený celý rok 2020.

Koordinačná rada PR BB oboznámila účastníkov fóra s aktuálnymi zmenami v Štatúte participatívneho rozpočtu. Tieto zmeny sú nasledovné:

Doterajší ročný cyklus participatívneho rozpočtu bol predĺžený na dvojročné cykly, kedy v prvom roku cyklu, ktorý bude vždy vyhlásený Prvým diskusným fórom, budú prebiehať stretnutia tematických pracovných skupín k príprave projektových návrhov; zber podnetov a nápadov od občanov mesta prostredníctvom formulára Burza nápadov; predkladanie projektov a následné rozhodovanie o nich. Ďalšou novinkou je, že rozhodovanie o projektoch bude mať dve podoby: verejné zvažovanie, formou hodnotenia kvality jednotlivých projektov podľa vopred urečných kritérií a hlasovaním, ktoré bude prebiehať fyzickým hlasovaním do prenosnej urny. Hodnotenie kvality bude mať podľa nového Štatútu váhu 50-tich percent a fyzické hlasovanie tiež 50 percent.

V druhom roku cyklu prebehnú realizácie projektov, ktoré v procese rozhodovania zvažovaním a hlasovaním získali dostatočnú podporu zo strany verejnosti na to, aby mohli byť Mestom realizované. Na realizáciu projektov tak bude dostatok času.

Účastníci Prvého diskusného fóra schválili tematické skupiny - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj; Zeleň v meste a verejné priestory; Kultúra, umenie a vzdelávanie a Šport - a tiež sa dohodli na výške sumy na náklady pre projekty, ktorou je opäť 10 000 eur. Nasledovalo ukončenie funkčného obdobia Koordinačnej rady a voľba jej nového zloženia: za členov KooR PR BB boli znovu zvolení Lucia Rossová, Katarína Kováčová, Juraj Droppa, Milan Cerovský a Miroslav Šimkovič.

Posledným bodom programu Prvého diskusného fóra bola spoločná diskusia účastníkov fóra o podobe a zmysle verejného zvažovania.

Koordinačná rada navrhla termíny podávania projektových návrhov (deadline) a konania Druhého diskusného fóra, ktoré fórum schválilo:

Do 13. 9. 2019 - podávanie projektových návrhov (tie však podľa Štatútu musia byť prekonzultované aspoň raz na niektorom zo stretnutí tematických skupín);

14. 11. 2019 - termín konania Druhého diskusného fóra, na ktorom budú predstavené projekty a prebehne ich kvalitatívne hodnotenie.

KooR tiež oznámila prvé termíny stretnutí tematických skupín: 12. 6. 2019 a 20. 6. 2019. Bližšie informácie ešte zverejníme na webovej stránke, ako aj na facebookovej skupine a facebookovej stránke PR BB.

Fotografie: Katarína Kováčová a Milan Cerovský

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Otvorený list Koordinačnej rady PR BB primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi Otvorený list Koordinačnej rady PR BB primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi

Vážený pán primátor,

Vývoj udalostí okolo zmien Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica nás po zrelej úvahe doviedol k nasledovnému záveru:

Nenamietame proti výsledným zmenám v Štatúte, tie sú výsledkom hlasovania v mestskom zastupiteľstve (MsZ) a my si ctíme výsledky legitímneho rozhodnutia MsZ o aktuálnej podobe Štatútu. S čím sa ale nedokážeme stotožniť a čo považujeme za hranicou našej občianskej dobrovoľníckej akceptácie je spôsob a okolnosti, za akých ku zmenám došlo.

My, ako Koordinačná rada (KooR), sme sa snažili o štandardný a slušný spôsob ako presadiť zmeny v Štatúte. Na začiatku roka sme oslovili najskôr Vás a keď sme po úvodnom rokovaní dospeli k záveru, že zmena Štatútu je možná, pripravili sme návrh jeho zmien. Ten sme spoločne so zástupcom prednostu dopracovali do podoby vyhovujúcej aj KooR aj vedeniu mesta. Následne bol Štatút pripomienkovaný a prerokovaný v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti (Komisia). V Komisii bol schválený všetkými hlasmi bez pripomienok. Na aprílovom rokovaní MsZ boli zmeny v Štatúte schválené takmer jednohlasne naprieč celým MsZ.

Následne jeden participant inicioval proces spochybňovania zmien v Štatúte, ktorého výsledkom sú jeho ďalšie zmeny schválené na poslednom júnovom MsZ. Počas obdobia tohto spochybňovania sa uskutočnilo niekoľko rokovaní (Komisia pre modernú samosprávu a mestské časti 29. 5. 2019, Mestská rada 11. 6. 2019), na ktorých odzneli len jednostranné názory na nové pravidlá, bez možnosti reagovania zástupcov KooR. Až na rokovaní Komisie pre modernú samosprávu a mestské časti 20. 6. 2019 sa mohol zástupca KooR vyjadriť k iniciatíve participanta na ním navrhované zmeny v Štatúte. Napriek predchádzajúcemu zámeru Komisie pozvať na rokovanie aj zástupcov KooR sa tak opäť nestalo a o zmenách Štatútu sa rokovalo len v bode rôzne. Napriek tomu Komisia prijala uznesenie: „Komisia ukladá predsedovi komisie p. Smädovi zvolať stretnutie za účasti zástupcov Mesta Banská Bystrica, koordinačnej rady, predsedov výborov v mestských častiach a predsedov OR, Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti a širokej verejnosti do 20 pracovných dní za účelom diskusie o zmene štatútu PR. Stretnutiu bude predchádzať rokovanie užšej prípravnej skupiny zloženej z koordinačnej rady, zástupcov mestských častí, p. Adamca a p. Lichého."

Z hore uvedených udalostí môžeme konštatovať, že participantovi  nešlo o diskusiu k tejto téme a hľadanie kompromisu, resp. riešenia, ktoré by bolo vyhovujúce a tak výsledkom jeho lobbingu bol návrh zmien Štatútu, ktorý na júnovom MsZ predložil p. poslanec Pirošík. Podotýkame, že bez akejkoľvek komunikácie s členmi KooR, ktorá je v zmysle Štatútu „dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členmi sú zástupcovia z tematických skupín, zvolení participantmi každoročne na prvom diskusnom fóre." Považujeme za nepochopiteľné, keď v priebehu dvoch mesiacov poslanci odvolávajú zmeny v štatúte, ktoré sami schválili.

Obchádzanie členov KooR pri zmenách Štatútu je pre nás neprijateľné. Rovnako aj diskusia na poslednom MsZ k tejto téme nás utvrdila v tom, že názory a predstavy členov KooR na  participatívny rozpočet mesta sú výrazne odlišné od názorov a predstáv väčšiny poslancov MsZ, čo vyjadrili nielen v diskusii, ale aj hlasovaním o jeho zmenách. Opakovane v diskusii poslancov MsZ zaznievali v súvislosti s participatívnym rozpočtom výrazy ako „výhra", „víťazstvo", „súťaž", čo je úplne v protiklade s tým, ako proces participácie chápeme my, členovia KooR. Pre nás participácia nie je súťaž „kto vyhrá". Pre nás je participácia zodpovedná účasť zainteresovaných na právomoci rozhodovať o svojej prítomnosti a budúcnosti.  Participácia je neustály proces učenia demokracii, ktorý umožňuje slobodnú diskusiu, pri ktorej zostávajú otvorené rôzne varianty riešení.

Rovnako je pre nás neakceptovateľné, že sme boli na poslednom MsZ opakovane označovaní za tých, ktorí presadzujú nedemokratické spôsoby rozhodovania.

V dôsledku spôsobu, akým došlo k posledným zmenám Štatútu a diametrálne odlišným predstavám o princípoch participatívneho rozpočtu medzi poslancami MsZ a členmi KooR sme sa rozhodli nasledovne: všetci členovia KooR sa k dátumu 27. 6. 2019 vzdávajú svojho členstva v KooR.

 

V Banskej Bystrici  27. 6. 2019

 

Miroslav Šimkovič

Lucia Rossová

Katarína Kováčová

Milan Cerovský

Juraj Droppa