OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Koordinačná rada PR pre BB

Koordinačná rada PR pre Banskú Bystricu

Koordinačná rada (KooR) je spoločný orgán participatívnej komunity (PK) - tvorenej jednotlivými tematickými skupinami - ktorý zabezpečuje efektívnu koordináciu procesu PR tak medzi jednotlivými tematickými skupinami/komunitami, ako aj medzi PK a orgánmi mesta.

Koordinačná rada (KooR)

 • schvaľuje základné princípy a dokumenty fungovania PR v Banskej Bystrici;

 • spoluorganizuje verejné podujatia a pravidelné fungovanie tematických skupín, navrhuje procesy a pravidlá PR;

 • komunikuje s výkonnými orgánmi mesta, sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivými tematickými skupinami;

 • kontroluje realizáciu projektov, predkladá správy a výstupy z procesov PR na schválenie mestskému zastupiteľstvu;

 • predkladá podobu PR výkonným orgánom, konkrétne primátorovi.

Podľa schváleného Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica, "Koordinačná rada participatívneho rozpočtu (ďalej len „KooR") je dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členov si volia participanti zo svojho stredu každoročne na prvom diskusnom fóre. Počet členov KooR nesmie byť vyšší ako je dvojnásobok počtu tematických skupín. Podrobnosti volieb KooR môže ustanoviť volebný poriadok, za ktorého prípravu zodpovedá KooR, a ktorý sa schvaľuje v rámci prvého diskusného fóra."

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Stretnutie KooR PR BB 5. 8. 2019 Stretnutie KooR PR BB 5. 8. 2019

Milí participanti, oznamujeme Vám zmeny v termínoch:


Stretnutia tematických skupín: 15. 8., 27. 8., 11. 9., 25. 9. 2019 - vždy na MsÚ o 17:00 - 19:00 hod. (zasadačka 250/290)

Odovzdanie návrhov projektov: 27. 9. 2019

Verejné zvažovanie a začiatok hlasovania: 27. 11. 2019

Ukončenie hlasovania a vyhlásenie výsledkov: 18. 12. 2019.

 

Na stretnutiach tematických skupín budú prítomní viacerí zástupcovia z rôznych skupín, nezabudnite preto, že je potrebné váš návrh vopred konzultovať v tematickej skupine.

 

Zastúpené tematické skupiny:

 • Zeleň v meste a verejné priestory – p. Michal Valent, p. Ľudovít Líška;
 • Kultúra, umenie a vzdelávanie – p. Zuzana Kohútová, p. Marta Medzihradská;
 • Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj – p. Andrea Maková, p. Bibiána Janšová;
 • Šport – p. Vladimír Ivan, p. Vlado Bállek.

 

Tešíme sa na stretnutia s Vami a na spoluprácu v rozvoji a pokračovaní participatívneho rozpočtu v našom meste.

Tím KooR PR BB

Nová Koordinačná rada PR BB Nová Koordinačná rada PR BB

Dňa 30. 7. 2019 sa na pôde Mestského úradu uskutočnilo mimoriadne diskusné fórum, na ktorom prebehla voľba novej Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu. Prítomní občania spomedzi seba zvolili nových členov KooR v tomto zložení:

 • Bibiána Janšová
 • Andrea Maková
 • Zuzana Kohútová
 • Vlado Bállek
 • Michal Valent
 • Ľudovít Líška
 • Marta Medzihradská
 • Vladimír Ivan