OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Diskusné fórum 2019

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Jeho účastníci schválili pre rok 2019 4 tematické oblasti, v rámci ktorých bude možné podávať projektové návrhy:

  • Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj
  • Zeleň v meste a verejné priestory
  • Kultúra a umenie (zahŕňa aj projektové návrhy, súvisiace s históriou mesta)
  • Šport a vzdelávanie

Diskusné fórum zvolilo 5 členov novej Koordinačnej rady pre rok 2019:

Lucia Rossová
Katarína Kováčová
Juraj Droppa
Milan Cerovský
Miroslav Šimkovič

Suma, ktorú Mesto Banská Bystrica alokuje pre účely participatívneho rozpočtu v r. 2019 ostane vo výške €40 000; účastníci fóra po diskusii schválili výšku sumy, o ktorú sa môže 1 projektový návrh uchádzať pre pokrytie svojich nákladov: v r. 2019 to bude suma €10 000,-.

Člen Koordinačnej rady PR BB Miroslav Šimkovič informoval účastníkov fóra o tom, že uznesením zo dňa 26. júna 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu v Štatúte:
V § 9 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: "V prípade, že v danom rozpočtovom roku nie sú v rámci druhého diskusného fóra vyčerpané všetky finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu Mesta, je Koordinačná rada oprávnená rozhodnúť o prerozdelení týchto zvyšných financií, avšak výhradne v prospech úspešných návrhov."

Ďalej Miroslav Šimkovič informoval prítomných o plánoch KooR PRBB do budúcnosti, medzi ktoré patrí snaha o zavedenie prvku verejného zvažovania o podaných projektoch ešte pred verejným hlasovaním o nich a o zámere zmeniť proces participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici tak, aby realizácia projektov mohla prebiehať po celý rok. Súčasne by prebiehal zber podnetov a nápadov pre nové projektové návrhy a ich vypracovávanie. Viac informácií o priparvovaných zmenách zverejní KooR PRBB priebežne.

Počas konania diskusného fóra pre r. 2019 prebehla aj krátka diskusia o návrhu Juraja Droppu, aby projektové návrhy nemali limit na realizačné náklady (ten by tvorila len celková suma, vyhradená na účely PR BB); pre r. 2019 účastníci ešte schválili uvedený limit €10 000,- s tým, že návrh J. Droppu môže byť opäť prediskutovaný a po schválení implementovaný ako súčasť plánovaných zmien v procese PR BB.

 

Dôležité termíny:

11. 02. 2019 - Deadline pre podávanie projektových návrhov
Kontrola projektov (KooR, ekonomické oddelenie), stanoviská ÚHA, KPÚ a pod.
11. 03. 2019 - Zverejnenie projektov
28. 03. 2019 - Druhé diskusné fórum

 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Otvorený list Koordinačnej rady PR BB primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi Otvorený list Koordinačnej rady PR BB primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi

Vážený pán primátor,

Vývoj udalostí okolo zmien Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica nás po zrelej úvahe doviedol k nasledovnému záveru:

Nenamietame proti výsledným zmenám v Štatúte, tie sú výsledkom hlasovania v mestskom zastupiteľstve (MsZ) a my si ctíme výsledky legitímneho rozhodnutia MsZ o aktuálnej podobe Štatútu. S čím sa ale nedokážeme stotožniť a čo považujeme za hranicou našej občianskej dobrovoľníckej akceptácie je spôsob a okolnosti, za akých ku zmenám došlo.

My, ako Koordinačná rada (KooR), sme sa snažili o štandardný a slušný spôsob ako presadiť zmeny v Štatúte. Na začiatku roka sme oslovili najskôr Vás a keď sme po úvodnom rokovaní dospeli k záveru, že zmena Štatútu je možná, pripravili sme návrh jeho zmien. Ten sme spoločne so zástupcom prednostu dopracovali do podoby vyhovujúcej aj KooR aj vedeniu mesta. Následne bol Štatút pripomienkovaný a prerokovaný v Komisii MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti (Komisia). V Komisii bol schválený všetkými hlasmi bez pripomienok. Na aprílovom rokovaní MsZ boli zmeny v Štatúte schválené takmer jednohlasne naprieč celým MsZ.

Následne jeden participant inicioval proces spochybňovania zmien v Štatúte, ktorého výsledkom sú jeho ďalšie zmeny schválené na poslednom júnovom MsZ. Počas obdobia tohto spochybňovania sa uskutočnilo niekoľko rokovaní (Komisia pre modernú samosprávu a mestské časti 29. 5. 2019, Mestská rada 11. 6. 2019), na ktorých odzneli len jednostranné názory na nové pravidlá, bez možnosti reagovania zástupcov KooR. Až na rokovaní Komisie pre modernú samosprávu a mestské časti 20. 6. 2019 sa mohol zástupca KooR vyjadriť k iniciatíve participanta na ním navrhované zmeny v Štatúte. Napriek predchádzajúcemu zámeru Komisie pozvať na rokovanie aj zástupcov KooR sa tak opäť nestalo a o zmenách Štatútu sa rokovalo len v bode rôzne. Napriek tomu Komisia prijala uznesenie: „Komisia ukladá predsedovi komisie p. Smädovi zvolať stretnutie za účasti zástupcov Mesta Banská Bystrica, koordinačnej rady, predsedov výborov v mestských častiach a predsedov OR, Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti a širokej verejnosti do 20 pracovných dní za účelom diskusie o zmene štatútu PR. Stretnutiu bude predchádzať rokovanie užšej prípravnej skupiny zloženej z koordinačnej rady, zástupcov mestských častí, p. Adamca a p. Lichého."

Z hore uvedených udalostí môžeme konštatovať, že participantovi  nešlo o diskusiu k tejto téme a hľadanie kompromisu, resp. riešenia, ktoré by bolo vyhovujúce a tak výsledkom jeho lobbingu bol návrh zmien Štatútu, ktorý na júnovom MsZ predložil p. poslanec Pirošík. Podotýkame, že bez akejkoľvek komunikácie s členmi KooR, ktorá je v zmysle Štatútu „dobrovoľný poradný, iniciatívny a kontrolný orgán PR, ktorého členmi sú zástupcovia z tematických skupín, zvolení participantmi každoročne na prvom diskusnom fóre." Považujeme za nepochopiteľné, keď v priebehu dvoch mesiacov poslanci odvolávajú zmeny v štatúte, ktoré sami schválili.

Obchádzanie členov KooR pri zmenách Štatútu je pre nás neprijateľné. Rovnako aj diskusia na poslednom MsZ k tejto téme nás utvrdila v tom, že názory a predstavy členov KooR na  participatívny rozpočet mesta sú výrazne odlišné od názorov a predstáv väčšiny poslancov MsZ, čo vyjadrili nielen v diskusii, ale aj hlasovaním o jeho zmenách. Opakovane v diskusii poslancov MsZ zaznievali v súvislosti s participatívnym rozpočtom výrazy ako „výhra", „víťazstvo", „súťaž", čo je úplne v protiklade s tým, ako proces participácie chápeme my, členovia KooR. Pre nás participácia nie je súťaž „kto vyhrá". Pre nás je participácia zodpovedná účasť zainteresovaných na právomoci rozhodovať o svojej prítomnosti a budúcnosti.  Participácia je neustály proces učenia demokracii, ktorý umožňuje slobodnú diskusiu, pri ktorej zostávajú otvorené rôzne varianty riešení.

Rovnako je pre nás neakceptovateľné, že sme boli na poslednom MsZ opakovane označovaní za tých, ktorí presadzujú nedemokratické spôsoby rozhodovania.

V dôsledku spôsobu, akým došlo k posledným zmenám Štatútu a diametrálne odlišným predstavám o princípoch participatívneho rozpočtu medzi poslancami MsZ a členmi KooR sme sa rozhodli nasledovne: všetci členovia KooR sa k dátumu 27. 6. 2019 vzdávajú svojho členstva v KooR.

 

V Banskej Bystrici  27. 6. 2019

 

Miroslav Šimkovič

Lucia Rossová

Katarína Kováčová

Milan Cerovský

Juraj Droppa