OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Záverečné práce o PR

Tu nájdete a môžete si stiahnuť záverečné práce na tému participatívneho rozpočtu, ktoré boli, resp. sú verejne dostupné na Internete. Dokumenty sú vo formáte pdf (otvoríte napr. programami ako Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader).

Ivana Rybanská: Radikálny stret teórie s praxou - participatívne rozpočtovanie ako aplikácia normatívnych demokratických teórií. Bakalárska práca. Brno, 2012 Zdroj: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie

Bc. Peter Daubner: Inovačný projekt zameraný na regionály rozvoj mesta Zvolen. (Implementácia participatívneho rozpočtu). Diplomová práca. Zvolen, 2011. Zdroj: Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva

Justová, Veronika: Participativní rozpočtování. Diplomová práce. Brno, 2008 Zdroj: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

POZVÁNKA POZVÁNKA