OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Druhé diskusné fórum 2019 výsledky VZ

Dňa 28. marca 2019 sa uskutočnilo Druhé diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Po úvodnej rekapitulácii doterajšej činnosti Koordinačnej rady a tematicky zameraných skupín nasledovalo predstavovanie projektových návrhov, ktoré postúpili do procesu rozhodovania, ich autormi.

Na tomto fóre sa po prvý krát uskutočnilo aj kvalitatívne hodnotenie projektov. Pretože v súčasnom Štatúte nemá pre samotný proces rozhodovania o projektoch zatiaľ priradenú váhu, majú výsledky tohto hodnotenia kvality len informačný charakter. Hodnotitelia kvality posudzovali jednotlivé projektové návrhy v 5 kritériách, ktoré určili účastníci diskusného fóra v decembri 2018:

  1. udržateľnosť a potenciál projektu – do akej miery projekt, jeho aktivity a realizátori vytvárajú predpoklady pre ďalšie pokračovanie zámerov projektu a aký je potenciál projektu rozvíjať a stimulovať nové aktivity;

  2. komunitný prínos – aktivizácia a rozvíjanie už existujúcich komunít a vytváranie nových, a tiež sieťovanie a prepájanie obyvateľov a ďalších projektov a lokálnych aktivít;

  3. participácia cieľovej skupiny – v akej miere aktivity projektu priamo zapájajú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené, či je táto skupina len „konzumentom" projektu, alebo aj jeho spolutvorcom;

  4. originalita – chápaná (1) ako prínos niečoho nového do lokality, kde sa realizuje, teda niečoho, čo v nej absentovalo, ako (2) niečo, čo pritiahne pozornosť ľudí mimo tejto lokality a bude dobrou „reklamou" pre danú lokalitu, župu a participatívny rozpočet, a ako (3) „neštandardný, resp. nový" spôsob realizácie aktivít, ktoré samé o sebe nemusia byť originálne;

  5. dopad na životné prostredie – ako projekt zohľadňuje túto tému. Nejde o to, aby mal každý projekt ekologický rozmer, presnejšie aktivity tohto typu, ale skôr o to, aby aktivity projektu nezaťažovali životné prostredie viac, než je nevyhnutné.

Pri hodnotení použili hodnotitelia päťstupňovú škálu, kde 1 predstavovala najnižšiu bodovú hodnotu za dané kritérium (projekt spĺňa kritérium minimálne) a 5 predstavovala najvyššie bodové ohodnotenie (projekt spĺňa vybrané kritérium maximálne).

Tabuľka s výsledkami hodnotenia kvality:

Na záver DDF bolo oficiálne spustené hlasovanie o projektových návrhoch, ktoré potrvá do 18. apríla 2019 do 16:00, pričom  hlasovať je možné na dennom/klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 do prenosnej urny, počas úradných hodín.

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

POZVÁNKA POZVÁNKA

 

Stretnutie tematických skupín: 20. 6. 2019 o 17:00, zasadačka 250 MsÚ, ul. ČSA 26 Stretnutie tematických skupín: 20. 6. 2019 o 17:00, zasadačka 250 MsÚ, ul. ČSA 26

Keď máš nápad, nie je čo riešiť... :)
Potrebuješ naň peniaze? Mesto na to má - do výšky 10 000 eur na náklady tvojho projektu, ak si získa priazeň aj ostatných Banskobystričanov. Tak, čo, ideš do toho?

Pozývame všetkých, ktorí majú nápady, ako zlepšiť život v našom meste, na ďalšie stretnutie tematických skupín, ktoré bude už 20. 6. 2019 od 17:00 v zasadačke č. 250 na 2. poschodí Mestského úradu, ul. ČSA 26.