OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2017 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 30 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Počet návštev Počet návštev

Závery Diskusného fóra pre rok 2017 Závery Diskusného fóra pre rok 2017

Dňa 23. 11. 2016 sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Banskej Bystrici konalo Diskusné fórum participatívneho rozpočtu pre rok 2017. Občania, prítomní na fóre, navrhli a schválili pre rok 2017 5 tematických oblastí, v rámci ktorých bude možné podávať projektové návrhy:

  • Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj

  • Zeleň v meste a verejné priestory

  • Kultúra a umenie (zahŕňa aj projektové návrhy, súvisiace s históriou Mesta)

  • Šport pre všetkých

  • Vzdelávanie - nová tematická oblasť. Tematická oblasť Mládež, ktorá bola v roku 2016 súčasťou tematickej oblasti Mládež a šport, bola začlenená do ostatných tematických skupín.
     

Diskusné fórum zvolilo spomedzi seba 6 členov novej Koordinačnej rady pre rok 2017:

Miroslav Šimkovič - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj
Eva Ščepková - Zeleň v meste a verejné priestory
Katarína Rišová - Zeleň v meste a verejné priestory
Erik Oslanec - Kultúra a umenie
Daniela Haragová - Šport pre všetkých
Karina Uhrinová - Vzdelávanie

Ak sa chcete zapojiť do participatívneho rozpočtu, stačí mať nápad či podnet, ktorý spracujete do podoby jednoduchého projektu. Ako vypracovať projekt sa dozviete na stretnutiach tematických skupín. Tematické skupiny slúžia ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu, s cieľom navzájom si pomôcť alebo sa inšpirovať pri tvorbe riešení pre mesto v podobe projektových návrhov.

Občania na Diskusnom fóre tiež schválili výšku sumy, o ktorú sa môže 1 projektový návrh uchádzať pre pokrytie svojich nákladov: aj v r. 2017 to bude suma 5000,- €.


Dôležité termíny:

Termín na podávanie projektových návrhov pre r. 2017: 12. januára 2017

23. 1. 2017 - Kontrola projektov (KooR, ekonomické oddelenie)
  3. 3. 2017 - Stanoviská ÚHA, KPÚ a pod.
10. 3. 2017 - Zverejnenie projektov

23. 3. 2017 - Druhé diskusné fórum